Uitstroom voortgezet (speciaal) onderwijs

Uitstroom voortgezet (speciaal) onderwijs

Veruit de meeste leerlingen die gediplomeerd het voortgezet onderwijs verlaten gaan verder met een vervolgopleiding. We kijken hier waar de leerlingen al dan niet met een diploma terechtkomen na hun opleiding in het voortgezet onderwijs, maar ook kijken we naar de uitstroom uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Uitstroom vmbo, havo, vwo

Na het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs gaan meeste leerlingen verder naar een mbo-, hbo- of wo- opleiding. Sommige leerlingen gaan verder in het voortgezet onderwijs. Een deel van de gediplomeerde vo-verlaters is een jaar na de opleiding buiten het (bekostigde) onderwijs terechtgekomen. In dit deel kijken we naar de uitstroom van zowel gediplomeerde als ongediplomeerde vmbo-ers, havisten en vwo-ers. De meest recente cijfers gaan over Drenthe en Nederland. De cijfers van eerdere jaren zijn alleen beschikbaar voor Noord Nederland als totaal en niet Drenthe afzonderlijk.

In het kort

 • 94% van de gediplomeerde Drentse vmbo-ers gaat na het behalen van hun diploma naar het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Ongeveer 1% van de gediplomeerde vmbo-ers en 7% van de ongediplomeerde vmbo-ers uit Drenthe komt buiten het (bekostigde) onderwijs terecht.
 • 9% van de gediplomeerde vmbo gt-ers gaat een havo opleiding doen (landelijk 13%).
 • Acht op de tien Drentse havisten met een diploma gaat verder studeren in het hbo.
 • Iets meer dan 10% van de havisten die het diploma niet hebben behaald, gaat verder in het mbo.
 • Bijna driekwart van de vwo-ers met een diploma gaat verder studeren in het wo.

 

Bijna een op tien vmbo-gt leerlingen met diploma gaat verder op havo-niveau

Vergeleken met landelijke cijfers maken Drentse leerlingen iets vaker de overstap naar het mbo en kiezen ze iets minder vaak voor een vervolgstudie in het voortgezet onderwijs. In Drenthe doet 94% van de gediplomeerde Drentse vmbo-ers een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (landelijk 90%). Zo’n 5% gaat verder met een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs (landelijk 8%). Ongeveer 1% gaat na het behalen van het diploma niet verder in het bekostigde onderwijs.

Ongeveer 7% van de ongediplomeerde vmbo 4 leerlingen verlaat het (bekostigde) onderwijs (zie tweede tabblad in de visualisatie). Ruim een kwart van de Drentse leerlingen gaat naar het mbo en 62% gaat verder in het voortgezet onderwijs. Een vergelijking met de landelijke cijfers laat zien dat in Drenthe vaker een studie binnen het voortgezet onderwijs wordt vervolgd en iets minder vaak de overstap naar het mbo wordt gemaakt.

Het derde tabblad van de visualisatie laat per leerweg zien wat de gediplomeerde vmbo-ers doen na hun opleiding. Vrijwel niemand gaat na een basis- of kaderberoepsgerichte leerweg verder in het voortgezet onderwijs. Ruim 1% van de Drentse leerlingen komt buiten het bekostigde onderwijs terecht. De meeste leerlingen gaan verder naar het mbo in een beroep opleidende leerweg (BOL). 9% van de gediplomeerde vmbo-ers van de gemengde of theoretische leerweg gaat een havo opleiding doen (landelijk 13%).

Slechts een klein deel van de gediplomeerde havisten (4%) gaat door naar het vwo

80% van de Drentse havisten met een diploma gaan naar het hbo voor het vervolg van hun opleiding. Ongeveer 4% gaat door naar het vwo. Minder dan 1% gaat verder naar het vavo (volwassenenonderwijs) en zo’n 3% naar het mbo. Ongeveer 13% komt buiten het onderwijs terecht. Landelijk gezien is dat aandeel iets groter (17%). Er is op dit moment vrijwel geen verdere informatie over de laatstgenoemde groep. Het kan zijn dat deze jongeren aan het werk gaan of een tussenjaar nemen, bijvoorbeeld om te reizen.

Het tweede tabblad in onderstaande visualisatie laat zien dat de havo 5 leerlingen die geen diploma hebben behaald in de meeste gevallen dit diploma toch in het volgende jaar proberen te behalen (47% via de reguliere havo en 33% via volwassenenonderwijs). Dat zien we ook landelijk, maar de aandelen zijn lager. Landelijk gezien blijkt 7% een overstap te maken naar het vwo. In Drenthe komt dat nauwelijks voor. Zowel in Drenthe als landelijk gaat iets meer dan 10% verder in het middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer 3% komt buiten het onderwijs terecht (landelijk 7%).

Bijna driekwart van de gediplomeerde vwo-ers gaat naar het wetenschappelijk onderwijs

Zowel in Drenthe als landelijk geldt dat bijna driekwart van de vwo-ers die het diploma behaald hebben, een jaar later ingeschreven zijn op een wetenschappelijke opleiding. Bijna een tiende deel gaat naar het hbo, de rest is buiten het bekostigde onderwijs. De Drentse vwo-ers die hun diploma niet hebben behaald, gaan in bijna een derde deel van de gevallen nog een keer proberen dit diploma te behalen in het reguliere dagonderwijs en in bijna de helft van de gevallen gaan ze naar het volwassenonderwijs voor hun vo-diploma. Ongeveer 8% van de vwo-ers zonder diploma gaat verder in het hbo en eenzelfde aandeel verdwijnt uit het bekostigde onderwijs.

Uitstroom praktijkonderwijs

Ongeveer 1.100 in Drenthe wonende jongeren gaan naar het praktijkonderwijs. Ongeveer 23% van hen stroomt jaarlijks uit, iets meer dan de helft van hen naar vervolgonderwijs en iets minder dan de helft komt buiten het onderwijs terecht.

Cijfers van het laatste rapportagejaar gaan over Drenthe en Nederland. Cijfers over eerdere jaren gaan over Noord-Nederland en Nederland. Het gaat daarbij om cijfers van doorstroom: de leerling zit in een volgend schooljaar nog op het praktijkonderwijs en uitstroom: de leerling gaat ander onderwijs volgen of verdwijnt uit het bekostigde onderwijs.

Van de jongeren die het praktijkonderwijs hebben verlaten en die niet verder gaan in het onderwijs bekijken we de arbeidsmarktpositie. De meest recente cijfers die ook voor Drenthe beschikbaar zijn betreffen de arbeidsmarktpositie in 2013/2014 van de schoolverlaters 2012/2013.

In het kort

 • Jaarlijks verlaat ongeveer 23% van de leerlingen het praktijkonderwijs. Iets meer dan de helft van hen gaat verder in het onderwijs, iets minder dan de helft van hen komt buiten het onderwijs terecht.
 • Jongeren uit Drenthe die van het praktijkonderwijs komen gaan even vaak verder in het bekostigde onderwijs als landelijk.
 • Drentse schoolverlaters praktijkonderwijs die niet verder gaan met de opleiding krijgen vaker een uitkering dan landelijk.

 

Bijna de helft van de Drentse leerlingen gaat na het praktijkonderwijs niet verder leren in bekostigd onderwijs

In 2018-2019 waren er in Drenthe 1.070 leerlingen op het praktijkonderwijs. Een jaar later zitten 820 van hen nog steeds op het praktijkonderwijs. De rest (ongeveer 23%) is uitgestroomd naar vervolgonderwijs of zijn buiten het (bekostigde) onderwijs terecht gekomen. We zien in het tweede tabblad van de visualisatie dat 42% van de leerlingen die in 2018-2019 het praktijkonderwijs verlieten in 2019-2020 buiten het reguliere onderwijs terecht kwam. Landelijk zien we een vergelijkbaar percentage dat overigens lager uitvalt dan de voorgaande jaren.

Iets meer dan de helft van de Drentse leerlingen gaat verder in het onderwijs. Meestal is dit het middelbaar beroepsonderwijs. Het aandeel dat vervolgonderwijs doet na het praktijkonderwijs is de laatste jaren landelijk ongeveer gelijk gebleven.

Drentse schoolverlaters praktijkonderwijs vaker uitkering dan landelijk

In de figuur hieronder is te zien wat de arbeidsmarkt positie is van het deel van de schoolverlaters van het praktijkonderwijs die niet verder gaan in het bekostigde onderwijs. Het betreft de arbeidsmarktpositie in oktober 2013, dus vrijwel direct nadat de leerlingen eind schooljaar 2012-2013 de school hebben verlaten. Te zien is dat 38% van de Drentse schoolverlaters (25% + 13%) aan het werk is, al dan niet met (gedeeltelijk) een uitkering. Landelijk is dit percentage hoger, namelijk 42%. Het aandeel Drentse schoolverlaters met een uitkering is hoger dan landelijk. Uit landelijke cijfers weten we dat een jaar na het schoolverlaten ruim een tiende deel van de groep uit 2012 die aanvankelijk niet verder ging in het bekostigde onderwijs, daar toch weer naar terugkeerde (zie hiernaast verwijzing Onderwijs in cijfers, 2019).

De Drentse Onderwijsmonitor verzamelt momenteel cijfers van regionale scholen voor praktijkonderwijs om de gepresenteerde cijfers aan te vullen.

Uitstroom speciaal onderwijs

Leerlingen in het vso volgen sinds 2013 een van de drie uitstroomprofielen: dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. De meeste leerlingen volgen het profiel voor vervolgonderwijs. In de meeste gevallen gaan de leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding na het vso niet verder met een vervolgopleiding. De kans op betaald werk is voor hen niet heel erg groot. Dit geldt vooral voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding.

In het kort

 • Landelijk volgt 49% van de vso leerlingen de opleiding met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Binnen de samenwerkingsverbanden die in Drenthe actief zijn is dit aandeel (iets) lager. Variërend van 33% in SWV VO 2203 tot 48% in SWV VO 2201.
 • Landelijk heeft een kwart van de vso leerlingen het uitstroomprofiel arbeid. Binnen de samenwerkingsverbanden waar Drentse leerlingen onder vallen is dit aandeel fors hoger. Variërend van 32% in SWV VO2002 tot 39% in SWV VO2203.
 • Een kwart van de leerlingen stroomt landelijk uit met profiel dagbesteding. In SWV VO2201 is dit aandeel veel lager (14%) en in SWV VO2002 hoger (31%).

Meeste vso leerlingen hebben uitstroomprofiel vervolgonderwijs

We zien in de onderstaande visualisatie de uitstroomprofielen van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband VO (SWV VO) vergeleken met de landelijke cijfers. Er kan gekozen worden voor één van de peildata 1 oktober 2014 tot en met 1 oktober 2021. Op 1 oktober 2021 volgde landelijk 49% van de vso leerlingen het uitstroomprofiel onderwijs. Dit percentage was al een aantal jaren langzaam aan het toenemen en is nu gelijk gebleven ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Volgens De staat van het onderwijs 2020 (Inspectie van het Onderwijs, 2020) volgen de meeste leerlingen die na het voortgezet speciaal onderwijs uitstromen naar vervolgonderwijs, een opleiding binnen het mbo. Deze vso-leerlingen vormen samen 3% van de mbo-leerlingen. De meeste van hen komen vanuit het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (2.650), maar ook vanuit het arbeidsmarktgerichte profiel kwamen in 2018 ongeveer 850 leerlingen op het mbo terecht. Dit komt mede door de beperkte baankansen voor vso-uitstromers. Slechts een kwart van de schoolverlaters uit het vso in 2017-2018 die een baan zochten, vond in het eerste jaar na schoolverlaten werk.

We zien in de visualisatie dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de samenwerkingsverbanden wat betreft het aandeel leerlingen met het uitstroomprofiel onderwijs. Binnen SWV VO2201 heeft bijna de helft van de leerlingen het uitstroomprofiel onderwijs. Dit komt overeen met het landelijk aandeel. Binnen de overige samenwerkingsverbanden die in Drenthe actief zijn, is dit aandeel behoorlijk lager.

Een kwart van de vso leerlingen heeft uitstroom profiel ‘arbeid’ (landelijk). We zien in de visualisatie dat het aandeel met uitstroomprofiel arbeid in de samenwerkingsverbanden waar de leerlingen uit Drenthe onder vallen hoger is dan landelijk. Het aandeel leerlingen binnen SWV VO2002 (Groningen) met uitstroomprofiel arbeid is wel lager dan binnen de andere samenwerkingsverbanden.

Binnen SWV VO2201 is het aandeel met uitstroomprofiel dagbesteding de afgelopen vier jaren al laag vergeleken met de andere samenwerkingsverbanden en Nederland. In 2021 is dat aandeel nog eens gedaald naar 14% (landelijk is dit 26%). Binnen SWV VO2002 (Groningen) is het aandeel leerlingen dat uitstroomt naar dagbesteding het grootst (31%) en groter dan landelijk (26%).

Medewerker

Imke Oosting

Onderzoeker

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
Jessy Snip

Jessy Snip

Onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Overig nieuws

Veerkracht, maar ook toegenomen kansenongelijkheid

Onderwijs

Niet alle kinderen krijgen van huis uit de vleugels mee om de wereld in te vliegen

Overig nieuws

Helft Drentse basisscholen barst binnen 10 jaar uit de voegen

Grofweg de helft van de Drentse basisscholen die sinds 2012 zijn gebouwd of verbouwd, is nu alweer uit zijn jasje gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe en Trendbureau Drenthe. Van de 45 nieuwbouwscholen die RTV Drenthe sprak, kampen er 22 met ruimtegebrek, doordat er op dit moment meer kinderen op school zitten dan voorzien. Bij de

Brede Welvaart

Racisme opnieuw meest gemelde discriminatie in Noord-Nederland

Racisme is opnieuw de meest gemelde vorm van discriminatie in Noord-Nederland. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. Opvallend genoeg nam het aantal meldingen op grond van racisme alleen in de provincie Drenthe af. In deze provincie nam het aantal meldingen op grond van handicap, of chronische ziekte toe. De Monitor Discrimi

Brede Welvaart

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde inwonersinitiatieven in beeld

Ben je benieuwd wat je bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie toevoegt aan onze maatschappij? En denk je hulp nodig te hebben bij het zichtbaar maken van de maatschappelijke waarde van jouw bewonersinitiatief of vrijwilligersorganisatie? Doe mee aan de pilot maatschappelijke waarde van Trendbureau Drenthe! Steeds meer bewonersinitiatieve

Publicaties

Laaggeletterdheid

Donatie van Rotary Club Hoogeveen-De Wolden voor Taalpunt in De Wolden

Laaggeletterdheid

Gezondheidskloof dreigt door groei digitale zorg

Laaggeletterdheid

Leuke Open Dag Taalhuis bibliotheek