Taal en rekenen in het basisonderwijs

We bekijken hier hoe de prestaties van Drentse kinderen zijn op toetsen voor taal en rekenen. We presenteren de resultaten van toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito, Leerlingenvolgsysteem LVS), die op de basisscholen in een aantal groepen worden afgenomen. Deze toetsen geven een beeld van het reken- en taalniveau van Drentse leerlingen in vergelijking met landelijke normgegevens. De gegevens zijn opgevraagd bij de Drentse basisscholen. De toetsen die we bekijken zijn die voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde, in de groepen 4, 6, 7 en 8.

In het kort

 • 93% van de Drentse basisscholen heeft meegedaan aan de gegevenslevering voor de Drentse onderwijsmonitor.
 • Technisch lezen: in groepen 6, 7 en 8 ruim boven de landelijke norm, groep 8 spant de kroon. Wel zijn de scores lager dan vorig jaar.
 • In groep 4 worden bij het technisch lezen de hoogste niveaus minder vaak gehaald dan de landelijke norm.
 • Op begrijpend lezen wordt alleen in groep 4 nog wat vaker op de hoogste niveaus (I en II) gescoord dan landelijk. In de overige groepen doen de Drentse leerlingen het minder goed. Groep 6 scoort beduidend lager.
 • Het begrijpend lezen wordt minder goed gedaan dan eerdere jaren.
 • Drentse groep 6 leerlingen met spelling vaker in de gevarenzone dan landelijk. In groep 8 zijn de prestaties daarentegen weer bovengemiddeld.
 • Op rekenen en wiskunde scoren Drentse leerlingen nog steeds boven het landelijke niveau, maar minder dan eerdere jaren.
 • De scores op taal en rekenen verschillen behoorlijk wanneer de gemeentelijke gemiddelden worden vergeleken.

Drentse leerlingen scoren minder goed op taal en rekenen dan eerdere jaren

Al jaren levert ruim 90% van de Drentse basisscholen toets gegevens van het leerlingvolgsysteem aan voor de Drentse Onderwijsmonitor. In 2019 is de deelname 93% (evenals in 2018).

In de visualisatie kan via de tabbladen gekozen worden voor de resultaten van de Drentse leerlingen op ‘technisch lezen’, ‘begrijpend lezen’, ‘spelling’ of ‘rekenen en wiskunde’. Ook kan gekozen worden van welke groep de resultaten te zien zijn.

In de figuren is telkens te zien welk percentage kinderen binnen elk niveau I tot en met V scoort, waarbij I het hoogste niveau is en V het laagste niveau is. De I tot en met V is gebaseerd op de landelijke norm, zoals in het laatste balkje weergegeven:

 • niveau I:  20% hoogst scorende leerlingen
 • niveau II: 20% leerlingen met scores boven het landelijk gemiddelde
 • niveau III: 20% leerlingen met scores rond het landelijk gemiddelde
 • niveau IV: 20% leerlingen met scores onder het landelijk gemiddelde
 • niveau V: 20% laagst scorende leerlingen.

We zien bij technisch lezen dat in groepen 6, 7 en 8 (ruim) boven de norm gescoord wordt, maar in iets mindere mate dan eerdere jaren. In groep 4 blijven de resultaten dit jaar wat achter. Er zijn minder leerlingen die op de hoogste niveaus I en II scoren. Dit is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Voor begrijpend lezen in groep 4 vallen de scores iets beter uit dan de landelijke norm. In groep 6 zien we een verslechtering, er zitten minder leerlingen op het hoogste niveau dan landelijk (respectievelijk 13% en 19%). In groep 7 gaat het iets beter, maar pas in groep 8 scoren de leerlingen weer conform de landelijke niveaus. Net als bij technisch lezen geldt dat de scores in 2019 lager zijn dan in 2018. Vooral in groep 8 is het verschil met vorige jaren groot.

De scores op spelling zijn in groep 6 iets minder vaak dan landelijk op de hoogste niveaus I en II. Ook zien we 25% van de leerlingen scoren op het laagste niveau V (landelijk is dit 20%). In de hogere groepen wordt deze achterstand ruimschoots ingehaald. In groep 8 scoort 50% van de Drentse leerlingen op niveau I of II tegen landelijk 40%.

Bij rekenen en wiskunde zien we dat de Drentse leerlingen vaker dan landelijk scoren binnen de hoogste niveaus I en II. Dit geldt in meer of mindere mate voor alle groepen. Eerdere jaren zaten de Drentse leerlingen nog veel hoger, maar het verschil met de landelijke klasgenoten is minder groot geworden.

De verschillen per gemeente

In de onderstaande visualisatie zijn de toets scores als gestandaardiseerde score in de kaart voor elke gemeente weergegeven (zie de infobutton voor de uitleg over standaardscores). Er kan via de tabbladen gekozen worden voor een toets en voor elke toets kan gekozen worden voor welke groep de scores te zien zijn.

Bij het technisch lezen zien we in groep 4 dat in overal op of rond de landelijke norm gescoord wordt.  In groep 6 en 7 valt het lage gemiddelde in Borger-Odoorn op. In groep 7 komt daar ook de lage score in Aa en Hunze bij. In groep 8 is alles weer keurig op of (ruim) boven het landelijk gemiddelde.

Bij begrijpend lezen zien we in groep 4 dat de meeste gemeenten op of rond het gemiddelde zitten. Aa en Hunze, Tynaarlo, Westerveld en Assen zitten daar wat boven. In groep 6 zit alleen Tynaarlo nog boven de landelijke norm en zien we de laagste score in Coevorden. In groep 7 komen naast Coevorden ook Borger-Odoorn en Emmen bij de lagere scores, terwijl Meppel en De Wolden zich bij Tynaarlo voegen met een score boven het landelijk gemiddelde. In groep 8 staan Tynaarlo en De Wolden bovenaan.

Bij spelling gaat het in alle gemeenten prima in groep 4. Groep 6 laat wat opvallende resultaten zien, alleen in Westerveld wordt nog hoger dan de norm gescoord. Noordenveld zit in vergelijking met de andere gemeenten laag. In groep 7 is de situatie al behoorlijk verbeterd. In groep 8 zijn de standaardscores veel hoger dan in de andere groepen, maar Assen blijft hier achter.

Bij rekenen en wiskunde is in groep 4 de score in Emmen net tegen de grens. In groep 6 wordt in meer gemeenten net beneden de 50 gescoord. In groep 7 is alleen Borger-Odoorn in de gevarenzone. In groep 8 is dat Assen.

In de tweede visualisatie kan worden opgezocht per vak en groep of de gemeentelijke gemiddelde score zich verbeterd heeft ten opzichte van het voorafgaande jaar. We zien in 2019 eigenlijk overal dat er lager gescoord wordt dan eerdere jaren.

gerelateerd

medewerkers