Leerlingen op het hbo en het wo

Aan het begin van schooljaar 2017-2018 zijn ongeveer 9.500 in Drenthe woonachtige jongeren ingeschreven op een hogere beroepsopleiding (hbo). Een hbo diploma geeft een goede kans op een baan. Volgens de hbo monitor daalt de werkloosheid onder hbo-ers al een aantal jaren op rij en ook de zoekduur naar een baan neemt af. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren waarbinnen de hbo studie gevolgd wordt, al verschillen deze onderling wel (hbo monitor 2016). Ruim 1.800 Drentse jongeren volgen een universitaire/ wetenschappelijke opleiding (wo). We kijken hier naar de sectoren waarbinnen de hbo-ers en de wo-ers onderwijs volgen en vergelijken de Drentse en landelijke cijfers.

In het kort

  • Het aantal studenten hbo en wo is sinds 2013 sterk toegenomen (hbo met 13% en wo met 35%).
  • Economie is al jaren meest populaire hbo-studierichting.
  • Een vijfde deel van de jongeren kiest in het hbo voor een techniek opleiding. Na een eerdere stijging is dit aandeel sinds 2015-2016 vrijwel gelijk gebleven.
  • De grootste toename bij hbo (in aantallen) zien we bij techniek, bijna 600 meer studenten dan 5 jaar geleden.
  • In het wetenschappelijk onderwijs is economie de populairste studierichting.
  • In het wo hebben de sectoren natuur en techniek in vergelijking met 5 jaar geleden de meeste studenten erbij gekregen.

Toename Drentse hbo studenten groter dan eerdere jaren

Het aantal Drentse jongeren dat een hbo studie doet is vooral de laatste twee schooljaren toegenomen. Na een aantal jaren een redelijk constant aantal was de toename vorig jaar 6% en dit jaar 7%. Vergeleken met 5 jaar geleden is de toename 13%, van circa 8.400 naar 9.500 studenten. Het vaakst wordt er gekozen voor een opleiding in de sector economie (31%) en het minst vaak voor een opleiding in de sector taal en cultuur (1%). Dit beeld is al een aantal jaren hetzelfde. In absolute zin is het aantal techniek studenten de laatste jaren het meest toegenomen. Toch zien we dat sinds 2015-2016 het aandeel techniek studenten op 20% blijft steken (het gaat hierbij om bijna 2.000 studenten).

Mannen en vrouwen verschillen wel wat betreft de sector keuze. Bij mannen zijn economie (39%) en techniek (34%) verreweg het meest populair en bij vrouwen gedrag en maatschappij (25%), economie (25%) en gezondheidszorg (21%). In de visualisatie is de onderwijsdeelname in het hbo per sector weergegeven. Er kan worden gekozen voor het schooljaar waarvan de cijfers te zien zijn. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

Aantal Drentse studenten wetenschappelijk onderwijs laatste 5 jaar met 35% toegenomen.

Aan het begin van schooljaar 2017-2018 zijn er 1.841 Drentse jongeren ingeschreven op een wetenschappelijke opleiding. Dit is vergeleken met 5 jaar geleden een toename van 35%. We zien in de visualisatie hieronder dat de meeste studenten een opleiding doen in de sector economie (18%). Het minst vaak wordt gekozen voor landbouw/ natuurlijke omgeving (2%) en onderwijs (1%). In absolute zin is het studentenaantal in de sector natuur en de sector techniek het meest toegenomen. Bij de mannelijke studenten wordt economie het vaakst gekozen (26%), gevolgd door natuur (20%). Bij vrouwen zijn dit gedrag en maatschappij (20%) en taal en cultuur (19%). De cijfers in onderstaande visualisatie zijn via het keuze menu voor meer schooljaren te zien. Onderaan de visualisatie is per gekozen sector de toe- of afname van het aantal studenten ten opzichte van 2013-2014 te zien.

gerelateerd

medewerkers