Leerlingen op de basisscholen

Er is sprake van ontgroening, het geboortecijfer daalt waardoor er steeds minder leerlingen in het onderwijs komen. In het Drentse basisonderwijs is vanaf 2009 een jaarlijkse afname van het aantal basisschoolleerlingen duidelijk waarneembaar. In vergelijking met het jaar 2000 zijn er bij aanvang van schooljaar 2019-2020 15% minder leerlingen in het Drentse basisonderwijs. Landelijk is de afname in dezelfde periode 10%.

In het onderdeel ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’ bekijken we wat de verwachting is voor de komende jaren. De gevolgen van leerlingendaling zijn evident. De kwaliteit van het onderwijs in krimpgebieden behoeft extra aandacht en er zijn gevolgen voor de financiële middelen die scholen ter beschikking krijgen. Het voortbestaan van kleine scholen kan in gevaar komen. Als een school 3 jaar achtereen minder leerlingen heeft dan de vastgestelde opheffingsnorm, dan stopt de bekostiging. We kijken in dit deel hoe het er voor staat met de ontwikkeling van het leerlingenaantal in Drenthe.

 

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2019-2020 39.026 basisschoolleerlingen in Drenthe.
  • Het aantal basisschoolleerlingen is aan begin van schooljaar 2019-2020 met ruim 2% afgenomen t.o.v. een jaar eerder (landelijk is de afname iets meer dan een half procent).
  • De gemeenten Assen en Borger-Odoorn hebben in 2019-2020 te maken met de grootste afname van aantal basisschoolleerlingen.
  • In Tynaarlo en in Westerveld is in schooljaar 2019-2020 een toename van aantal basisschoolleerlingen.

Afname aantal basisschoolleerlingen iets groter dan vorig jaar

Aan het begin van schooljaar 2019-2020 zijn er 39.026  leerlingen op de basisscholen in Drenthe. Dit is een afname van iets boven de 2% ten opzichte van een jaar eerder. Het jaar daarvoor was de afname minder groot (1,3%). De afname van het aantal basisschoolleerlingen gaat sneller dan landelijk, zoals in onderstaande visualisatie te zien is. Het aantal leerlingen in het jaar 2000-2001 is hierbij het vergelijkingsjaar, dit aantal is als index op 100 gesteld. Sinds het jaar 2000 is het leerlingen aantal in Drenthe met 15% afgenomen terwijl dit landelijk met 10% afnam. De prognoses van de ontwikkeling van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd zijn in ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’ te lezen.

Toename basisschoolleerlingen in Tynaarlo en Westerveld

De leerlingenaantallen in het basisonderwijs per gemeente zijn te zien in de onderstaande visualisatie. Ook is het verschil in leerlingenaantal ten opzichte van het vorige jaar te zien. Aan de linker bovenzijde kan een schooljaar gekozen worden. Er is een kleine toename in de gemeenten Tynaarlo en Westerveld (respectievelijk 0,4% en 0,2%).

Alle overige gemeenten hebben te maken met een dalend leerlingenaantal. De daling is het grootst Assen en Borger-Odoorn (respectievelijk -3,9% en -3,3%).

Weer afname aantal leerlingen met kans op achterstand.

Basisschoolleerlingen krijgen een gewichtenfactor op basis van het opleidingsniveau van hun ouders/ verzorgers (zie ook de infobutton in de visualisatie). De school krijgt voor leerlingen met een gewichtenfactor extra financiële middelen, omdat kinderen van laagopgeleide ouders een grotere kans hebben op leerachterstanden. Landelijk heeft 8,0% van de basisschoolleerlingen een gewichtenfactor. In Drenthe is dat lager, namelijk 7,4% De laatste jaren neemt het aandeel gewichtenleerlingen af. In de visualisatie is per gemeente het percentage gewichtenleerlingen op de basisscholen te zien. Vooral in de zuidoostelijke gemeenten is het aandeel gewichtenleerlingen hoog. Emmen, Hoogeveen en Coevorden en zitten boven het landelijke percentage met respectievelijk 11,1%, 10,7% en 10,0%). In de visualisatie is het schooljaar te kiezen waarvan het percentage gewichtenleerlingen te zien is. Te zien is dat het aandeel gewichtenleerlingen in Coevorden aan het begin van schooljaar 2018-2019* iets hoger is dan een jaar daarvoor.

*Schooljaar 2018-2019 is het laatste jaar waarvoor DUO de cijfers over gewichtenleerlingen publiceert.

gerelateerd

medewerkers