Onderwijsniveau leerjaar 3 vergeleken met schooladvies

We kijken hier op welk onderwijsniveau de leerling terecht is gekomen in vergelijking met het (definitieve) advies van de school. Een leerling kan op precies het zelfde niveau terecht zijn gekomen als het schooladvies aangaf, een leerling kan op- of afgestroomd zijn (oftewel op een ‘hoger’ of ‘lager’ niveau in leerjaar 3 dan het schooladvies) of een leerling kan op het hoogste of laagste niveau van het dubbeladvies terecht zijn gekomen (zie ook de ‘infobutton’ in de visualisatie). Het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar precies op het niveau van het advies onderwijs volgt is de laatste jaren toegenomen. Het aandeel leerlingen dat is afgestroomd ten opzichte van het schooladvies neemt de laatste jaren af. Toch komt deze afstroom in Drenthe nog iets vaker voor dan landelijk.

In het kort

  • 59% van de leerlingen volgt in leerjaar 3 precies het onderwijsniveau dat door de basisschool geadviseerd was (zowel in Drenthe als landelijk).
  • In Drenthe is er vaker sprake van afstroom ten opzichte van het schooladvies dan landelijk (resp. 15% en 11%).
  • In Drenthe is er minder vaak sprake van opstroom ten opzichte van het schooladvies dan landelijk (12% en 16%).
  • Ongeveer 7% is op het hoogste niveau van een dubbeladvies terecht gekomen (zowel in Drenthe als landelijk).
  • Eveneens ongeveer 7% is op het laagste niveau van een dubbeladvies terecht gekomen (zowel in Drenthe als landelijk).
  • Bij Drentse leerlingen met een dubbel advies havo-vwo volgt 48% in leerjaar 3 vwo onderwijs (vergelijkbaar met landelijk).
  • Drentse leerlingen met dubbel advies vmbo gt-havo volgen in de meest gevallen vmbo onderwijs in leerjaar 3.

Minder leerlingen in het derde leerjaar afgestroomd ten opzichte van het schooladvies

In de visualisatie is te zien dat in schooljaar 2017-2018 de meerderheid van de Drentse leerlingen die in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zitten les volgen op hetzelfde niveau als door hun basisschool was geadviseerd. Drenthe verschilt hier in niet van het landelijke cijfer: in 59% van de gevallen is het leerjaar 3 niveau overeenkomstig het adviesniveau. Als we de gegevens van eerdere jaren bekijken zien we dat dit ook steeds vaker voorkomt.

In Drenthe is de afstroom ten opzichte van het schooladvies iets groter dan landelijk (resp. 15% en 11%). We zien wel een duidelijke afname de laatste jaren. Zo was de afstroom ten opzichte van het advies in 2014-2015 nog 22%. De opstroom ten opzichte van het schooladvies is in Drenthe lager dan landelijk (12% en 16%). Dus net als eerdere jaren zien we dat ondanks dat er in Drenthe lagere schooladviezen worden gegeven dan landelijk, er toch ook minder opstroom en meer afstroom is dan landelijk. Bij de dubbel adviezen is het beeld overeenkomstig het landelijke: rond de 7% is in leerjaar 3 op het lage niveau van het dubbel advies terecht gekomen en eveneens een zelfde percentage is op het hoogste niveau van het dubbel advies terechtgekomen.

In de tweede visualisatie is de ontwikkeling van op- en afstroom over de jaren te zien.

Merendeel van de Drentse leerlingen met vmbo gt-havo advies volgt in leerjaar 3 vmbo onderwijs

De volgende visualisatie laat voor zowel de dubbel adviezen als de enkel adviezen, zien in hoeverre er sprake is van opstroom of afstroom in leerjaar 3. Via het keuzemenu kunnen alle mogelijke adviezen apart worden bekeken. Zo is te zien dat van de leerlingen met een dubbel advies havo-vwo 48% in leerjaar 3 vwo onderwijs volgt, terwijl 42% op de havo zit. Het Drentse beeld komt overeen met het landelijke. Bij vmbo gt-havo advies zien we het omgekeerde: het grootste deel van de leerlingen komt op vmbo terecht (58%). Op de Drentse scholen komt dit vaker voor dan landelijk. Het grootste deel van de leerlingen met vmbo bl-kl advies volgt in leerjaar 3 de kaderberoepsgerichte leerweg (zowel landelijk als in Drenthe). Bij de leerlingen met vmbo kl-gt adviezen komen in Drenthe de meeste leerlingen op vmbo kl  terecht en landelijk op vmbo gt.

Bij de enkele adviezen zien we zowel in Drenthe als in de rest van Nederland dat een derde van de leerlingen met vmbo bl advies weet op te stromen. Bij de kl adviezen lukt dat in een kwart van de gevallen. Bij de gt adviezen is de landelijke opstroom iets hoger dan in Drenthe (resp. 17% en 11%). Bij de leerlingen met een havo advies zien we dat in Drenthe ongeveer een kwart in leerjaar 3 op een lager niveau zit dan het schooladvies. Landelijk is dit aandeel lager, namelijk 16%. Bij de vwo adviezen zien we het vaakst dat het advies overeenkomt met het onderwijs dat in leerjaar 3 gevolgd wordt. Iets minder dan een vijfde deel van de leerlingen met een vwo advies volgt in leerjaar 3 een lager niveau. Dit komt vrijwel overeen met het landelijke beeld.

gerelateerd

medewerkers