Onderwijsniveau leerjaar 3 vergeleken met schooladvies

We kijken hier op welk onderwijsniveau de leerling les volgt in het derde jaar van het voortgezet onderwijs en vergelijken dit met het advies dat de basisschool meegaf. Een leerling kan precies op het zelfde niveau terecht zijn gekomen als het schooladvies aangaf, een leerling kan op- of afgestroomd zijn (resp. op een ‘hoger’ of ‘lager’ niveau in leerjaar 3 dan het schooladvies) of een leerling kan op het hoogste of laagste niveau van het dubbeladvies terecht zijn gekomen (zie ook de ‘infobutton’ in de visualisatie).

Het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar precies op het niveau van het advies onderwijs volgt is de laatste jaren toegenomen. Het aandeel leerlingen dat is afgestroomd ten opzichte van het schooladvies neemt de laatste jaren af.

In het kort

  • 57% van de leerlingen volgt in leerjaar 3 precies het onderwijsniveau dat door de basisschool geadviseerd was (zowel in Drenthe als landelijk).
  • In Drenthe is er nauwelijks vaker sprake van afstroom ten opzichte van het schooladvies dan landelijk (resp. 13% en 11%).
  • De opstroom ten opzichte van het schooladvies komt in Drenthe even vaak voor als landelijk (15%).
  • Het aandeel dat op het hoogste niveau of laagste niveau van een dubbel advies terecht is gekomen is vergelijkbaar met landelijk.
  • Bij Drentse leerlingen met een dubbel advies havo-vwo volgt 37% in leerjaar 3 vwo onderwijs. Dit is een lager percentage dan landelijk (47%).
  • Drentse leerlingen met dubbel advies vmbo gt-havo volgen in de meest gevallen vmbo onderwijs in leerjaar 3.

Weer iets minder leerlingen afgestroomd ten opzichte van het schooladvies

In de visualisatie is te zien dat in schooljaar 2018-2019 de meerderheid van de Drentse leerlingen die in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zitten, precies op het niveau les volgen als door hun basisschool was geadviseerd. Drenthe verschilt hierin niet van het landelijke cijfer: in 57% van de gevallen is het leerjaar 3 niveau overeenkomstig het adviesniveau. Als we de gegevens van eerdere jaren bekijken zien we dat dit vanaf 2016-2017 redelijk stabiel blijft.

In Drenthe is de afstroom ten opzichte van het schooladvies slechts een fractie hoger dan landelijk (resp. 13% en 11%). We zien een duidelijke afname de laatste jaren. Zo was de afstroom ten opzichte van het advies in 2014-2015 nog 22% en veel hoger dan landelijk. We zien dus niet meer (zoals in eerdere rapportages van de Drentse Onderwijsmonitor) dat er in Drenthe naast de lagere advisering ook een hogere afstroom in leerjaar 3 is ten opzichte van het schooladvies. De opstroom ten opzichte van het schooladvies is in Drenthe gelijk aan landelijk (15%). De afgelopen jaren heeft Drenthe ook hierop een inhaalslag gemaakt. In 2014-2015 was het aandeel veel lager, namelijk 7% (landelijk 11%).

Bij de dubbel adviezen is het beeld overeenkomstig het landelijke: rond de 8% is in leerjaar 3 op het laagste niveau van het dubbel advies terecht gekomen en 7% op het hoogste niveau van het dubbel advies.

In de tweede visualisatie is de ontwikkeling van op- en afstroom over de jaren te zien.

Merendeel van de Drentse leerlingen met havo-vwo of vmbo-havo advies volgt in leerjaar 3 het lagere niveau van het dubbel advies

De volgende visualisatie laat voor zowel de dubbel adviezen als de enkel adviezen per advies, zien in hoeverre er sprake is van opstroom of afstroom in leerjaar 3. Zo is te zien dat van de Drentse leerlingen met een dubbel advies havo-vwo 37% in leerjaar 3 vwo onderwijs volgt, terwijl 52% havo onderwijs volgt. Het Drentse beeld wijkt hiermee af van het landelijke, waar veel vaker het advies havo-vwo leidt tot een vwo opleiding in leerjaar 3.

Bij vmbo gt-havo advies zien we dit ook: het grootste deel van de leerlingen komt op het lagere niveau van het dubbeladvies terecht (53%). Op de Drentse scholen komt dit iets vaker voor dan landelijk.

Het grootse deel van de leerlingen met vmbo bl-kl volgt in leerjaar 3 onderwijs in de kadergerichte leerweg (zowel landelijk als in Drenthe). Bij de leerlingen met vmbo kl-gt adviezen zien we dat er in leerjaar 3 vaker les wordt gevolgd op het hoogste niveau van het dubbeladvies. In Drenthe is dit wel in mindere mate het geval  dan landelijk.

Bij de enkele adviezen zien we, zowel in Drenthe als in Nederland, dat 1 op de 3 leerlingen met een  vmbo bl advies in leerjaar 3 op een hoger niveau onderwijs volgt. Bij de kl adviezen is dat bij ruim 1 op de 4 leerlingen het geval. Bij de gt adviezen is de landelijke opstroom iets hoger dan in Drenthe (resp. 17% en 14%).

Bij de Drentse leerlingen met een havo advies zien we dat ongeveer evenveel in leerjaar 3 zijn opgestroomd als er zijn afgestroomd ten opzichte van het schooladvies. Landelijk is er meer opstroom. Bij de vwo adviezen zien we dat de afstroom bij Drentse leerlingen iets vaker voorkomt dan landelijk.

gerelateerd

medewerkers