Referentieniveaus in groep 8

Voor verschillende momenten in de schoolloopbaan is vastgesteld wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De niveaus waarop ze op een bepaald moment moeten voldoen worden fundamentele (F) niveaus genoemd. Daarnaast zijn er streefniveaus (S) voor leerlingen die meer aankunnen.

Het streven is dat alle leerlingen het fundamentele niveau voor primair onderwijs (1F) behalen wanneer zij de eindtoets maken. Voor leesvaardigheid en taalvaardigheid worden de volgende niveaus gehanteerd: <1F (dat wil zeggen het fundamentele niveau 1F niet behaald), 1F en 2F. Voor de rekenvaardigheden worden de volgende niveaus onderscheidden: <1F, 1F, 1S en 2F. We bekijken hier in hoeverre de Drentse basisschoolleerlingen afwijken wat betreft hun behaalde niveau van het landelijke beeld. Ook kijken we naar de referentieniveaus per gemeente, waar de school is gevestigd.

In het kort

  • 97% van de Drentse leerlingen behaalt minimaal het vereiste niveau voor leesvaardigheid. Drenthe doet hierin niet onder voor de rest van Nederland.
  • Aandeel Drentse leerlingen dat minimaal het vereiste niveau op taalvaardigheid bereikt (96%) gelijk aan vorig jaar en gelijk aan het landelijke beeld.
  • 93% van de Drentse leerlingen behaalt minimaal het vereiste niveau voor rekenen. Dit is gelijk aan het landelijke percentage.
  • In 2018 hebben meer Drentse leerlingen op leesvaardigheid, taalvaardigheid en op rekenvaardigheid een niveau behaald dat hoger is dan het vereiste fundamentele niveau dan eerdere jaren.

Drentse jongeren behalen vaker dan eerdere jaren het minimaal vereiste fundamentele niveau voor leesvaardigheid

We zien in de visualisatie onder het tabblad ‘leesvaardigheid’ dat de Drentse leerlingen in 97% van de gevallen minimaal het vereiste 1F niveau hebben behaald. Dat is vergelijkbaar met het landelijke beeld. In vergelijking met het vorige jaar is het aandeel dat zelfs het 2F niveau heeft bereikt behoorlijk hoger is. Zowel in Drenthe als landelijk behaalt ongeveer 2% het vereiste niveau niet. Eerdere jaren was het aandeel Drentse leerlingen dat het niveau niet haalde hoger.

Aandeel Drentse leerlingen dat voor taalvaardigheid het minimaal vereiste niveau behaalt blijft gelijk.

Het aandeel Drentse jongeren dat in schooljaar 2017-2018 het minimaal vereiste niveau op taalvaardigheid heeft behaald is vrijwel gelijk aan vorig jaar (96%, vorig jaar 97%). Het aandeel op 2F niveau is wel toegenomen. De prestaties zijn precies gelijk aan het landelijke resultaat.

Vergeleken met vorig jaar behalen evenveel Drentse leerlingen het vereiste niveau op rekenen, maar er zitten meer op het hogere streefniveau.

In 2015-2016 behaalde een fors aandeel van de Drentse leerlingen niet het fundamentele rekenniveau (16% behaalde < 1F niveau). Het ging hierbij niet om een typisch Drents verschijnsel, ook landelijk was het aandeel beneden niveau 1F hoog (13%). De Inspectie van het Onderwijs rapporteerde in ‘De staat van het onderwijs 2015-2016’ dat er een vermindering in de rekenvaardigheden van Nederlandse basisschoolleerlingen te zien was, waarbij Nederland zelfs daalde op de internationale lijst van rekenprestaties. Het jaar daarop zien we echter al een behoorlijke verbetering. De meest recente cijfers laten zien dat (evenals landelijk) 93% van de leerlingen het minimaal vereiste rekenniveau heeft behaald. Het verschil met vorig jaar is dat het aandeel op hoger dan het minimaal vereiste niveau is toegenomen. Het aandeel dat onder het vereiste niveau scoort (< 1F) is gelijk aan vorig jaar.

De gemeenten vergeleken

In de visualisatie hieronder is per gemeente te zien welk deel van de leerlingen het vereiste niveau 1F niet haalt. Er kan gekozen worden voor het schooljaar en het vaak waarvan de resultaten te zien zijn. Voor leesvaardigheid zien we het hoogste aandeel leerlingen dat onder het vereiste niveau blijft in Meppel en Coevorden. Westerveld laat een behoorlijke verbetering zien ten opzichte van het vorige jaar. Voor taalvaardigheid hebben Westerveld, Coevorden en Meppel het hoogste aandeel leerlingen beneden het vereiste niveau. Het rekenen is het vaakst beneden het vereiste niveau in Borger-Odoorn, Assen, Aa en Hunze, Emmen, Hoogeveen en De Wolden.

gerelateerd

medewerkers