Voortijdig schoolverlaters

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (een diploma op minimaal havo of mbo-niveau 2) het onderwijs verlaten, worden voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) genoemd. Jongeren zonder startkwalificatie hebben het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt. In schooljaar 2018-2019 zijn er 26.894 vsv-ers geregistreerd (het Ministerie van OC&W had als landelijke doelstelling 22.500 vsv-ers voor 2017-2018). Het aantal vsv-ers is hoger dan in 2017-2018 (toen 25.848) en na een aanvankelijk dalende trend vanaf 2010-2011 is er sinds 2015-2016 jaarlijks weer een toename. 

De voortijdig schoolverlaters komen voor het grootste deel uit het mbo (22.070). Een kleine 800 zijn vsv-er uit het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) en 4.520 komen uit het voortgezet onderwijs. We kijken in dit deel naar het aandeel vsv-ers in Drenthe en we vergelijken dit met de landelijke cijfers.

In het kort

  • Het Drentse percentage voortijdig schoolverlaters (2018-2019) is 1,8%. Dat is lager dan het landelijke percentage (2,0%).
  • Het aantal Drentse vsv-ers in 2018-2019 is ruim 770 (vorig jaar 720). Zowel in Drenthe als landelijk is er de afgelopen jaren een toename te zien.
  • In Zuidoost Drenthe zijn relatief de meeste voortijdig schoolverlaters.
  • Het voortgezet onderwijs blijft in de meeste gevallen niet onder de gestelde maxima van streefniveaus voortijdig schoolverlaten.
  • Het mbo overtreft in meer gevallen dan vorige jaar de maxima van streefniveaus voortijdig schoolverlaten.

Ook dit jaar lichte toename voortijdig schoolverlaters in Drenthe

Het Drentse percentage voortijdig schoolverlaters is in 2018-2019 hoger dan eerdere jaren, namelijk 1,8%. Het gaat hierbij om ruim 770 vsv-ers. Vorig schooljaar waren dat er nog 720. Landelijk zien we dat het percentage net als vorig jaar 2,0% is.

In Drenthe zijn drie samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, dit zijn de zogenaamde regionale meld- en coördinatiepunten (RMC’s): Noord en Midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Noordenveld), Zuidoost Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen) en Zuidwest Drenthe (De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld).

De visualisatie hieronder laat zien hoe het verloop van het voortijdig schoolverlaten is vanaf schooljaar 2013-2014. We zien de hogere waarden in Zuidoost Drenthe in 2017-2018 en 2018-2019, die ook de landelijke cijfers overtreffen. Zuidwest Drenthe heeft een percentage vsv-ers (1,9%) dat net boven het provinciale uitkomt en Noord en Midden Drenthe zit daar met 1,4% onder. De meeste voortijdig schoolverlaters komen uit het mbo. In de visualisatie is de regio te kiezen waarvan te zien is om hoeveel vsv-ers het gaat, zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo.

Voortijdig schoolverlaters per woongemeente

In de kaart hieronder is per woongemeente het percentage vsv-ers te zien. De gemeente Aa en Hunze heeft relatief de minste vsv-ers (0,9%) op de voet gevolgd door Tynaarlo ((1,0%).  Emmen en Hoogeveen hebben de hoogste percentages (respectievelijk 2,5% en 2,3%). Naast deze gemeenten zitten ook De Wolden en Assen met 1,9% net boven het provinciale cijfer van 1,8%. De overige gemeenten hebben een percentage lager dan het provinciale. In de kaart kan gekozen worden voor welk schooljaar men de cijfers wil zien. Onderaan de visualisatie kan een keuze gemaakt worden voor de regio waarvan de gemeentelijke cijfers voor de jaren 2013-14 tot en met 2018-19 te zien zijn.

Voortgezet onderwijs en mbo niet meer in alle gevallen binnen de gestelde norm met voortijdig schoolverlaten

Om het voortijdig schoolverlaten binnen de perken te houden zijn er per type en niveau van onderwijs als normen streefuitvalpercentages bepaald. De huidig geldende streefuitvalpercentages zijn als volgt:

vo:          onderbouw vo: 0,1%, bovenbouw vmbo: 1,0%, bovenbouw havo/vwo: 0,1%

mbo:      niveau 1: 26,4%, niveau 2: 8,6%, niveau 3: 3,2%, niveau 4: 2,7%

In de visualisatie kijken we in hoeverre de Drentse percentages voortijdig schoolverlaters in de verschillende fasen van het voortgezet onderwijs en voor de vier niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs beneden de gestelde (maximum) norm liggen.

We zien net als vorig jaar dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor elke Drentse regio geldt dat het percentage vsv-ers hoger is dan het gestelde maximum. In de bovenbouw van het vmbo blijft de schooluitval onder of precies op (Zuidwest Drenthe) de gestelde norm. In de bovenbouw van havo/vwo overtreft de schooluitval in alle regio’s de gestelde norm.

In het middelbaar beroepsonderwijs zien we dat op niveau 1 het voortijdig schoolverlaten in Zuidwest Drenthe de norm ruimschoots overtreft. Dat was vorig jaar nog niet zo. Noord en Midden Drenthe en Zuidoost Drenthe blijven ruim onder de norm. Op niveau 2 in het mbo zien we dat alleen Noord en Midden Drenthe nog onder het maximum blijft. Het voortijdig schoolverlaten mbo niveau 3 leerlingen overtreft alleen in Zuidoost Drenthe het maximum. Bij mbo niveau 4 blijft alleen Noord en Midden Drenthe onder het maximum.

gerelateerd

medewerkers