Leerlingen op het middelbaar beroepsonderwijs

Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 zijn er ruim 17.700 in Drenthe woonachtige jongeren die een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgen. Dit zijn er ruim 1.200 meer dan 5 jaar geleden. In dit deel kijken we naar de sectoren waarin onderwijs gevolgd wordt (zorg en welzijn, economie, techniek of groen). In 2018 (en in 2016 en 2017) hadden de leerlingen met een diploma in de sector (gezondheids-) zorg en welzijn het vaakst direct na hun studie een baan (zie hiernaast, Onderwijs in cijfers, min OC&W).

We kijken ook naar het aantal studenten op de verschillende niveaus in het mbo (1 tot en met 4, niveau 2 wordt beschouwd als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt). Gebleken is dat er een behoorlijk verschil is in kans op werk tussen niveau 1 en 2 en niveau 3 en 4 (zie bijvoorbeeld rapportage Drentse onderwijsmonitor 2017).

In het kort

  • Ruim 17.700 in Drenthe wonende jongeren doen een mbo studie (bij aanvang schooljaar 2018-2019.
  • Net als vorig jaar volgt zevenendertig procent van de Drentse mbo-ers een opleiding in de sector zorg en welzijn. Het is hiermee de meest gekozen sector.
  • We zien vooral een toename in het aantal Drentse studenten dat zorg en welzijn of techniek doet. Het aantal studenten in de sector groen is afgenomen.
  • Achtennegentig procent van de Drentse mbo-ers doet een opleiding op minimaal niveau 2.
  • Ruim 80% van de mbo-ers doet een opleiding op niveau 3 of 4.
  • Een kwart van de Drentse mbo-ers doet een BBL (beroepsbegeleidende) opleiding (landelijk zelfde aandeel).
  • Meisjes zitten vaker dan jongens op het niveau 4 van het mbo (resp. 61% en 52%).

Zorg en welzijn blijft de eerste keuze voor Drentse mbo studenten.

Er zijn aan het begin van schooljaar 2018-2019 ruim 17.700 in Drenthe wonende jongeren die een mbo studie doen. Dit is een toename van 7% ten opzichte van vijf jaar geleden. Landelijk is het aantal mbo-ers in dezelfde periode met een kleine 2% toegenomen.

In de visualisatie kun je zien in welke sectoren de Drentse studenten les volgen in het mbo. De vergelijking met Nederland is ook te zien en er kan gekozen worden van welk jaar de cijfers getoond worden. Voor elke sector wordt ook de ontwikkeling van het studentenaantal bekeken ten opzichte van studiejaar 2013-2014.  De sector die door de Drentse mbo-ers het meest gekozen wordt is ‘zorg’. Zevenendertig procent van de mbo-studenten volgt een opleiding binnen deze sector. Landelijk is het aandeel studenten in de zorg lager (32%). Toch staat ook landelijk zorg bovenaan, op de voet gevolgd door economie.

Aantal studenten Techniek en Zorg en welzijn meest gestegen in afgelopen 5 jaar

De laatste vijf jaren is de onderlinge verhouding van sector keuze maar marginaal aan verandering onderhevig. Het aantal studenten in de sectoren verandert wel. Zo is het aantal Drentse techniek studenten met 12% toegenomen ten opzichte van 5 jaar geleden (landelijk 4%), het aantal Drentse zorg studenten met 11% toegenomen (landelijk 3%) en het aantal Drentse groen-studenten met 10% afgenomen (landelijk 17% afname).

Het tweede tabblad van de visualisatie laat zien dat jongens en meisjes behoorlijk verschillen in de sector keuze. Bij meisjes is de favoriete keuze de sector zorg. Maar liefst 59% van de meisjes kies voor een opleiding in deze sector. Onder jongens is dit 16%. In de visualisatie kan ook het schooljaar gekozen worden waarvan de gegevens te zien zijn. We zien dat de laatste jaren het aandeel meisjes dat voor een zorg-studie in het mbo kiest vrijwel niet verandert. De sector techniek is duidelijk de favoriet bij de jongens (42% van de mannen kiest techniek). Ook hier geldt dat de laatste jaren er nauwelijks verschillen zijn. Al een aantal jaren achtereen is het aandeel meisjes dat techniek doet rond de 8/ 9 procent. In het artikel over het Drentse Techniekpact  (‘Zie ook’) staan ook een aantal initiatieven om techniek als studiekeuze aantrekkelijker te maken voor meisjes .

De visualisatie geeft ook de mogelijkheid om per woongebied (voor de totale provincie, Nederland of per woongemeente) te zien welke sector jongens en meisjes kiezen. Wat het meeste opvalt is dat er vrijwel geen verschil is tussen de Drentse en de landelijke situatie.

Toename mbo-ers op studieniveau 4.

Voor een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt is minimaal een mbo-2-niveau nodig. In de visualisatie hieronder is te zien dat in Drenthe 98% een mbo opleiding op minimaal niveau 2 doet. Ruim 80% doet een opleiding op niveau 3 of 4. Bijna 90% van de gediplomeerden met een niveau 3 of 4 diploma op zak heeft na een jaar een betaalde baan (cijfers van uitstroom 2016, Min OC&W, Onderwijs in cijfers). Er zijn nauwelijks verschillen in studieniveau tussen studenten uit Drenthe en de rest van Nederland. Je kunt een gemeente kiezen om te zien hoe de verdeling per studieniveau van de daar woonachtige studenten eruit ziet.

We zien dat een kwart van de Drentse mbo-ers een beroepsbegeleidende leerweg volgt (BBL). Dat wil zeggen dat zij een leerbaan hebben en 1 dag in de week naar school gaan. Eerdere jaren leek het aandeel BBL-ers iets af te nemen, maar die ontwikkeling lijkt niet door te zetten. Verreweg de meeste mbo-ers volgen dus een BOL opleiding. De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met de landelijke. Deze studenten volgen dus in eerste instantie onderwijs, met daarnaast voor kortere of langere tijd stages.

In de visualisatie kan onder het tweede tabblad ook de situatie voor andere schooljaren worden bekeken. Wat vooral opvalt is dat het aandeel studenten op niveau 4 is toegenomen ten opzichte van een aantal jaren geleden. We zien dat op dit moment 56% van de Drentse mbo studenten een studie op niveau 4 doet. Dat was in 2013-2014 nog 48%. Het totaal aandeel studenten op niveau 1 en 2 is afgenomen van 24% naar 19%. Het beeld verschilt nauwelijks van dat van Nederland als geheel. De visualisatie geeft ook de mogelijkheid om op woongemeente van de student de verdeling in mbo-studieniveau te zien.

Meisjes vaker dan jongens op het hoogste niveau van het mbo.

In schooljaar 2018-2019 doet 61% van de meisjes op het mbo een opleiding op niveau 4, tegen 52% van de jongens. De beeld in Drenthe is hetzelfde als landelijk. We zien eigenlijk dat er over de jaren heen (er kan in de visualisatie gekozen worden voor het schooljaar waarvan de gegevens te zien zijn) een kleine verschuiving lijkt te zijn want eerdere jaren lag het aandeel jongens en meisjes dat op niveau 4 les volgt dichter bij elkaar.

gerelateerd

medewerkers