Heroverweging en bijstelling van de schooladviezen

Als uit de eindtoets een ‘hoger’ advies volgt dan het oorspronkelijke schooladvies, dan moet het oorspronkelijke schooladvies worden heroverwogen. Na de heroverweging kan het advies dan worden herzien tot een (‘hoger’) definitief schooladvies. Het omgekeerde, een ‘lager’ toetsadvies dan het oorspronkelijke schooladvies leidt overigens niet tot een heroverweging. Leerlingen die op de eindtoets gelijk presteren moeten dezelfde mogelijkheden hebben voor vervolgonderwijs. Het is dus van belang te kijken wat een rol speelt bij het verschil tussen het toetsadvies en het schooladvies. We zagen eerdere jaren al dat een hoger toetsadvies dan schooladvies (en dus een aanleiding tot heroverweging) in Drenthe vaker voorkomt dan landelijk. Hier kijken we hoe vaak de heroverweging en de aanpassing (het herzien) van het  schooladvies voorkomen. In het onderdeel ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ onderzoeken we of achtergrondkenmerken van de leerlingen een rol spelen bij de verschillen tussen schooladvies en toetsadvies.

In het kort

  • In Drenthe heeft de eindtoets van het jaar 2018 in 38% van de gevallen aanleiding gegeven tot een verplichte heroverweging van het schooladvies (landelijk 34%).
  • Een vijfde deel van de schooladviezen die verplicht moeten worden heroverwogen is daadwerkelijk herzien (landelijk gebeurde dit in bijna een kwart van de gevallen).
  • Vorig schooljaar was het aandeel herziene adviezen in Drenthe iets hoger.
  • Van het totaal aantal schooladviezen is ongeveer 8% herzien (in Drenthe en landelijk).
  • Scholen in Assen, Hoogeveen, De Wolden, Midden-Drenthe en Emmen herzien de verplicht her te overwegen schooladviezen het minst vaak.

Schooladviezen in Drenthe komen vaker in aanmerking voor heroverweging dan landelijk.

Aan het eind van schooljaar 2017-2018 was er in Drenthe in 38% van de gevallen aanleiding om het schooladvies te heroverwegen op basis van het resultaat van de eindtoets. Dit is vaker dan landelijk (34%). Van deze heroverwegingen, of althans verplichting tot heroverweging, heeft uiteindelijk een vijfde deel tot een herzien advies geleid. Landelijk is dit iets meer, namelijk in bijna een kwart van de gevallen. Van alle schooladviezen is 8% uiteindelijk herzien. In de visualisatie zijn de cijfers van het vorige schooljaar ook te kiezen. Het vorige schooljaar werd er in Drenthe relatief iets vaker een schooladvies ook daadwerkelijk herzien.

In Tynaarlo en Meppel worden de adviezen het vaakst herzien.

Er zijn grote verschillen tussen de scholen wanneer we kijken hoeveel de van de heroverwogen schooladviezen daadwerkelijk worden aangepast. In de visualisatie is dit te zien. De scholen in Tynaarlo en Meppel herzien het vaakst de adviezen die in aanmerking komen om te heroverwegen. We moeten hierbij wel rekening houden met de verschillen tussen het aantal te heroverwegen adviezen. Vergeleken met andere gemeenten komt het in Tynaarlo minder vaak voor dat het toetsadvies ‘hoger’ uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies (zie ook het onderdeel ‘Gelijke kansen in het onderwijs’). We zien dat in Assen, Hoogeveen, De Wolden , Midden-Drenthe en Emmen een verplichte heroverweging minder vaak dan gemiddeld in Drenthe leidt tot een herziening van het advies. Het kan overigens ook zijn dat er, ondanks de verplichting volgend uit het toetsresultaat, in het geheel geen sprake is geweest van een heroverweging. We kunnen in de visualisatie kiezen voor een schooljaar waarvan het aandeel herzieningen te zien is. Hieruit blijkt duidelijk dat de onderlinge verschillen tussen de gemeenten ook over de jaren verschillen.

gerelateerd

medewerkers