Taal en rekenen in het basisonderwijs

We bekijken hier hoe de prestaties van Drentse kinderen zijn op toetsen voor taal en rekenen. We presenteren de resultaten van toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito, Leerlingenvolgsysteem LVS), die op de basisscholen in een aantal groepen worden afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van het reken- en taalniveau van Drentse leerlingen in vergelijking met landelijke normgegevens. De gegevens zijn opgevraagd bij de Drentse basisscholen. De toetsen die we bekijken zijn die voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde, in de groepen 4, 6, 7 en 8.

In het kort

  • 93% van de Drentse basisscholen heeft meegedaan aan de gegevenslevering voor de Drentse onderwijsmonitor.
  • Technisch lezen: in alle groepen ruim boven de landelijke norm, groep 8 spant de kroon. Wel zijn de scores lager dan vorig jaar.
  • Drentse groep 6 leerlingen met begrijpend lezen wat minder vaak op het hoogste niveau dan landelijk.
  • Drentse groep 6 leerlingen met spelling vaker in de gevarenzone dan landelijk.
  • Rekenen en wiskunde bij Drentse leerlingen ruim boven het landelijke niveau.

Drentse leerlingen scoren vooral goed op technisch lezen en rekenen en wiskunde

Al jaren levert ruim 90% van de Drentse basisscholen toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem aan voor de Drentse Onderwijsmonitor. In 2018 is de deelname 93%. In de visualisatie kan via de tabbladen gekozen worden voor de resultaten van de Drentse leerlingen op ‘technisch lezen’, ‘begrijpend lezen’, ‘spelling’ of ‘rekenen en wiskunde’. Ook kan gekozen worden van welke groep de resultaten zichtbaar worden.

In de figuren is telkens te zien welk percentage kinderen binnen elk niveau I tot en met V scoort, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste niveau is. De I tot en met V is gebaseerd op de landelijke norm, zoals in het laatste balkje weergegeven:

  • niveau I:  20% hoogst scorende leerlingen
  • niveau II: 20% leerlingen met scores boven het landelijk gemiddelde
  • niveau III: 20% leerlingen met scores rond het landelijk gemiddelde
  • niveau IV: 20% leerlingen met scores onder het landelijk gemiddelde
  • niveau V: 20% laagst scorende leerlingen.

We zien bij technisch lezen dat in alle groepen (ruim) boven de norm gescoord wordt. In groep 8 wordt het vaakst binnen de hoogste niveaus gescoord. We zien wel dat in 2018 minder vaak boven de norm wordt gescoord dan in 2017.

Het begrijpend lezen in de lagere groepen is vergelijkbaar met de landelijke norm. In groep 6 zien we dat er minder leerlingen op het hoogste niveau zitten dan landelijk (respectievelijk 15% en 20%). In groep 8 zijn er in Drenthe juist meer leerlingen op het hoogste niveau. Net als bij technisch lezen geldt dat de scores in 2018 wat lager zijn dan in 2017.

De scores op spelling zijn in groep 6 minder vaak dan landelijk op de hoogste niveaus I en II. Ook zien we 25% van de leerlingen scoren op het laagste niveau V (landelijk is dit 20%). In de hogere groepen wordt deze achterstand wel ingehaald. In groep 8 scoort 55% van de Drentse leerlingen op niveau I of II tegen landelijk 40%.

Bij rekenen en wiskunde zien we in alle groepen dat de Drentse leerlingen vaker scoren op de hoogste niveaus I en II dan de landelijke norm. De groepen 4, 6 en 7 scoren in 2018 iets lager dan in 2017. Groep 8 daarentegen heeft zich in 2018 verbeterd ten opzichte van 2017.

De verschillen per gemeente

In de onderstaande visualisatie zijn de toets scores voor elke gemeente als gestandaardiseerde score weergegeven. Er kan via de tabbladen gekozen worden voor een toets. Voor elke toets kan daarnaast gekozen worden voor welke groep de scores te zien zijn. De standaardscore is opgebouwd uit resultaten van alle scholen binnen de betreffende gemeente. Het (landelijke) gemiddelde (gestandaardiseerde score) is hierbij 50. In het algemeen kan worden gesteld dat een score van 40 geldt als behoorlijk laag en een score van 60 als behoorlijk hoog. Een verschil van 2 punten hoger of lager kan worden beschouwd als betekenisvol.

Bij het technisch lezen zien we in de lagere groepen wat lagere scores in Noordenveld, Assen en Borger-Odoorn. Bij begrijpend lezen zien we in veel gevallen wat achterblijvende scores in de oostelijke gemeenten (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen). Spelling is in groep 6 in bijna alle gemeenten beneden de norm. In de overige groepen zijn de scores weer veel beter. Bij rekenen en wiskunde scoren alle gemeenten in alle groepen rond of boven de normscore 50.

In de tweede visualisatie kan worden opgezocht per vak en groep of de gemeentelijke gemiddelde score zich verbeterd heeft ten opzichte van het vorige jaar.

gerelateerd

medewerkers