Ervaren leefbaarheid

Ervaren leefbaarheid in Drenthe

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Drenthe. Elke twee jaar vragen we de leden van het Drents Panel naar de waardering van de leefbaarheid in hun dorp op wijk.

Op deze pagina presenteren we hoe Drenten de leefbaarheid in hun dorp of wijk waarderen.

In het kort

  • De leefbaarheid wordt in Drenthe al jaren met een ruime voldoende gewaardeerd. De meeste inwoners vinden dat de leefbaarheid in de woonbuurt gelijk is gebleven met voorgaande jaren al zien wat minder mensen de toekomst zonnig tegemoet door corona.
  • Er zijn weinig zorgen over de toekomstige leefbaarheid en Drenten waarderen de verbeteringen in de publieke ruimte en de aanwezigheid van groen.
  • Voor het behoud van leefbare dorpen en wijken zijn worden woningen, voorzieningen en de bereikbaarheid aangehaald als aandachtspunten.

Tevredenheid leefbaarheid onverminderd hoog

Drenten zijn positief over de leefbaarheid in hun woonomgeving en panelleden gaven de eind 2020 gemiddeld een 7,9. Dit cijfer is al jaren stabiel. Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden vinden de meeste Drenten eind 2020 inderdaad dat de leefbaarheid in hun dorp of wijk gelijk is gebleven (73%). Een kleine groep heeft juist een vooruitgang van de leefbaarheid ervaren (7%), in 2018 was dit nog 15%.

Ook in de twee andere Noordelijke provincies waarderen de inwoners de leefbaarheid in hun dorp of wijk vergelijkbaar. Net als in de buurprovincies, zien we in Drenthe dat jongvolwassenen (18-34 jaar) gemiddeld een lager cijfer geven dan 65-plussers. In vergelijking met woningeigenaren (7,9) zijn huurders (7,5) in de drie Noordelijke provincies minder tevreden met de leefbaarheid (Trendbureau Drenthe, 2021). Dit patroon zien we ook bij de terugblik op het afgelopen jaar: jongvolwassenen vinden iets vaker dat de leefbaarheid achteruit is gegaan (24%), en ook inwoners van Noord-Drenthe zien iets vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (22% ten opzichte van 19% provinciaal). Inwoners van Drenthe zien vooral een achteruitgang in de leefbaarheid door de (sociale) gevolgen van corona (minder sociaal contact en activiteiten), maar ook door de ontwikkelingen op de woningmarkt en de opkomst van zonneparken en windmolens.

De tevredenheid van inwoners is ook afhankelijk van persoonlijke factoren. Zo is bekend dat mensen met een slechtere gezondheid veelal minder positief zijn over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving (Sociaal Planbureau Groningen, 2021). In Drenthe zien we vooral in Zuidoost een stapeling van sociaaleconomische problematiek; de inwoners zijn lager geschoold, vaker werkloos en minder positief over de eigen gezondheid. Desondanks lijkt dit nauwelijks van invloed op de waardering van de leefbaarheid. Zij waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt ook hoog, gemiddeld met een 7,7.

'Groen' wordt tijdens de coronacrisis meer gewaardeerd

Inwoners van Drenthe zien vooral een verbetering in het onderhoud van de publieke ruimte, zoals onderhoud van wegen en groen. De tevredenheid over het onderhoud van paden steeg van 48% in 2018 naar 59% in 2020. De tevredenheid over het groenonderhoud steeg van 24% naar 54%. Ook de aanwezigheid van voldoende groen wordt in Drenthe als positief benoemd. Verder zorgt corona voor meer saamhorigheid en een herwaardering van de rust en ruimte.

Weinig zorgen over toekomstige leefbaarheid

In 2018 zag 46% de toekomst zonnig tegemoet. In het ‘coronajaar’ 2020 zien minder mensen de toekomst zonnig tegemoet (40%), maar zien we wel een grote groep inwoners die de toekomst ‘neutraal’ tegemoetziet. Wie de toekomst zonnig tegemoetziet, benoemd – net als voorgaande jaren – de prettige woonomgeving, de goede sfeer en de beschikbaarheid van voorzieningen. De groep die zich zorgen maakt over de toekomst van het eigen dorp of eigen wijk is sinds 2018 stabiel (7%).

Wonen leidt tot zorgen

Met name in Zuidoost-Drenthe ziet men de toekomst minder zonnig en maakt men zich meer zorgen. De voornaamste zorgen voor het in de toekomst leefbaarheid houden van dorpen en wijken liggen bij wonen. Diverse aspecten van de huidige woningmarkt worden als zorgelijk gezien: te weinig nieuwbouw, te veel oudere woningen, te veel achterstallig onderhoud van de woningvoorraad en te weinig passende woningen voor starters en senioren. Het willen behouden van jongeren is veelal onderdeel van de zorg voor de toekomst. Daarnaast noemen Drenten dat gemeenten voldoende aandacht moeten houden voor het onderhoud van openbare ruimte en groenvoorziening.

“Te weinig sociale woningbouw en er voor de jeugd geen beschikbare woning te koop. Alles uit het westen koopt hier de huizen op.”

“Meer starterswoningen, hierdoor blijft het dorp leefbaar. ”

Andere zorgen die worden geuit gaan over teruggang van voorzieningen. De supermarkt en basisschool worden regelmatig expliciet aangehaald, en ook het openbaar vervoer is van belang om de dorpen en wijken in de toekomst leefbaar te houden. Ook de gevolgen van de coronamaatregelen worden benoemd en sommigen inwoners van Drenthe maken zich zorgen over de komst of aanwezigheid van windmolenparken in het landschap.

“Zonnig kan ik er niet tegenaan kijken, want corona helpt niet mee. Maar het is een mooi dorp waar ik woon en ik ga ervan uit dat we dat zo met z’n allen willen houden.”“Blijven investeren in school, woningen en openbare ruimte. Zorgen dat het dorp er netjes bij ligt en dat voorzieningen op orde zijn. Dan blijf je aantrekkelijk”.

Verantwoording

Indicatoren Ervaren Leefbaarheid – Monitor Brede Welvaart Drenthe

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS valt ervaren leefbaarheid onder het thema Welzijn. Voor de Monitor Brede Welvaart Drenthe lichten we dit thema extra uit. Dit doen we door de leden van het Drents Panel elke 2 jaar te vragen naar de waardering van de leefbaarheid in hun dorp op wijk en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst.

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door Drentse panelleden rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Drenthe en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst.

Gerelateerde publicaties

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe, 2021 (PDF)

Ervaren leefbaarheid Drenthe, 2019 (PDF) 

 

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Brede Welvaart

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe, Groningen en Friesland

Brede Welvaart

Drenthe Initiatiefrijk! op zaterdag 5 november

In Drenthe zijn veel inwoners bezig met het ontwikkelen van initiatieven en projecten die de leefbaarheid op peil houden. De provincie staat bol van kansen en successen en daar zijn we trots op. Dit laten we graag zien en daarom organiseren de BOKD, CMO STAMM en de provincie Drenthe op zaterdag 5 november tussen 9:00 en 15:00 uur Drenthe Initiatief

Brede Welvaart

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren en professionals in Noord-Nederland? Kan jij actu

Brede Welvaart

Van kennis naar beleid

Op 29 en 30 juni vond de tweede (pre)conferentie van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Groningen plaats. Tijdens deze inspirerende tweedaagse gingen sprekers, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over het toepassen van brede welvaart in beleid. Hierbij stond de vraag centraal hoe brede welvaart (succesvol) toegepast en geïnte

Publicaties

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021

Brede Welvaart

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

Brede Welvaart

Flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten