Schuldenproblematiek

Problematische schulden in Drenthe

Deze pagina toont hoe het aandeel huishoudens met schulden in de Drentse gemeenten zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast zie je welke achtergrondkenmerken en risicofactoren vaak met problematische schulden gepaard gaan. Wanneer we het hebben over (geregistreerde problematische) schulden, worden hiermee de geregistreerde problematische schulden volgens de richtlijnen van het CBS bedoeld. Met behulp van geregistreerde betalingsachterstanden van verschillende instanties is bepaald welke huishoudens met problematische schulden te maken hebben.

Aandeel Drentse huishoudens met schulden lager dan in Nederland

In de onderstaande figuur is het aandeel huishoudens met problematische schulden per gemeente te zien. In Drenthe is Emmen is de gemeente met het hoogste aandeel huishoudens met problematische schulden (10,4%). De Drentse gemeente met het laagste aandeel schulden is Tynaarlo (4,5%).

Op de tweede pagina van de figuur zie je hoe zich het aandeel huishoudens met schulden zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het aandeel huishoudens met problematische schulden in Drenthe (8%) lag in de afgelopen jaren lager dan in Nederland (8,3%). Zowel in de provincie als in de gemeenten is het aandeel huishoudens met schulden redelijk stabiel, met een lichte daling tussen 2016 en 2017. Aangezien de meest recente cijfers over het jaar 2018 gaan, kunnen we nog niets zeggen over de gevolgen van de coronacrisis op het aantal huishoudens met schulden.

Op de derde pagina van de figuur wordt per gemeente het aandeel huishoudens met schulden vergeleken met het aandeel huishoudens dat een laag inkomen heeft. De Drentse gemeenten met een hoog aandeel huishoudens met problematische schulden zijn over het algemeen ook de gemeenten met een hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen. Dat geldt ook in de rest van Nederland. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau blijkt dat dit komt doordat armoede en schulden vaak gepaard gaan. Een van de redenen hiervoor is dat personen met een laag inkomen makkelijker schulden op te bouwen, doordat er minder geld binnenkomt om schulden af te lossen en doordat er (door een tekort aan inkomen) vaker een reden is om geld te lenen. Een andere oorzaak van de overlap tussen armoede en schulden, is dat dezelfde risicofactoren (zwak sociaal netwerk, slechte gezondheid etc.) beide problemen veroorzaken.

Achtergrondkenmerken van huishoudens met schulden

In de onderstaande figuur is per gemeente te zien hoe verschillende achtergrondvariabelen verdeeld zijn in huishoudens met, en zonder, geregistreerde problematische schulden. Het verschil tussen de staven laat zien of een persoon met een bepaald achtergrondkenmerk relatief vaker of minder vaak problematische schulden heeft. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aandeel 25- tot 45-jarigen bij de groep met geregistreerde problematische schulden een stuk hoger is dan in de totale bevolking. Zij hebben dus relatief vaker schulden dan mensen binnen een andere leeftijdscategorie.

Selecteer eerst een thema en vervolgens een kenmerk.

Over het algemeen komen de achtergrondvariabelen die we bij huishoudens met schulden zien, voor een groot deel overeen met de kenmerken van huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar of ouder hebben bijvoorbeeld niet alleen minder vaak een laag inkomen, maar ook relatief minder vaak problematische schulden. Eenpersoons- en eenouderhuishoudens hebben vaker schulden dan andere huishoudenssamenstellingen. Dat geldt ook voor huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond.

Personen met een risico op problematische schulden

Op basis van de gegevens over personen met problematische schulden, heeft het CBS een aantal groepen geïdentificeerd die een verhoogde kans hebben om problematische schulden te ontwikkelen. Hieronder vallen onder andere personen die verdacht worden van een misdrijf, personen met een laag inkomen of weinig vermogen en personen die recent uit elkaar zijn gegaan. Alle personen die tot 1 of meerdere van deze groepen behoren, noemt het CBS de risicogroep. In onderstaande figuur is per gemeente te zien welk aandeel van de inwoners tot de risicogroep behoort.

Het aandeel personen met een risico op problematische schulden is in Drenthe lager dan in Nederland (respectievelijk 2,1% en 2,7%). In de gemeenten Meppel en Assen is het aandeel het hoogst (respectievelijk 2,8% en 2,5%). Dit zou voor een deel verklaard kunnen worden door het hoge aandeel huishoudens met een laag inkomen in deze gemeenten. De gemeente Westerveld en De Wolden tellen naar verhouding de minste inwoners met een risico op problematische schulden (beide 1,3%).

Schulden bij kwetsbare huishoudens

Het CBS toont aan dat ‘kwetsbare huishoudens’ relatief vaker met schulden te maken krijgen. Huishoudens die bijvoorbeeld moeten rondkomen van een uitkering, beroep doen op toeslagen of te maken hebben met hoge zorgkosten, hebben vaker schulden dan huishoudens die daar niet mee te maken hebben. In de onderstaande figuur is voor een aantal kenmerken van kwetsbare huishoudens te zien in welke mate zij samenhangen met problematische schulden. Het verschil tussen de twee staven laat zien of een huishouden met een bepaald kenmerk relatief vaker of minder vaak problematische schulden heeft.

Selecteer eerst een thema en vervolgens een kenmerk.

In de figuur is te zien dat huishoudens met problematische schulden vaker te maken hebben met hoge zorgkosten, vaker gebruik maken van toeslagen en dat ze vaker rond moeten komen van een uitkering. Deze kenmerken hangen samen en kunnen elkaar beïnvloeden.

Medewerker

Jessy Snip

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Handreiking voor beleid en ondersteuning bij generatiearmoede in nieuw feitenblad

Armoede

Lancering korte film over laaggeletterdheid in combinatie met schulden

Armoede

Dienstverlening voor mensen in armoede en schulden kan effectiever

Heel wat organisaties bieden dienstverlening voor mensen in armoede of schulden. Vaak helpt de dienstverlening haar cliënten vooruit, maar niet zelden brengt ze frustratie of zelfs nieuwe problemen mee. Het onderzoek '50 stemmen van mensen in armoede of schulden' liet dit begin 2020 al zien op basis van 50 interviews. Uit bijna alle reacties op he

Armoede

Armoedecijfers in beeld per gemeente

In Nederland moet bijna één op de tien huishoudens rondkomen van een laag inkomen. In Noord-Nederland zijn er relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op armoede, zeker als de situatie langere tijd voortduurt. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in deze cijfers. Hoeveel procent va

Armoede

Nieuw feitenblad over doorbreken generatie-armoede

Generatie-armoede is een taai vraagstuk. Nieuwe generaties uit arme families hebben een grotere kans om ook arm te worden. De RUG, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe brachten de mechanismen hierachter in beeld. Ook is onderzocht waaraan interventies moeten voldoen. In samenwerking met de RUG bundelden Sociaal Planbureau Groningen

Publicaties

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN

Armoede

Online conferentie over armoede en laaggeletterdheid