Een nieuwe uitdaging voor scholen

Terug

Een nieuwe uitdaging voor scholen

Geschreven op 4 januari 2021

“Effectief leesonderwijs is cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan.”

De Drentse Onderwijsmonitor actualiseert voortdurend de gegevens over de leerprestaties van de Drentse leerlingen en hun onderwijsposities. Imke Oosting, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe, besteedde tijdens de webinar van de Drentse Onderwijsdag dit najaar extra aandacht aan de referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen/wiskunde. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de resultaten van een school aan de hand van deze referentieniveaus in relatie tot de schoolweging, die de complexiteit van de leerlingenpopulatie weergeeft. De Inspectie doet hiermee meer recht aan de uitdaging waar scholen voor staan, omdat ze scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie op dezelfde wijze waardeert.

In de zogenoemde stippenwolk kunnen Drentse scholen zien waar ze staan en of het percentage leerlingen op het vereiste referentieniveau voldoende is. Elke stip vertegenwoordigt een school. De plaats in deze stippenwolk geeft aan of de school op, boven of onder de norm en het landelijk gemiddelde scoort.

Hoe doen de Drentse scholen het?

Negen van de tien scholen brengen voldoende leerlingen op een goed niveau van taal en rekenen. De Drentse basisschoolleerlingen doen het over het algemeen even goed of zelfs beter dan de gemiddelde leerling landelijk gezien. Over de jaren heen zien we wel afnemende prestaties. Ook zijn de verschillen tussen de gemeenten groot.

De laatste jaren is er veel aandacht besteed aan de leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen. Het bekende PISA-onderzoek, een internationaal onderzoek naar onderwijsprestaties, laat zien dat bijna 25% van de 15-jarigen mogelijk laaggeletterd het onderwijs verlaat. Laaggeletterdheid komt ook in onze provincie veel voor en vormt een enorme belemmering om volwaardig in de samenleving mee te doen. Er ligt zeker een taak voor het huidige onderwijs te voorkomen dat laaggeletterdheid een blijvend probleem vormt, hoewel het natuurlijk niet voor 100% is op te heffen. Daar waar leerlingen met een onvoldoende niveau, 1F voor lezen, het basisonderwijs verlaten, vraagt dit om extra aandacht. De Drentse Onderwijsmonitor laat zien, dat in sommige gemeenten dit voor 3% van de leerlingen geldt.

Drentse Onderwijsdag 2021

Effectief leesonderwijs is cruciaal voor een succesvolle schoolloopbaan. De Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit heeft daarom het voornemen de Onderwijsdag 2021 aan dit onderwerp te besteden. De taalontwikkeling in de voorschoolse periode, technisch lezen en begrijpend lezen, leesmotivatie en laaggeletterdheid zijn aspecten van het leesonderwijs die voldoende aanknopingspunten geven om daarover de deskundigen aan het woord te laten.

Wanneer mogelijk zal dit weer een fysieke bijeenkomst zijn. Maar het is goed denkbaar dat we de onderwerpen in verschillende webinars aanbieden. De Onderwijsdag staat gepland op 7 april 2021.

Meer informatie:

Mariet Thalens
coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com