Examens en slaagresultaten

Bijna 5.600 jongeren hebben in 2019 op een Drentse school het eindexamen gedaan. We kijken in dit deel hoeveel er geslaagd zijn op de verschillende typen onderwijs. De slaagpercentages per school zijn hier te vinden: Slaagresultaten per afdeling en school (2014-2019).

Ook kijken we naar de cijfers op zowel het schoolexamen, het centrale eindexamen en het cijfer dat de leerling op de eindlijst kreeg.

We kijken naar de gemiddelde cijfers voor de basisvakken: Engels, Nederlands en wiskunde die op Drentse scholen zijn gehaald. Deze vergelijken we met de cijfers die in Nederland zijn gehaald.

In het kort

  • Het gemiddelde slaagpercentage van alle onderwijstypen op Drentse scholen was in schooljaar 2018-2019 even hoog als het landelijke slaagpercentage.
  • Het slaagpercentage op havo- en vwo-niveau is in Drenthe iets lager dan in Nederland als geheel.
  • Gemiddelde cijfers op het centraal examen, het schoolexamen en de cijferlijst zijn in Drenthe (ongeveer) gelijk aan de gemiddelde cijfers van leerlingen op Nederlandse scholen. Dit geldt voor het vmbo, de havo en het vwo.
  • In het schooljaar 2018-2019 zijn de gemiddelde cijfers die behaald zijn op de centrale examens van de basisvakken op Drentse scholen ongeveer gelijk aan de gemiddeldes die behaald zijn op alle scholen in Nederland.
  • Op het centrale examen van wiskunde B, scoren havo- en vwo-leerlingen op Drentse scholen iets lager dan de gemiddelde Nederlandse leerling.

Drentse slagingspercentage niet meer onder het nationale gemiddelde

In het schooljaar 2017-2018 zagen we dat het slagingspercentage op Drentse scholen iets lager lag dan in Nederland in het geheel. In het schooljaar 2018-2019 was dit, net als in voorgaande jaren, niet meer het geval. In 2018-2019 is het slagingspercentage op Drentse scholen gelijk aan het Nederlandse slagingspercentage (beide 92%).

Wanneer we het slagingspercentage uitsplitsen naar verschillende onderwijstypen, zien we dat de slagingspercentage van Drentse scholen op havo- en vwo-niveau onder de nationale gemiddeldes liggen. Het Drentse slagingspercentage op havo niveau, ligt nu voor het vierde jaar op rij onder het nationale gemiddelde. Voor het slagingspercentage op het vwo is dat het tweede jaar op rij.

Eindcijfers schoolexamen en centraal examen

In de visualisatie staan de gemiddelde (gewogen) eindcijfers op het schoolexamen, het centrale eindexamen en de uiteindelijk cijferlijst. De centrale examens worden aan het eind van het schooljaar afgenomen en vormen samen met de schoolexamens het eindexamen.

In de visualisatie kan gekozen worden voor het type onderwijs en het schooljaar. Te zien is dat de gemiddelde eindcijfers op de Drentse vmbo afdelingen ongeveer gelijk zijn aan de landelijke cijfers. We zien tussen de landelijke en Drentse cijfers in geen enkel geval een verschil dat groter is dan 0,1. Ook voor de havo- en vwo-leerlingen op Drentse scholen geldt dat de gemiddelde cijfers gelijk zijn aan de landelijke gemiddeldes. Dit geldt zowel voor het schooljaar 2018-2019 als voor het schooljaar 2017-2018.

Het verschil tussen de gemiddelden op het schoolexamen en het centraal examen (SE-CE) maakt geen deel meer uit van de beoordeling van onderwijsresultaten door de onderwijsinspectie. Wel blijft het verschil tussen beide gemiddelden onderdeel van de handhaving op de examenlicentie. Wanneer 3 jaar achtereen het verschil SE-CE te groot is (het gemiddelde van het schoolexamen mag ten hoogste 0,5 punt boven het gemiddelde van het centraal eindexamen liggen) komt de examenlicentie in gevaar. De gemiddelde cijfers van de Drentse scholen op het centrale examen en het schoolexamen liggen niet ver uit elkaar.

Drentse prestaties op meeste basisvakken vergelijkbaar met landelijk, wiskunde B iets lager

De basisvakken zijn de vakken die voor iedere leerling verplicht zijn. Deze vakken zitten in ieder vakkenpakket van elke leerling. De basisvakken waarvoor een centraal examen afgelegd wordt zijn Nederlands, Engels en voor het vwo ook wiskunde. Het vak wiskunde kan in verschillende vormen worden gegeven. Bij wiskunde A ligt de focus op wiskundige vaardigheden, waar het bij wiskunde B meer om de algebra draait. Omdat het vak wiskunde op het vwo verplicht is, kan daar ook wiskunde C gevolgd worden, een lichtere variant van wiskunde A.

In de visualisatie is te zien hoe leerlingen op Drentse scholen gemiddeld op de centrale eindexamens van deze vakken scoren, in vergelijking met de gemiddelde cijfers die op de Nederlandse scholen worden gehaald. Voor de beeldvorming zijn de beschikbare wiskundevakken ook voor havo en vmbo meegenomen in de figuur. Verschillende onderwijstypen en verschillende schooljaren kunnen worden geselecteerd.

In het schooljaar 2018-2019 zijn de gemiddelde cijfers die behaald zijn op Drentse scholen ongeveer gelijk aan de gemiddeldes die behaald zijn op alle scholen in Nederland. Het grootste verschil zien we tussen de Nederlandse en Drentse gemiddeldes voor het vak wiskunde B. De leerlingen op Drentse scholen scoren lager dan de gemiddelde Nederlandse leerling, zowel op de havo (0,4 punt lager) als op het vwo (0,3 punt lager). Vijf jaar geleden was dit verschil minder groot.

gerelateerd

medewerkers