Eindtoetsadvies Drentse leerlingen komt vaker overeen met schooladvies

Terug

Eindtoetsadvies Drentse leerlingen komt vaker overeen met schooladvies

Geschreven op 15 maart 2018

“Tussen 2014-15 en 2016-17 zijn adviesverschillen van minimaal één niveau met 20 procent afgenomen, wat met name te danken is aan een toename in het aandeel dubbel adviezen (bijvoorbeeld havo-vwo).”

Jaarlijks maken ongeveer 5.400 Drentse leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Deze overgang is een kwetsbaar punt in de schoolloopbaan van leerlingen en gelijke kansen komen hierbij soms in het geding (Inspectie van het Onderwijs, 2017). In 2017 komen het eindtoetsadvies en schooladvies van Drentse leerlingen vaker overeen dan in voorgaande jaren en neemt kansenongelijkheid binnen het adviseringsproces af, zo blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor 2017, die Trendbureau Drenthe uitvoerde in opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit.
Leerkrachten uit het primair en voortgezet onderwijs gingen met elkaar in gesprek over het verbeteren van het schooladviestraject, het vergemakkelijken van de overstap van basisschool naar voorgezet onderwijs en het voorkomen van afstroom. Ook ouders zijn hierin gehoord. Dat leverde een overzicht van bestaande en nieuwe initiatieven op, samengevat in het rapport Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs (Trendbureau Drenthe, 2018).

School- en toetsadvies komen vaker overeen

De leerlingen van groep acht krijgen een niveauadvies van de basisschool (‘schooladvies’) en maken daarna een eindtoets, waaruit een tweede advies volgt (‘toetsadvies’). In 2017 zijn het schooladvies en het toetsadvies vaker vergelijkbaar. Tussen 2014-15 en 2016-17 zijn adviesverschillen van minimaal één niveau met 20 procent afgenomen, wat met name te danken is aan een toename in het aandeel dubbel adviezen (bijvoorbeeld havo-vwo).

Gelijkere kansen in de advisering van Drentse leerlingen

Drentse leerlingen scoren op de eindtoets vaker boven (bijna vier op de tien) dan onder (bijna drie op de tien) het niveau waarop de basisschool ze inschat. Vorig jaar speelde dit extra voor leerlingen met lageropgeleide ouders (zij werden als het ware ondergeadviseerd). In 2017 zien we dat er wat betreft opleidingsniveau van de ouders geen significante verschillen meer zijn in de mate waarin het toetsadvies boven of onder het schooladvies ligt.

Volgende horde: Instroom in klas 1 van het voortgezet onderwijs

Hoewel onderwijsprofessionals proberen te waken voor het overnemen van lage ambitieniveaus van ouders en kinderen, speelt dit soms toch een rol in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Trendbureau Drenthe (Van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs, 2018).
Ongeveer een kwart van de Drentse ouders heeft geen minimaal opleidingsniveau voor hun kind in gedachten en sommige ouders geven aan dat ze de lat voor hun kind juist niet te hoog willen leggen. Dit is terug te zien in de instroom in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, waar met name leerlingen met lager opgeleide ouders onder (of aan de onderkant) van hun dubbel advies starten in het eerste leerjaar. Wat betreft kansengelijkheid in de overgang van bo naar vo is hier dus nog een slag te maken.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers