Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

We presenteren in dit onderdeel de deelname van Drentse leerlingen aan het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. We kijken naar de Drentse voorkeuren voor de sectoren waarbinnen het onderwijs gevolgd wordt en vergelijken dit met de Nederlandse cijfers.

Leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zijn er ruim 17.700 in Drenthe woonachtige jongeren die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit zijn er ruim 1.200 meer dan 5 jaar geleden. In dit deel kijken we naar de sectoren waarin onderwijs gevolgd wordt (zorg en welzijn, economie, techniek of groen). In 2018 (en in 2016 en 2017) hadden de leerlingen met een diploma in de sector (gezondheids-) zorg en welzijn het vaakst direct na hun studie een baan (Onderwijs in cijfers, min OC&W).

We kijken ook naar het aantal studenten op de verschillende niveaus in het mbo (1 tot en met 4, niveau 2 wordt beschouwd als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt). Gebleken is dat er een behoorlijk verschil is in kans op werk tussen niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 (zie bijvoorbeeld rapportage Drentse onderwijsmonitor 2017).

In het kort

 • Ruim 17.700 in Drenthe wonende jongeren doen een mbo studie (bij aanvang schooljaar 2018-2019.
 • Net als vorig jaar volgt zevenendertig procent van de Drentse mbo-ers een opleiding in de sector zorg en welzijn. Het is hiermee de meest gekozen sector.
 • We zien vooral een toename in het aantal Drentse studenten dat zorg en welzijn of techniek doet. Het aantal studenten in de sector groen is afgenomen.
 • Achtennegentig procent van de Drentse mbo-ers doet een opleiding op minimaal niveau 2.
 • Ruim 80% van de mbo-ers doet een opleiding op niveau 3 of 4.
 • Een kwart van de Drentse mbo-ers doet een BBL (beroepsbegeleidende) opleiding (landelijk zelfde aandeel).
 • Meisjes zitten vaker dan jongens op het niveau 4 van het mbo (resp. 61% en 52%).

 

Zorg en welzijn blijft de eerste keuze voor Drentse mbo-studenten

Er zijn aan het begin van schooljaar 2018-2019 ruim 17.700 in Drenthe wonende jongeren die een mbo-studie volgen. Dit is een toename van 7% ten opzichte van vijf jaar geleden. Landelijk is het aantal mbo-ers in dezelfde periode met een kleine 2% toegenomen.

In de visualisatie kun je zien in welke sectoren de Drentse studenten les volgen in het mbo. De vergelijking met Nederland is ook te zien en er kan gekozen worden van welk jaar de cijfers getoond worden. Voor elke sector wordt ook de ontwikkeling van het studentenaantal bekeken ten opzichte van studiejaar 2013-2014.  De sector die door de Drentse mbo-ers het meest gekozen wordt is ‘zorg’. Zevenendertig procent van de mbo-studenten volgt een opleiding binnen deze sector. Landelijk is het aandeel studenten in de zorg lager (32%). Toch staat ook landelijk zorg bovenaan, op de voet gevolgd door economie.

Aantal studenten Techniek en Zorg en welzijn meest gestegen in afgelopen 5 jaar

De laatste vijf jaren is de onderlinge verhouding van sector keuze maar marginaal aan verandering onderhevig. Het aantal studenten in de sectoren verandert wel. Zo is het aantal Drentse techniekstudenten met 12% toegenomen ten opzichte van 5 jaar geleden (landelijk 4%), het aantal Drentse zorgstudenten met 11% toegenomen (landelijk 3%) en het aantal Drentse groenstudenten met 10% afgenomen (landelijk 17% afname).

Het tweede tabblad van de visualisatie laat zien dat jongens en meisjes behoorlijk verschillen in de sectorkeuze. Bij meisjes is de favoriete keuze de sector zorg. Maar liefst 59% van de meisjes kies voor een opleiding in deze sector. Onder jongens is dit 16%. In de visualisatie kan ook het schooljaar gekozen worden waarvan de gegevens te zien zijn. We zien dat de laatste jaren het aandeel meisjes dat voor een zorgstudie in het mbo kiest vrijwel niet verandert. De sector techniek is duidelijk de favoriet bij de jongens (42% van de mannen kiest techniek). Ook hier geldt dat de laatste jaren er nauwelijks verschillen zijn. Al een aantal jaren achtereen is het aandeel meisjes dat techniek doet rond de 8/9 procent. In het artikel over het Drentse Techniekpact staan ook een aantal initiatieven om techniek als studiekeuze aantrekkelijker te maken voor meisjes.

De visualisatie geeft ook de mogelijkheid om per woongebied (voor de totale provincie, Nederland of per woongemeente) te zien welke sector jongens en meisjes kiezen. Wat het meeste opvalt is dat er vrijwel geen verschil is tussen de Drentse en de landelijke situatie.

Toename mbo-ers op studieniveau 4

Voor een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is minimaal een mbo-2-niveau nodig. In de visualisatie hieronder is te zien dat in Drenthe 98% een mbo-opleiding op minimaal niveau 2 doet. Ruim 80% doet een opleiding op niveau 3 of 4. Bijna 90% van de gediplomeerden met een niveau-3- of -4-diploma op zak heeft na een jaar een betaalde baan (cijfers van uitstroom 2016, Min OC&W, Onderwijs in cijfers). Er zijn nauwelijks verschillen in studieniveau tussen studenten uit Drenthe en de rest van Nederland. Je kunt een gemeente kiezen om te zien hoe de verdeling per studieniveau van de daar woonachtige studenten eruit ziet.

We zien dat een kwart van de Drentse mbo-ers een beroepsbegeleidende leerweg volgt (BBL). Dat wil zeggen dat zij een leerbaan hebben en 1 dag in de week naar school gaan. Eerdere jaren leek het aandeel BBL-ers iets af te nemen, maar die ontwikkeling lijkt niet door te zetten. Verreweg de meeste mbo-ers volgen dus een BOL-opleiding. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met de landelijke. Deze studenten volgen dus in eerste instantie onderwijs, met daarnaast voor kortere of langere tijd stages.

In de visualisatie kan onder het tweede tabblad ook de situatie voor andere schooljaren worden bekeken. Wat vooral opvalt is dat het aandeel studenten op niveau 4 is toegenomen ten opzichte van een aantal jaren geleden. We zien dat op dit moment 56% van de Drentse mbo-studenten een studie op niveau 4 doet. Dat was in 2013-2014 nog 48%. Het totaal aandeel studenten op niveau 1 en 2 is afgenomen van 24% naar 19%. Het beeld verschilt nauwelijks van dat van Nederland als geheel. De visualisatie geeft ook de mogelijkheid om op woongemeente van de student de verdeling in mbo-studieniveau te zien.

Meisjes vaker dan jongens op het hoogste niveau van het mbo

In schooljaar 2018-2019 doet 61% van de meisjes op het mbo een opleiding op niveau 4, tegen 52% van de jongens. De beeld in Drenthe is hetzelfde als landelijk. We zien eigenlijk dat er over de jaren heen (er kan in de visualisatie gekozen worden voor het schooljaar waarvan de gegevens te zien zijn) een kleine verschuiving lijkt te zijn want eerdere jaren lag het aandeel jongens en meisjes dat op niveau 4 les volgt dichter bij elkaar.

Leerlingen op het hbo en het wo

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn ongeveer 9.900 in Drenthe woonachtige jongeren ingeschreven op een hogere beroepsopleiding (hbo). Een hbo-diploma geeft een goede kans op een baan. Volgens de hbo-monitor daalt de werkloosheid onder hbo-ers al een aantal jaren op rij en ook de zoekduur naar een baan neemt af. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren waarbinnen de hbo-studie gevolgd wordt, al verschillen deze onderling wel (hbo-monitor 2016). Ruim 1.900 Drentse jongeren volgen een universitaire/ wetenschappelijke opleiding (wo). We kijken hier naar de sectoren waarbinnen de hbo-ers en de wo-ers onderwijs volgen en vergelijken de Drentse en landelijke cijfers.

In het kort

 • Het aantal studenten hbo en wo is sinds 2013 sterk toegenomen (hbo met 19% en wo met 46%).
 • Economie is al jaren meest populaire hbo-studierichting.
 • Een vijfde deel van de jongeren kiest in het hbo voor een techniek opleiding. Na een eerdere stijging is dit aandeel sinds 2015-2016 vrijwel gelijk gebleven.
 • De grootste toename bij hbo (in aantallen) zien we bij techniek, er zijn ruim 700 meer techniek studenten dan 5 jaar geleden.
 • In het wetenschappelijk onderwijs is economie de populairste studierichting.
 • In het wo is in vergelijking met 5 jaar geleden de toename (in absolute zin) van het aantal studenten in de sector natuur het grootst.

 

Toename Drentse hbo-studenten iets lager dan eerdere jaren

Het aantal Drentse jongeren dat aan het begin van schooljaar 2018-2019 op een hbo-instelling is ingeschreven, is in vergelijking met het jaar daarvoor met 5% toegenomen. Deze toename is iets lager dan vorig jaar en twee jaar geleden (toen respectievelijk 6% en 7%). Vóór 2016 was het aantal hbo-ers een aantal jaren een redelijk constant. Vergeleken met schooljaar 2013-2014 is de toename 19%, van circa 8.300 naar 9.900 studenten. Het vaakst wordt er gekozen voor een opleiding in de sector economie (30%) en het minst vaak voor een opleiding in de sector taal en cultuur (1%). Dit beeld is al een aantal jaren hetzelfde. In absolute zin is het aantal techniekstudenten de laatste jaren het meest toegenomen. Toch zien we dat sinds 2015-2016 het aandeel techniekstudenten stabiel rond de 20% blijft. Het meest recente schooljaar is het aandeel overigens 1 procentpunt hoger: 21% (het gaat hierbij om ruim 2.000 studenten).

Mannen en vrouwen verschillen wel wat betreft de sectorkeuze. Bij mannen zijn economie (36%) en techniek (34%) verreweg het meest populair en bij vrouwen economie (25%), gedrag en maatschappij (24%) en gezondheidszorg (21%). In de visualisatie is de onderwijsdeelname in het hbo per sector weergegeven. Er kan worden gekozen voor het schooljaar waarvan de cijfers te zien zijn. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

Aantal Drentse studenten wetenschappelijk onderwijs laatste 5 jaar met 46% toegenomen

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn er ruim 1.950 Drentse jongeren ingeschreven op een wetenschappelijke opleiding. Dit is vergeleken met 5 jaar geleden, aan het begin van schooljaar 2013-2014, een toename van 46%. We zien in de visualisatie hieronder dat de meeste studenten een opleiding doen in de sector economie (17%). Het minst vaak wordt gekozen voor landbouw/natuurlijke omgeving (2%) en onderwijs (1%). In absolute zin is het studentenaantal in de sector natuur het meest toegenomen.

Bij de mannelijke studenten wordt economie het vaakst gekozen (25%), gevolgd door natuur (21%). Bij vrouwen zijn dit gedrag en maatschappij (21%), recht (19%) en taal en cultuur (19%). De cijfers in onderstaande visualisatie zijn via het keuze menu voor meer schooljaren te zien. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Een nieuwe uitdaging voor scholen

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zijn we in staat om anders naar kinderen te kijken?

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Stap voor stap Passend Onderwijs beter maken voor leerlingen

Passend Onderwijs is, zes jaar na de invoering ervan, nog steeds in ontwikkeling. De discussie in de Tweede Kamer en de 25 maatregelen die minister Slob heeft aangekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren, laten dit ook zien. "Gooi niet alles over de kop, maar laten we stap voor stap verder gaan om Passend Onderwijs beter te maken voor de leerli

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Geen categorie

Drents Panel geeft stem aan inwoners van Drenthe

Hoe kijken de inwoners van Drenthe aan tegen het wonen, werken en leven in Drenthe? En welke impact heeft de coronapandemie op de Drentse samenleving? Met het Drents Panel kunnen we de mening van de inwoners van Drenthe laten horen aan politici en beleidsmakers. Op 7 oktober 2020 stemde het Drents parlement in met een samenwerking met Trendbureau D

Publicaties

Laaggeletterdheid

Gemeente Noordenveld pakt laaggeletterdheid opnieuw aan // DvhN

Laaggeletterdheid

Checklist digitale toegankelijkheid

Laaggeletterdheid

Zes Drentse gemeenten bundelen krachten in strijd tegen laaggeletterdheid