Prognoses leerlingenaantallen voortgezet onderwijs

We hebben al gezien (zie ‘Leerlingen in het voortgezet onderwijs’) dat aan het begin van schooljaar 2017-2018 30.000 Drentse jongeren naar een school (zowel binnen als buiten de provincie) voor voortgezet onderwijs gaan. Op de Drentse scholen zijn er in 2017 ongeveer 27.000 leerlingen. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren fors zal afnemen. De VO-raad stelt (zie hiernaast) dat vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs te maken gaan krijgen met dalende leerlingenaantallen, in ieder geval tot 2030. Een afname van het aantal leerlingen heeft grote gevolgen. Het schoolbudget (afhankelijk van het aantal leerlingen) neemt af, er kan een verschraling van het onderwijsaanbod optreden in een aantal gebieden (waardoor voor leerlingen grote reisafstanden kunnen ontstaan). Ook zullen er banen voor een deel van het schoolpersoneel in gevaar kunnen komen. We kijken hier per onderwijstype hoe de Drentse prognoses (volgens DUO) er uit zien van de leerlingaantallen voor de jaren 2025, 2030 en 2035.

In het kort

  • De prognose is dat de komende jaren het aantal Drentse vo-leerlingen veel sterker afneemt dan landelijk (in 2030: respectievelijk -22% en -11%).
  • Drenthe is in 2030 de provincie met de grootste daling van vo-leerlingen.
  • Na 2030 wordt de daling van het aantal leerlingen weer wat minder.
  • In 2035 zijn van het huidige aantal van 30.000 Drentse vo-leerlingen naar verwachting nog ongeveer 18.000 over.
  • In 2025 is naar verwachting het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs met ruim een tiende deel afgenomen (landelijk bijna 6% afname).
  • De sterkste afname van het aantal leerlingen zien we in het Drentse vmbo (in 2030 met 27%).
  • Het aantal leerlingen op havo en vwo neemt vooral na 2025 sterk af.

Prognose: daling aantal Drentse vo-leerlingen de komende jaren veel sterker dan landelijk

In de onderstaande visualisatie zijn voor elk onderwijstype (op de verschillende tabbladen) de prognoses weergegeven van de leerlingaantallen voor de jaren 2025, 2030 en 2035. De afname is telkens berekend ten opzichte van het leerlingenaantal in schooljaar 2017-2018.

Op het eerste blad staat de prognose voor het totale voortgezet onderwijs. Te zien is dat de prognose uitgaat van een daling van het totale aantal leerlingen in 2025 van bijna 15%. Dit is een veel grotere afname dan landelijk (7%). De jaren daarop wordt nog een grotere afname verwacht: in 2030 van 22% en in 2035 is de afname weer iets teruggelopen, tot 21%. Het huidige aantal van 30.000 vo-leerlingen is in 2035 geslonken tot iets meer dan 18.000. De landelijke daling is minder sterk en lijkt ook minder lang door te zetten als in Drenthe.

Het aantal leerlingen in de brugjaren is volgens de prognose in 2030 met 20% afgenomen. In 2035 is de afname weer terug op het niveau van 2025: namelijk 15%. Ook hier is landelijk een veel minder sterke negatieve ontwikkeling te zien.

Voor het praktijkonderwijs (PRO) wordt verwacht dat het huidige Drentse leerlingenaantal van 950 in 2025 met ruim een tiende deel zal zijn geslonken. Landelijk is de afname in 2025 bijna 6%. De daling neemt de jaren daarna nog sterker toe, maar rond 2035 lijkt de daling minder te worden.

De sterkste afname zien we bij het vmbo. In 2025 is deze 18%, in 2030 is deze 27%, evenals in 2035. Dit komt overeen met het landelijke beeld, zij het dan dat de afname landelijk veel minder sterk is.

De prognose voor havo en vwo leerlingen is op de korte termijn het minst ongunstig. Voor de komende 5 jaar een afname van bijna 8% (landelijk 2%). In 2030 is het aantal leerlingen fors afgenomen tot een vijfde deel van het aantal in peiljaar 2017-2018.

gerelateerd

medewerkers