Leerlingen op de basisscholen

Er is sprake van ontgroening, het geboortecijfer daalt waardoor er steeds minder leerlingen in het onderwijs komen. In het Drentse basisonderwijs is vanaf 2009 een jaarlijkse afname van het aantal basisschoolleerlingen duidelijk waarneembaar. In vergelijking met het jaar 2000 zijn er bij aanvang van schooljaar 2018-2019 14% minder leerlingen in het Drentse basisonderwijs. Landelijk is de afname in dezelfde periode 9%.

In het onderdeel ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’ bekijken we wat de verwachting is voor de komende jaren. De gevolgen van leerlingendaling zijn evident. De kwaliteit van het onderwijs in krimpgebieden behoeft extra aandacht en er zijn gevolgen voor de financiële middelen die scholen ter beschikking krijgen. Het voortbestaan van kleine scholen kan in gevaar komen. Als een school 3 jaar achtereen minder leerlingen heeft dan de vastgestelde opheffingsnorm, dan stopt de bekostiging. We kijken in dit deel hoe het er voor staat met de ontwikkeling van het leerlingenaantal in Drenthe.

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2018-2019 39.849 basisschoolleerlingen in Drenthe.
  • Het aantal basisschoolleerlingen is aan begin van schooljaar 2018-2019 met ruim 1% afgenomen t.o.v. een jaar eerder (landelijk is de afname iets meer dan een half procent).
  • Coevorden, Emmen en Midden-Drenthe hebben in 2018-2019 te maken met de grootste afname van aantal basisschoolleerlingen.
  • In De Wolden en Tynaarlo en in mindere mate in Aa en Hunze en Westerveld is in schooljaar 2018-2019 een toename van aantal basisschoolleerlingen.
  • Er zijn weer minder gewichtenleerlingen in Drenthe dan vorig jaar. Ook is het aandeel lager dan landelijk (begin schooljaar 2018-2019: Drenthe 7,4%, Nederland 8,0%).
  • In Hoogeveen, Coevorden en Emmen zijn relatief de meeste gewichtenleerlingen. Het aandeel in deze gemeenten is hoger dan het landelijke cijfer.

Afname aantal basisschoolleerlingen iets minder dan vorig jaar.

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 zijn er 39.849 leerlingen op de basisscholen in Drenthe. Dit is een afname van iets boven de 1% ten opzichte van een jaar eerder. Eerdere jaren was de afname hoger (tussen de 2 en de 3%). De afname van het aantal basisschoolleerlingen gaat sneller dan landelijk, zoals in onderstaande visualisatie te zien is. Het aantal leerlingen in het jaar 2000-2001 is hierbij het vergelijkingsjaar, dit aantal is als index op 100 gesteld. Sinds het jaar 2000 is het leerlingen aantal in Drenthe met 14% afgenomen terwijl dit landelijk met 9% afnam. Ondanks de recente iets lagere afname is nog niet te zeggen in hoeverre de trend zich doorzet. De verwachtingen hierover (de prognoses van de ontwikkeling van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd) zijn in ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’ te lezen.

Toename basisschoolleerlingen in De Wolden, Tynaarlo, Aa en Hunze en Westerveld.

De leerlingenaantallen in het basisonderwijs per gemeente zijn te zien in de onderstaande visualisatie. Ook is het verschil in leerlingenaantal ten opzichte van het vorige jaar te zien. Er is een toename in de gemeenten De Wolden en Tynaarlo (respectievelijk 2,8% en 1,5%) en in mindere mate in Westerveld en Aa en Hunze (0,5% en 0,3%). Westerveld behoorde vorig jaar nog tot de gemeenten met de grootste daling.

Alle overige gemeenten hebben te maken met een dalend leerlingenaantal. De daling is het grootst in Coevorden (-2,7%), Emmen (-2,4%) en Midden-Drenthe (-2,3%) en Borger-Odoorn (-2,1%).

Weer afname aantal leerlingen met kans op achterstand.

Basisschoolleerlingen krijgen een gewichtenfactor op basis van het opleidingsniveau van hun ouders/ verzorgers (zie ook de infobutton in de visualisatie). De school krijgt voor leerlingen met een gewichtenfactor extra financiële middelen, omdat kinderen van laagopgeleide ouders een grotere kans hebben op leerachterstanden. Landelijk heeft 8,0% van de basisschoolleerlingen een gewichtenfactor. In Drenthe is dat lager, namelijk 7,4% De laatste jaren neemt het aandeel gewichtenleerlingen af. In de visualisatie is per gemeente het percentage gewichtenleerlingen op de basisscholen te zien. Vooral in de zuidoostelijke gemeenten is het aandeel gewichtenleerlingen hoog. Emmen, Hoogeveen en Coevorden en zitten boven het landelijke percentage met respectievelijk 11,1%, 10,7% en 10,0%). In de visualisatie is het schooljaar te kiezen waarvan het percentage gewichtenleerlingen te zien is. Te zien is dat het aandeel gewichtenleerlingen in Coevorden aan het begin van schooljaar 2018-2019 iets hoger is dan een jaar daarvoor.

gerelateerd

medewerkers