Schuldenproblematiek

Problematische schulden in Drenthe

Op deze pagina kun je zien hoe het aandeel huishoudens met schulden in de Drentse gemeenten zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast zie je welke achtergrondkenmerken en risicofactoren vaak met problematische schulden gepaard gaan. Wanneer we het op deze pagina hebben over (geregistreerde problematische) schulden, worden hiermee de geregistreerde problematische schulden volgens de richtlijnen van het CBS bedoeld.

Aandeel Drentse huishoudens met schulden lager dan in Nederland

In de onderstaande figuur is het aandeel huishoudens met problematische schulden per gemeente te zien. Emmen is de gemeente met het hoogste aandeel huishoudens met problematische schulden (9,7%). De gemeenten met het laagste aandeel schulden zijn Tynaarlo en Westerveld (beide 4,3%).

Op de tweede pagina van de figuur zie je hoe zich het aandeel huishoudens met schulden zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het aandeel huishoudens met problematische schulden in Drenthe (6,9%) lag in de afgelopen jaren lager dan in Nederland (7,9%). Zowel in de provincie als in de gemeenten is het aandeel huishoudens met schulden redelijk stabiel. Vanaf 2018 is het aandeel huishoudens met schulden afgenomen in de alle Drentse gemeenten. Gemeente de Wolden is de enige gemeente die tussen 2019 en 2020 geen daling in het aandeel huishoudens met schulden laat zien.

Op de derde pagina van de figuur wordt per gemeente het aandeel huishoudens met schulden vergeleken met het aandeel huishoudens dat een laag inkomen heeft. De gemeenten met een hoog aandeel huishoudens met problematische schulden, zijn over het algemeen ook de gemeenten met een hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen. Dit komt doordat armoede en schulden vaak gepaard gaan. Een van de redenen hiervoor is dat het voor personen met een laag inkomen makkelijker is om schulden op te bouwen. Wanneer er minder geld binnenkomt is het moeilijker om schulden af te lossen en is er (door een tekort aan inkomen) vaker een reden om geld te lenen. Een andere oorzaak van de overlap tussen armoede en schulden, is dat dezelfde risicofactoren (laag inkomen, zwak sociaal netwerk, slechte gezondheid, etc.) beide problemen veroorzaken.

Achtergrondkenmerken van huishoudens met schulden

In de onderstaande figuur is per gemeente te zien hoe verschillende achtergrondvariabelen verdeeld zijn in huishoudens met en zonder geregistreerde problematische schulden. Het verschil tussen de staven laat zien of een persoon met een bepaald achtergrondkenmerk relatief vaker of minder vaak problematische schulden heeft. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aandeel 25 tot 45-jarigen bij de groep met geregistreerde problematische schulden een stuk hoger is dan in de groep zonder geregistreerde problematische schulden. Zij hebben dus relatief vaker schulden dan mensen binnen een andere leeftijdscategorie.

Over het algemeen komen de achtergrondvariabelen die we bij huishoudens met schulden zien, voor een groot deel overeen met de kenmerken van huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een referentiepersoon van 65 jaar of ouder hebben bijvoorbeeld niet alleen minder vaak een laag inkomen, ook het aandeel 65-plussers met schulden is relatief laag. Eenpersoons- en eenouderhuishoudens, huishoudens met een uitkering en huishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaker schulden.

Schulden bij kwetsbare huishoudens

Het CBS toont aan dat ‘kwetsbare huishoudens’ relatief vaker met schulden te maken krijgen. Onder kwetsbare huishoudens worden huishoudens verstaan die bijvoorbeeld moeten rondkomen van een uitkering, huishoudens met een onzeker inkomen en zelfstandig ondernemers. In de onderstaande figuur is voor een aantal kenmerken van kwetsbare huishoudens te zien in welke mate zij samenhangen met problematische schulden. Het verschil tussen de twee staven laat zien of een huishouden met een bepaald kenmerk relatief vaker of minder vaak problematische schulden heeft.

Over het algemeen hebben huishoudens met problematische schulden vaker een gezinslid met een uitkering. Huishoudens met een laag of onzeker inkomen, bijvoorbeeld door een flexibele contracten of werkloosheid, hebben vaker te maken met geregistreerde problematische schulden.

Personen met een risico op problematische schulden

Op basis van de gegevens over personen met problematische schulden, heeft het CBS een aantal groepen geïdentificeerd die een verhoogde kans hebben om problematische schulden te ontwikkelen. Hieronder vallen onder andere personen die verdacht worden van een misdrijf, personen met een laag inkomen of weinig vermogen en personen die recent uit elkaar zijn gegaan. Alle personen die tot 1 of meerdere van deze groepen behoren, noemt het CBS de risicogroep. In onderstaande figuur is per gemeente te zien welk aandeel van de inwoners tot de risicogroep behoort. Het CBS heeft de cijfers over risicogroepen niet vernieuwd, de meest recente cijfers gaan over 2018.

Het aandeel personen met een risico op problematische schulden is in Drenthe lager dan in Nederland (respectievelijk 2,1% en 2,7%). In de gemeenten Meppel en Assen is het aandeel het hoogst (respectievelijk 2,8% en 2,5%). Dit zou voor een deel verklaard kunnen worden door het hoge aandeel huishoudens met een laag inkomen in deze gemeenten. De gemeente Westerveld en De Wolden tellen naar verhouding de minste inwoners met een risico op problematische schulden (beide 1,3%).

Medewerker

Jessy Snip

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Stijgende impact energiearmoede onder Drenten en Groningers

Armoede

Steeds meer Groningers en Drenten financieel in de knel

Armoede

Vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

Wanneer de kloof tussen arm en rijk toeneemt, neemt vertrouwen in de politiek, de rechtstaat en elkaar af en nemen maatschappelijke kosten toe. Een belangrijke oorzaak voor de steeds groter wordende ongelijkheid zijn vermogens en de kansen die daarbij horen. In een feitenblad vergelijken we de vermogensverdeling in de Veenkoloniën met de rest van

Armoede

Nieuwste cijfers over armoede en problematische schulden

De nieuwste cijfers over huishoudens met een (langdurig) laag inkomen en geregistreerde problematische schulden zijn op gemeenteniveau beschikbaar op de website van Trendbureau Drenthe. Vijf verschillende themapagina’s geven inzicht in armoede en schulden in de Drentse gemeenten: Het aandeel huishoudens met een (langdurig) laag inkomen Ki

Armoede

Dagelijks leven van mensen in armoede onder druk door ingrepen in leefomgeving

Meer, of minder kansen in het leven hebben als je opgroeit in een specifiek gebied, dat is sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. Het feit dat deze ongelijkheid toeneemt is een zorgwekkende trend. Oorzaken van deze toename komen vaak voort uit wereldwijde economische ontwikkelingen. Toch worden de polariserende gevolgen vooral gevoeld in steden, buurten

Publicaties

Armoede

Vermogensongelijkheid in de Veenkoloniën

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Armoede

Kleine ondernemers zinken door corona weg in schuldenmoeras. Hulp van de overheid is lastig te krijgen // DvhN