Examens en slaagresultaten

Ruim 5.600 jongeren hebben in 2018 op een Drentse school het eindexamen gedaan. We kijken in dit deel hoeveel er geslaagd zijn op de verschillende typen onderwijs. De slaagpercentages per school zijn hier te vinden: Slaagresultaten per afdeling en school 2014-2018. Ook kijken we naar de cijfers op zowel het schoolexamen, het centrale eindexamen en het cijfer dat de leerling op de eindlijst kreeg.

Vorig jaar was de rekentoets nog een verplicht onderdeel bij het eindexamen. In februari 2019 is in de Tweede Kamer besloten de centrale rekentoets vanaf schooljaar 2019-2020 definitief af te schaffen. Het is de bedoeling om het rekenen te integreren in wiskunde en als onderdeel van dat vak te toetsen. We presenteren hier voor het laatst de uitslagen van de rekentoets, die verplicht is afgenomen, maar niet mee heeft geteld voor het behalen van het diploma.

In het kort

 • Het Drentse slaagpercentage in 2018 is 91% (landelijk 92%). Eerdere jaren was het Drentse slaagpercentage net iets hoger dan het landelijke.
 • Het Drentse slaagpercentage is in 2018 iets lager dan eerdere jaren.
 • Het slaagpercentage is onder havo leerlingen het laagst (Drenthe: 84%, landelijk: 88%).
 • De vmbo bl afdelingen hebben, evenals eerdere jaren, het hoogste slaagpercentage: 99%.
 • Voor alle Drentse onderwijstypen geldt dat de gemiddelde eindcijfers op schoolexamen en eindexamen niet verschillen van de landelijke cijfers.
 • Drentse leerlingen scoren minder vaak een 6 of hoger op de rekentoets dan landelijk (resp. 64% en 71%).
 • Drentse leerlingen presteren minder goed op de rekentoets dan eerdere jaren.
 • Drentse leerlingen scoren in 8% van de gevallen beneden een 5 op de rekentoets (landelijk 4%).
 • 6% van de Drentse vmbo bk leerlingen haalt het vereiste rekenniveau (2F) niet.
 • Vooral op havo is het rekenen lastig: 67% scoort tussen 5 en 6 op niveau 3F
 • Vmbo gt-ers en vwo-ers halen het vereiste rekenniveau (vrijwel) allemaal.

Dit jaar minder Drentse leerlingen geslaagd dan vorig jaar

In 2018 is 91% van alle leerlingen op de Drentse scholen voor voortgezet onderwijs geslaagd. Dit is een fractie minder dan landelijk (92%). Eerdere jaren was het Drentse slaagpercentage enkele procentpunten hoger. In 2018 is ook voor het eerst het Drentse slaagpercentage iets lager dan het landelijke.

In de visualisatie is onder het tweede tabblad het slaagpercentage per onderwijsniveau weergegeven. Het slaagpercentage is voor havo het laagste en daalde van 89% in 2014 naar 84% in 2018. Landelijk is het havo slaagpercentage 88%.

Eindcijfers schoolexamen en centraal examen Drentse vo-scholen al aantal jaren op rij vergelijkbaar met rest van Nederland

In de visualisatie staan de gemiddelde (gewogen) eindcijfers op het schoolexamen, het centrale eindexamen en de uiteindelijk cijferlijst. De centrale examens worden aan het eind van het schooljaar afgenomen en vormen samen met de schoolexamens het eindexamen. Het verschil tussen de gemiddelden op het schoolexamen en het centraal examen (SE-CE) maakt geen deel meer uit van de beoordeling van onderwijsresultaten door de onderwijsinspectie. Wel blijft het verschil tussen beide gemiddelden onderdeel van de handhaving op de examenlicentie. Wanneer 3 jaar achtereen het verschil SE-CE te groot (het gemiddelde van het schoolexamen mag ten hoogste 0,5 punt boven het gemiddelde van het centraal eindexamen liggen) komt de examenlicentie in gevaar.

In de visualisatie kan gekozen worden voor het type onderwijs. Te zien is dat de gemiddelde eindcijfers op de Drentse vmbo bk afdelingen gelijk zijn aan de landelijke cijfers. Er is geen verschil tussen de cijfers op het schoolexamen en het centrale examen.

De eindcijfers in het Drentse vmbo gt verschillen ook niet of nauwelijks van de landelijke cijfers. Er is een klein verschil tussen schoolexamen en centraal examen, waar bij eerstgenoemde 0,2 punt hoger scoort.

Ook de havo eindcijfers uit Drenthe verschillen niet met de landelijke cijfers. Schoolexamen en centraal examen verschillen niet wat betreft gemiddeld eindcijfer.

De Drentse vwo eindcijfers zijn eveneens gelijk aan de landelijke. Het Drentse schoolexamen scoort 0,2 punt hoger dan het centrale examen. Landelijk is dit verschil iets kleiner.

Drentse prestaties rekentoets nemen af

De rekentoets als onderdeel van het eindexamen is veel bediscussieerd. Eerdere jaren bleek voor veel vmbo en havo leerlingen de toets een struikelblok om het eindexamen te halen. In 2017 telde de rekentoets alleen nog in het vwo mee voor het eindexamen. In 2018 telde de rekentoets op geen enkele onderwijstype mee voor het eindexamen. In februari 2019 is besloten om de rekentoets af te schaffen (zie de inleidende opmerkingen).

In de onderstaande visualisatie is te zien dat de Drentse leerlingen minder vaak een 6 of hoger scoren dan landelijk (resp. 64% en 71%). Niet alleen is het aandeel Drentse leerlingen met een 6 of hoger lager dan vorig jaar, ook is het verschil tussen Drenthe en het landelijke beeld groter dan eerdere jaren.  We zien ook dat het aandeel dat lager dan een 5 scoort behoorlijk hoger is dan vorig jaar. Ook is het hoger dan landelijk (resp. 8% en 4%).

>

Rekentoets vooral lastig voor havo leerlingen

In onderstaande visualisatie is per onderwijsniveau te zien hoe leerlingen gescoord hebben op de rekentoets. Naast een onderscheid in opleidingsniveau, is er ook een onderscheid in het niveau van de toets die is afgenomen. Voor rekenen moet een havo of vwo examenkandidaat niveau 3F behalen. Een vmbo kandidaat moet minimaal niveau 2F beheersen. Er is van beide toetsniveaus een versie voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (bijvoorbeeld dyscalculie): de ‘ER-toetsen’. Deze toetsen zijn niet meegeteld in het eindresultaat, vanwege de lage deelname in Drenthe. Een heel klein aantal vmbo-leerlingen heeft de toets op 3F-niveau gemaakt, vanwege het lage aantal presenteren we hiervan geen resultaten in dit overzicht.

Je moet minimaal een 5 halen voor de rekentoets. Dat lukt in Drenthe 94% van de vmbo bk-ers. Een vergelijkbaar percentage als voor Nederland. Landelijk is het aandeel dat een 6 of hoger haalt wel veel hoger dan in Drenthe. Ongeveer een twintigste deel (6%) haalt het vereiste niveau niet en scoort lager dan een 5. Op het vmbo gt (gemengde en theoretische leerweg) gaat het beter met rekenen: zowel in 2017 als in 2018 scoort 100% een 6 of hoger. Op het havo wordt relatief minder goed gerekend. Weliswaar is het aantal leerlingen dat op de 3F niveau toets beneden een 5 scoort miniem, maar het grootste deel scoort ook niet boven de 6. Vorig jaar was dit beeld identiek. De vwo-ers doen het (evenals de vmbo gt-ers) goed op rekenen: iedereen behaald het vereiste 3F niveau.

gerelateerd

medewerkers