Jongens en meisjes en taal en rekenen

Jongens en meisjes verschillen veelal in hun cognitieve ontwikkeling en dit heeft invloed op prestaties tijdens de schoolloopbaan. We kijken hier naar de verschillen tussen jongens en meisjes in hun toets prestaties op taal en rekenen in het basisonderwijs.

In het kort

  • Jongens scoren hoger op rekenen (in alle groepen) dan meisjes.
  • Meisjes scoren hoger op begrijpend lezen (in alle groepen).
  • Bij technisch lezen is het verschil in score tussen jongens en meisjes in groepen 4 en 6 niet significant, in groepen 7 en 8 wel.
  • In groep 8 verschillen jongens en meisjes niet op hun score op spelling, in de lagere groepen wel.

Jongens scoren hoger op rekenen, meisjes op vooral op begrijpend lezen

In de onderstaande visualisatie is telkens per vak en per toets jaar te zien wat de scores voor jongens en meisjes zijn. We vergelijken hier de gemiddelde standaardscores per vak voor alle groepen en apart per groep. Bij rekenen zien we gemiddelde over alle groepen een score van 53 voor jongens en 50 voor meisjes. Dit verschil is statistisch significant. Jongens scoren dus hoger op rekenen dan meisjes en wanneer we de toetsen die in de verschillende groepen worden afgenomen bekijken, blijft dit ook overal gelden.

Als we kijken naar begrijpend lezen (tweede tabblad) dan is te zien dat meisjes (significant) hoger scoren dan jongens. Het verschil is in groep 8 iets afgenomen, maar nog steeds significant.

Bij het technisch lezen zien we een iets lagere gemiddelde score bij jongens maar deze is als totaal over alle groepen niet significant. In groep 7 en 8 echter is ondanks dat het verschil klein blijft dit wel significant: meisjes doen het in groep 7 en 8 dus beter op technisch lezen dan jongens.

Bij spelling is de gemiddelde score over alle groepen voor meisjes significant hoger dan voor jongens. In de groepen 4, 6 en 7 blijft dit verschil bestaan, maar in groep 8 is het verschil verdwenen.

gerelateerd

medewerkers