Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Bijna 30.000 Drentse jongeren zijn aan het begin van schooljaar 2019-2020 gestart met een opleiding in het voortgezet onderwijs. Al een aantal jaren neemt het aantal vo-leerlingen af. We kijken hier naar die ontwikkeling in de provincie en per gemeente en maken een vergelijking met de landelijke trend. Net als landelijk volgen de meeste leerlingen een vmbo opleiding. In Drenthe zijn dit er relatief wel meer dan landelijk.

In het kort

  • Het aantal voortgezet onderwijsleerlingen is 4% lager dan bij aanvang van het vorige schooljaar (landelijk 3,5% afname).
  • In schooljaar 2018-2019 volgt 25% van de Drentse jongeren in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding (landelijk 22%).
  • De Drentse deelname aan vwo onderwijs is lager dan landelijk.
  • Vier procent van de Drentse vo-leerlingen zit op het praktijkonderwijs (landelijk 3%).
  • Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten wat betreft de diverse onderwijsniveaus in het voortgezet onderwijs.

Afname leerlingen in het voortgezet onderwijs zet door

Aan het begin van schooljaar 2019-2020 zijn 28.321 Drentse jongeren ingeschreven op een school voor voortgezet onderwijs. Ten opzichte van het vorige schooljaar is dit een afname van 4% (vorig jaar was de afname ten opzichte van het voorafgaande jaar 3%). Landelijk is de afname 3,5%. In de onderstaande visualisatie is per woongemeente het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te zien. We zien op de kaart het verschil van het aantal vo-leerlingen per gemeente ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In Meppel zien we een kleine toename. In de overige gemeenten is het aantal leerlingen dat op het voortgezet onderwijs zit afgenomen. De grootste afname is te zien in Noordenveld (-7%), op de voet gevolgd door Coevorden (-6%), Midden-Drenthe(-6%) en De Wolden (-6%).

Waar gaan de leerlingen naar school?

In de visualisatie is per gekozen (woon-)gemeente te zien in welke gemeente de leerlingen een school bezoeken. In totaal gaat 63% van de Drentse vo-leerlingen in zijn of haar eigen gemeente naar school. Van alle in Drenthe wonende vo-leerlingen gaat 82% in de eigen woonprovincie naar school, 14% gaat naar een school in de provincie Groningen (meestal naar een school in Groningen-stad of Haren) en 3% gaat naar een school in Overijssel (vnl. in Steenwijkerland en Hardenberg).

Bij het onderdeel ‘Scholen voortgezet onderwijs’ is overigens een kaart met de informatie in ‘omgekeerde volgorde’: daar is te zien per gekozen locatie voor voortgezet onderwijs waar de leerlingen wonen die de betreffende school bezoeken.

Drentse scholieren zitten iets vaker op het vmbo dan landelijk

Van het totale aantal Drentse leerlingen in het voortgezet onderwijs (29.481) zit 40% aan het begin van schooljaar 2018-2019* in een brugklas. Een kwart van de leerlingen volgt een vmbo opleiding (landelijk iets minder, namelijk 22%). De vmbo-ers die in Drenthe wonen zitten iets vaker op de theoretische of gemengde leerweg dan op de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. De Drentse leerlingen volgen minder vaak een vwo opleiding dan landelijk (respectievelijk 14% en 18%). De havo deelname is gelijk aan het landelijke cijfer, namelijk 17%. Het aandeel leerlingen in het praktijkonderwijs is in Drenthe iets hoger dan landelijk (Drenthe 4% en Nederland 3%). De percentages zijn gelijk aan het vorige schooljaar.

In de visualisatie kan voor meerdere jaren gekozen worden voor welk onderwijsniveau het deelnamepercentage in de Drentse gemeenten te zien is. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Het tabblad ‘gemeente’ kan worden gekozen om per gekozen gemeente het aantal leerlingen en de verdeling per onderwijsniveau te zien.

In de visualisatie kan gekozen worden voor welk onderwijsniveau het deelnamepercentage in de Drentse gemeenten te zien is. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Onder het tabblad ‘gemeente’ zie je per gekozen gemeente het aandeel leerlingen per onderwijsniveau.

*De leerlingenaantallen per onderwijssoort van schooljaar 2019-2020 zijn nog niet beschikbaar. 

gerelateerd

medewerkers