Leerlingen op het hbo en het wo

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn ongeveer 9.900 in Drenthe woonachtige jongeren ingeschreven op een hogere beroepsopleiding (hbo). Een hbo diploma geeft een goede kans op een baan. Volgens de hbo monitor daalt de werkloosheid onder hbo-ers al een aantal jaren op rij en ook de zoekduur naar een baan neemt af. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren waarbinnen de hbo studie gevolgd wordt, al verschillen deze onderling wel (hbo monitor 2016). Ruim 1.900 Drentse jongeren volgen een universitaire/ wetenschappelijke opleiding (wo). We kijken hier naar de sectoren waarbinnen de hbo-ers en de wo-ers onderwijs volgen en vergelijken de Drentse en landelijke cijfers.

In het kort

  • Het aantal studenten hbo en wo is sinds 2013 sterk toegenomen (hbo met 19% en wo met 46%).
  • Economie is al jaren meest populaire hbo-studierichting.
  • Een vijfde deel van de jongeren kiest in het hbo voor een techniek opleiding. Na een eerdere stijging is dit aandeel sinds 2015-2016 vrijwel gelijk gebleven.
  • De grootste toename bij hbo (in aantallen) zien we bij techniek, er zijn ruim 700 meer techniek studenten dan 5 jaar geleden.
  • In het wetenschappelijk onderwijs is economie de populairste studierichting.
  • In het wo is in vergelijking met 5 jaar geleden de toename (in absolute zin) van het aantal studenten in de sector natuur het grootst.

Toename Drentse hbo studenten iets lager dan eerdere jaren

Het aantal Drentse jongeren dat aan het begin van schooljaar 2018-2019 op een hbo instelling is ingeschreven is in vergelijking met het jaar daarvoor met 5% toegenomen. Deze toename is iets lager dan vorig jaar en twee jaar geleden (toen respectievelijk 6% en 7%). Vóór 2016 was het aantal hbo-ers een aantal jaren een redelijk constant. Vergeleken met schooljaar 2013-2014 is de toename 19%, van circa 8.300 naar 9.900 studenten. Het vaakst wordt er gekozen voor een opleiding in de sector economie (30%) en het minst vaak voor een opleiding in de sector taal en cultuur (1%). Dit beeld is al een aantal jaren hetzelfde. In absolute zin is het aantal techniek studenten de laatste jaren het meest toegenomen. Toch zien we dat sinds 2015-2016 het aandeel techniek studenten stabiel rond de 20% blijft. Het meest recente schooljaar is het aandeel overigens 1 procentpunt hoger: 21% (het gaat hierbij om ruim 2.000 studenten).

Mannen en vrouwen verschillen wel wat betreft de sector keuze. Bij mannen zijn economie (36%) en techniek (34%) verreweg het meest populair en bij vrouwen economie (25%), gedrag en maatschappij (24%) en gezondheidszorg (21%). In de visualisatie is de onderwijsdeelname in het hbo per sector weergegeven. Er kan worden gekozen voor het schooljaar waarvan de cijfers te zien zijn. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

Aantal Drentse studenten wetenschappelijk onderwijs laatste 5 jaar met 46% toegenomen.

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn er ruim 1.950 Drentse jongeren ingeschreven op een wetenschappelijke opleiding. Dit is vergeleken met 5 jaar geleden, aan het begin van schooljaar 2013-2014, een toename van 46%. We zien in de visualisatie hieronder dat de meeste studenten een opleiding doen in de sector economie (17%). Het minst vaak wordt gekozen voor landbouw/ natuurlijke omgeving (2%) en onderwijs (1%). In absolute zin is het studentenaantal in de sector natuur het meest toegenomen.

Bij de mannelijke studenten wordt economie het vaakst gekozen (25%), gevolgd door natuur (21%). Bij vrouwen zijn dit gedrag en maatschappij (21%), recht (19%) en taal en cultuur (19%). De cijfers in onderstaande visualisatie zijn via het keuze menu voor meer schooljaren te zien. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

gerelateerd

medewerkers