De kracht van sport en bewegen

Terug

De kracht van sport en bewegen

Geschreven op 24 oktober 2022

“De subsidieregeling 'Impuls en innovatie bewegingsonderwijs' is beschikbaar om basisscholen te ondersteunen bij de invoering van de wettelijke plicht om vanaf schooljaar ’23 – ’24 bewegingsonderwijs te verzorgen.”

Elke Drent, jong en oud, zou moeten sporten en bewegen en niet alleen om een gezonde leefstijl te hebben. Sport heeft ook een relatie met allerlei andere maatschappelijke vraagstukken: mee kunnen doen in de samenleving, de sportaccommodaties in stand houden bij een krimpende bevolking, de economische waarde van evenementen zichtbaar maken en sport en bewegen in het onderwijs ondersteunen.

SportDrenthe is een provinciale organisatie die mensen wil stimuleren te sporten en te bewegen. Door een Regionale Sport Toekomstverkenning uit te voeren,  is er – Drenthe breed – een goed beeld ontstaan waar op ingezet kan worden. Mieke Zijl, directeur-bestuurder van SportDrenthe weet op een bevlogen wijze dit over het voetlicht te brengen en ziet SportDrenthe als een missie-gedreven organisatie, die inspeelt op vragen uit de samenleving en haar aanbod formuleert op basis van die vraag.

De Regionale Sport Toekomstverkenning

Meten is weten en dat geldt ook voor sport en bewegen. In een verkenning van onderop met vertegenwoordigers uit sport, gezondheid, onderwijs, toerisme en ondernemingen is verkend wat er nodig is om tot een goed sportbeleid te komen. Ook is er een beleidsanalyse uitgevoerd en in kaart gebracht welk sportbeleid de 12 gemeenten hebben, welke thema’s er in voorkomen en wat de beoogde resultaten zijn.

Er is aan de hand van de brede verkenning een toekomstvisie opgesteld met daarin een zestal thema’s: onderwijs, vitale clubs, leefstijl, economie, sociaal domein en infrastructuur. Voor elk thema zijn concrete, heldere indicatoren opgesteld wat men zou willen bereiken in 2030. Voor het onderwijs geldt als één van de wensen beter in beeld te hebben hoe het staat met de motorische vaardigheden van de leerlingen in Drenthe door het monitoren ervan.

Ambities in Drenthe

Hoe zorgen we dat kinderen vaardig worden, zijn en blijven in bewegen en daarmee een positieve houding ontwikkelen om deel te nemen aan vormen van bewegen en sporten? Een goede basis voor een leven lang bewegen: dat is wat SportDrenthe wil realiseren. In het regionale plan “Drenthe samen gezond in beweging” is een van thema’s het vergroten van gezondheidsvaardigheden. Motorische vaardigheden zijn hier een voorbeeld van. En dit is belangrijk, want momenteel beweegt een kleine 50% van de inwoners in Drenthe. 35% wil wel bewegen, maar heeft hier meer hulp bij nodig. Ze hebben een bepaalde aanpak nodig om op cruciale momenten de juiste weg weten te vinden. Een goede basis op jonge leeftijd kan bijdragen om deze percentages te veranderen.

Jong beginnen

De doelstelling iedereen verantwoord te laten sporten en bewegen, vraagt om een aanpak waarbij vroeg beginnen belangrijk is. Een gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap is eigenlijk al een eerste begin. Maar ook in de kinderopvang en in het basisonderwijs kinderen kennis laten maken met sport en bewegen geeft een gezonde basis. Dit kan zowel in als buiten schooltijd. De vakleerkrachten op school en de buurtsportcoaches in de verschillende gemeenten spelen daarin een belangrijke rol, ook door verbindingen te leggen met andere organisaties.

Kinderen en jongeren van nu bewegen en spelen minder buiten dan vroeger en besteden meer tijd aan tv kijken, gamen, computers en sociale media. Jongeren zitten gemiddeld 10,5 uur per dag. Daardoor doen ze minder positieve motorische ervaringen op en ontwikkelen ze minder motorische vaardigheden. Wanneer kinderen al jong positieve motorische ervaringen opdoen, is de kans ook groter dat ze blijven sporten en bewegen. Scholen, ouders en de overheid zien het belang van sport en bewegen voor de jeugd. Het Ministerie van OCW  heeft beleid geformuleerd om aan de bewegingsarmoede een halt toe te roepen.

Sport en bewegen in het onderwijs

In het basisonderwijs wordt het vanaf schooljaar ’23 – ’24 verplicht om twee lesuren van 45 minuten bewegingsonderwijs te verzorgen in alle groepen en door een bevoegde leerkracht gegeven. Er is een subsidieregeling 'Impuls en innovatie bewegingsonderwijs' beschikbaar om scholen te ondersteunen bij de invoering van deze verplichting. SportDrenthe neemt daarbij de procesrol op zich en kijkt samen met de omgeving van de school hoe te komen tot een dynamische en rijke schooldag. Het programma van het Ministerie “School en omgeving” sluit hierbij aan. De initiatieven die hierbij genomen worden moeten lokaal verankerd worden, zodat er een blijvende structuur ontstaat op lokaal niveau.

Het concept 2+1+2 is een mooi uitgangspunt om vanuit het onderwijs aan de slag te gaan met sport en bewegen. In dit concept staat 2+1+2 voor 5 uur bewegen per week op en rondom de school: de beweegrichtingslijn voor jonge kinderen. Twee uur bewegingsonderwijs onder schooltijd, een uur in de vorm van pauzesport en twee uur bewegen na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld in het dorp of in de wijk, bij een sportvereniging of in de BSO. SportDrenthe ondersteunt onderwijsinstellingen bij de planvorming en uitwerking op het gebied van sport en bewegen in en rondom de school.

 

Tekst: Mariet Thalens, coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit