Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Drenthe

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Om prettig te kunnen wonen, leven, werken en recreëren in een omgeving is het belangrijk dat mensen zich er veilig voelen. Naarmate de leefomgeving onveiliger is, voelen mensen zich minder betrokken bij de buurt. Bovendien zijn mensen die zich veilig voelen gelukkiger en tevredener met het leven.

Veiligheid heeft zowel een objectieve en subjectieve component. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk? Om een beeld te geven van de veiligheid in Drenthe, wordt naar beide componenten gekeken.

In het kort

  • Veiligheid en veiligheidsgevoelens spelen een rol in het kader van brede welvaart. Voor Drenthe tekent zich een gunstige situatie af. Inwoners van Drenthe waarderen de veiligheid met een ruime voldoende en slechts een klein deel voelt zich soms of vaak onveilig.
  • De geregistreerde criminaliteit en het aantal ondervonden ligt onder het landelijk gemiddelde. Ook is de waardering voor de veiligheid hoog en wordt er in Drenthe het minste overlast ervaren

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. In 2020 registreerde de politie in Drenthe ruim 17.600 misdrijven. Dat komt overeen met 36 misdrijven per 1000 inwoners, tegenover 46 misdrijven per 1000 inwoners landelijk. Het aantal misdrijven is in Drenthe, op Friesland na, het laagste van Nederland.

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. Assen had in 2020 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 52. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden volgen met respectievelijk 40, 39 en 35 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld.

De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren. Sinds 2010 is de geregistreerde criminaliteit in Drenthe met 32% afgenomen. Landelijk is in dezelfde periode sprake van een daling van 33%. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven. Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Zowel het feitelijke risico op slachtofferschap als ook het gevoel van (on)veiligheid doen er dus toe. Het aantal ondervonden delicten in Drenthe (20,8 delicten per 100 inwoners) ligt onder het landelijk gemiddelde (23,7). We zien net als bij de geregistreerde misdrijven een dalende trend als het gaat om de ondervonden delicten, zowel in Drenthe als landelijk.

Tegelijkertijd ligt het aandeel inwoners dat zich in 2020 vaak onveilig voelt in Drenthe laag. Volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS ervaart slechts 0,9% van de inwoners van Drenthe zich vaak onveilig in de buurt. Alleen in Groningen (0,6%) en Zeeland (0,8%) voelen nog minder mensen zich vaak onveilig. Landelijk voelt 1,4% van de inwoners zich vaak onveilig in hun eigen buurt. Het veiligheidsgevoel schommelt per jaar maar mondjesmaat. Er zijn vanuit de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS voor deze indicatoren geen cijfers beschikbaar voor de Drentse regio’s en de afzonderlijke gemeenten.

Drents Panel over veiligheidsbeleving

Ook het Drents Panel is in 2020 gevraagd naar de veiligheidsbeleving; toen gaf minder dan 1% aan zich vaak onveilig te voelen. Een grotere groep inwoners geeft aan zich soms onveilig te voelen (10%). Verder zien we dat één op de vijf ondervraagde Drenten inschat dat de criminaliteit in hun buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Verdiepende analyses onder het Drents Panel verduidelijken dat onveiligheidsgevoelens vaker voorkomen in stedelijke gebieden.

 

Waardering voor veiligheid in dorp

Naast de perceptie van criminaliteit in de wijk hebben we het Drents Panel ook gevraagd naar hun waardering voor de veiligheid in de woonbuurt. Gemiddeld waarderen Drentse panelleden de veiligheid in de buurt met een 7,5. Jongvolwassenen waarderen de veiligheid iets minder positief dan de oudere leeftijdsgroepen.

Daarnaast ervaren Drenten de minste overlast. Inwoners van verstedelijkte gebieden ervaren in Nederland over het algemeen meer buurtoverlast dan inwoners in laag verstedelijkt gebied. In 2019 gaf 36% van de Drenten aan in de buurt veel overlast te ervaren van één of meer overlastvormen. Dit is al jaren stabiel. Landelijk ervoer 43% van de inwoners in 2019 veel overlast in de buurt. In Drenthe is ‘te hard rijden in de buurt’ de meest voorkomende vorm van overlast, gevolgd door ‘hondenpoep op straat’ en ‘parkeerproblemen’.

Indicatoren thema Veiligheid – monitor Brede Welvaart Drenthe

Vanuit de Regionale Monitor Brede Welvaart (RMBW) van CBS wordt het thema veiligheid met drie indicatoren in beeld gebracht, namelijk het vaak onveilig voelen in de buurt, het aantal ondervonden delicten en het aantal geregistreerde misdrijven. De veiligheidsbeleving is in de RMBW niet voor alle gemeenten beschikbaar. Deze vraag wordt ook aan het Drents Panel gesteld. Daarnaast vullen we de monitor aan met de perceptie van inwoners van Drenthe op de ontwikkeling van criminaliteit in de eigen omgeving.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Brede Welvaart

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe, Groningen en Friesland

Brede Welvaart

Drenthe Initiatiefrijk! op zaterdag 5 november

In Drenthe zijn veel inwoners bezig met het ontwikkelen van initiatieven en projecten die de leefbaarheid op peil houden. De provincie staat bol van kansen en successen en daar zijn we trots op. Dit laten we graag zien en daarom organiseren de BOKD, CMO STAMM en de provincie Drenthe op zaterdag 5 november tussen 9:00 en 15:00 uur Drenthe Initiatief

Brede Welvaart

Bijzonder Hoogleraar en Sr. Onderzoeker Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid

Ben je een ambitieuze onderzoeker met passie voor het geven van inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen rondom Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid? Draag je graag bij aan het wetenschappelijke debat, en ben je tegelijkertijd ook een inspirerende sparringpartner voor bestuurders, ambtenaren en professionals in Noord-Nederland? Kan jij actu

Brede Welvaart

Van kennis naar beleid

Op 29 en 30 juni vond de tweede (pre)conferentie van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Groningen plaats. Tijdens deze inspirerende tweedaagse gingen sprekers, onderzoekers en beleidsmakers met elkaar in gesprek over het toepassen van brede welvaart in beleid. Hierbij stond de vraag centraal hoe brede welvaart (succesvol) toegepast en geïnte

Publicaties

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021

Brede Welvaart

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2021

Brede Welvaart

Flitspeiling onder Drentse jongeren over zomeractiviteiten