Leerlingen op de basisscholen

Er is sprake van ontgroening, het geboortecijfer daalt waardoor er steeds minder leerlingen in het onderwijs komen. In het Drentse basisonderwijs is vanaf 2009 een jaarlijkse afname van het aantal basisschoolleerlingen duidelijk waarneembaar. In vergelijking met het jaar 2000 zijn er momenteel 13% minder leerlingen in het Drentse basisonderwijs. Landelijk is de afname in dezelfde periode 8%. In het onderdeel ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’ bekijken we wat de verwachting is voor de komende jaren. De gevolgen van leerlingendaling zijn evident. De kwaliteit van het onderwijs in krimpgebieden behoeft extra aandacht, er zijn gevolgen voor de financiële middelen die scholen ter beschikking krijgen. Het voortbestaan van kleine scholen kan in gevaar komen. Als een school 3 jaar achtereen minder leerlingen heeft dan de vastgestelde opheffingsnorm, dan stopt de bekostiging. We kijken in dit deel hoe het er voor staat met de ontwikkeling van het leerlingenaantal in Drenthe.

In het kort

  • Er zijn aan begin van schooljaar 2017-2018 40.384 basisschoolleerlingen in Drenthe.
  • Het aantal basisschoolleerlingen is aan het begin van schooljaar 2017-2018 met 2% afgenomen t.o.v. een jaar eerder.
  • Westerveld en Midden Drenthe hebben in 2017-2018 te maken met de grootste afname van het aantal basisschoolleerlingen.
  • In De Wolden en Tynaarlo is in schooljaar 2017-2018 een kleine toename van het aantal basisschoolleerlingen.
  • Er zijn (evenals landelijk) relatief minder gewichtenleerlingen in Drenthe dan vorig jaar.
  • Het Drentse aandeel gewichtenleerlingen is lager dan landelijk (Drenthe 7,5%, Nederland 8,8%).
  • In Hoogeveen, Coevorden en Emmen zijn relatief de meeste gewichtenleerlingen. Het aandeel gewichtenleerlingen is in deze gemeenten hoger dan het landelijk.

Krimp Drentse basisonderwijs neemt af, maar er is wel een sterkere afname van aantal leerlingen dan gemiddeld in Nederland.

Aan het begin van schooljaar 2017-2018 zijn er 40.384 leerlingen op de basisscholen in Drenthe. Dit is een afname van 2% ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar was de afname iets hoger, namelijk 3%. De afname van het aantal basisschoolleerlingen gaat sneller dan landelijk, zoals in onderstaande visualisatie te zien is. Het aantal leerlingen in het jaar 2000-2001 is hierbij het vergelijkingsjaar, dit aantal is als index op 100 gesteld. Sinds het jaar 2000 is het leerlingenaantal in Drenthe met 13% afgenomen terwijl dit landelijk met 8% afnam. Naar verwachting zal de daling van het leerlingenaantal nog een aantal jaren doorgaan, maar in minder sterke mate dan voorheen. Meer hierover is te lezen bij het onderdeel ‘Prognoses leerlingaantallen (speciaal) basisonderwijs’.

De Wolden en Tynaarlo kleine toename basisschoolleerlingen.

De leerlingenaantallen in het basisonderwijs per gemeente zijn te zien in de onderstaande visualisatie. Ook is het verschil in leerlingenaantal ten opzichte van het vorige jaar te zien. Er is een kleine toename in de gemeenten De Wolden en Tynaarlo (respectievelijk 1,4% en 1,6%). Alle overige gemeenten laten een daling zien. Deze is het grootst in Midden-Drenthe (-5,8%) en Westerveld (-4,6%).

Minder achterstandsleerlingen dan vorig jaar.

Basisschoolleerlingen krijgen een gewichtenfactor op basis van het opleidingsniveau van hun ouders/ verzorgers (zie ook de infobutton in de visualisatie). De school krijgt voor leerlingen met een gewichtenfactor extra financiële middelen, omdat kinderen van laagopgeleide ouders een grotere kans hebben op leerachterstanden. Landelijk heeft 8,4% van de basisschoolleerlingen een gewichtenfactor. In Drenthe is dat lager, namelijk 7,5% De laatste jaren neemt het aandeel gewichtenleerlingen af. In de visualisatie is per gemeente het percentage gewichtenleerlingen op de basisscholen te zien. Vooral in de zuidoostelijke gemeenten is het aandeel gewichtenleerlingen hoog. Hoogeveen, Coevorden en Emmen zitten boven het landelijke percentage met respectievelijk 10,7%, 9,4% en 11,3%). In de visualisatie is het schooljaar te kiezen waarvan het percentage gewichtenleerlingen te zien is.

gerelateerd

medewerkers