Prognoses leerlingenaantallen voortgezet onderwijs

We hebben al gezien (zie ‘Leerlingen in het voortgezet onderwijs’) dat aan het begin van schooljaar 2019-2020 ruim 28.000 Drentse jongeren naar het voortgezet onderwijs gaan. Bijna een vijfde deel van hen bezoekt een school buiten de provincie. De verwachting is dat het aantal vo-leerlingen de komende jaren fors zal afnemen. De VO-raad stelt (zie hiernaast) dat vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs te maken gaan krijgen met dalende leerlingenaantallen, in ieder geval tot 2030. Een afname van het aantal leerlingen heeft grote gevolgen. Het schoolbudget (afhankelijk van het aantal leerlingen) neemt af, er kan een verschraling van het onderwijsaanbod optreden in een aantal gebieden (waardoor voor leerlingen grote reisafstanden kunnen ontstaan). Ook zullen er banen voor een deel van het schoolpersoneel in gevaar kunnen komen.

We kijken hier hoe de prognoses (volgens DUO) er uit zien van de leerlingaantallen op de Drentse scholen voor de jaren 2025, 2030 en 2035. Deze prognoses zijn gebaseerd op berekeningen ten opzichte van het leerlingenaantal op de Drentse scholen aan het begin van schooljaar 2018-2019. Let wel het gaat hier om leerlingenaantallen op de Drentse scholen, dus niet allemaal woonachtig in Drenthe. We maken bij de prognoses onderscheid naar de diverse onderwijstypes te weten: de brugjaren, het praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo en vwo.

In het kort

  • De prognose is dat de komende jaren het aantal leerlingen op Drentse scholen veel sterker afneemt dan landelijk (in 2030: respectievelijk -19% en -10%).
  • Drenthe, Overijssel en Friesland hebben in 2030 van alle provincies de grootste afname van het aantal vo-leerlingen.
  • In 2030 heeft die daling niet verder doorgezet. Het leerlingaantal blijft ongeveer op het niveau van 2030.
  • In 2035 zijn van het huidige aantal van ongeveer 23.000 leerlingen op de Drentse vo scholen naar verwachting nog ongeveer 18.000 over.
  • In 2025 is naar verwachting het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs met 2 procent toegenomen (landelijk bijna 5% toename.
  • De sterkste afname van het aantal leerlingen zien we in het Drentse vmbo (in 2035 met 27%).
  • Het aantal leerlingen op Drentse havo en vwo afdelingen neemt vooral na 2025 sterk af.

Prognose: daling aantal leerlingen op Drentse scholen voortgezet onderwijs de komende jaren veel sterker dan landelijk

In de onderstaande visualisatie is voor elk onderwijstype (op de verschillende tabbladen) de prognose weergegeven van de leerlingaantallen op Drentse scholen voor voortgezet onderwijs voor de jaren 2025, 2030 en 2035. De prognose is telkens berekend ten opzichte van het leerlingenaantal aan het begin van schooljaar 2018-2019.

Op het eerste blad staat de prognose voor het totale voortgezet onderwijs. Te zien is dat de prognose uitgaat van een daling van het totale aantal leerlingen in 2025 van bijna 12%. Dit is een veel grotere afname dan landelijk (6%). De jaren daarop wordt nog een grotere afname verwacht: in 2030 van 19%. In 2035 lijkt de stijgende lijn voorbij en is het leerlingenaantal nog steeds ongeveer 19% lager dan in 2018. Het huidige aantal van ongeveer 23.000 leerlingen op de Drentse scholen is in 2035 geslonken tot iets meer dan 18.000. De landelijke daling is minder sterk en lijkt ook minder lang door te zetten als in Drenthe.

Het aantal leerlingen in de brugjaren is volgens de prognose in 2030 met 18% afgenomen. In 2035 is de afname weer bijna terug op het niveau van 2025: namelijk 15%. Ook hier is landelijk een veel minder sterke negatieve ontwikkeling te zien.

Voor het Drentse praktijkonderwijs (pro) wordt verwacht dat het huidige leerlingenaantal op het van 960 in 2025 eerst met enkele procenten is toegenomen, waarna het in 2035 met ongeveer 1% zal zijn afgenomen. Landelijk zien we een geleidelijke toename (5% in 2025, 9% in 2030 en 11% in 2035.

De sterkste afname zien we bij het vmbo. In 2025 is deze 18%, in 2030 is deze 26 en in 2035 27%. Dit komt overeen met het landelijke beeld, zij het dan dat de afname landelijk veel minder sterk is.

De prognose voor havo en vwo leerlingen gaat ongeveer gelijk op. Voor de komende 5 jaar een afname van rond de 10% (landelijk havo 5% en vwo 1% afname). In 2030 is het aantal leerlingen fors afgenomen tot een vijfde deel van het aantal in peiljaar 2018-2019.

gerelateerd

medewerkers