Goede resultaten op basisvaardigheden van leerlingen bij OBS Vogelvlucht in Elim

Terug

Goede resultaten op basisvaardigheden van leerlingen bij OBS Vogelvlucht in Elim

Geschreven op 29 mei 2020

“Leerlingen hebben veel stimulans nodig en stappen niet snel op iets nieuws af.”

OBS Vogelvlucht is een kleine dorpsschool met goede resultaten op de basisvaardigheden van de leerlingen. Directie en team geven aan dat het haast onwerkelijk voelt dat de school gemeten naar het nieuwe onderwijsresultatenmodel zo’n positief beeld laat zien (zie ook www.trendbureaudrenthe.nl/onderwijs/referentieniveaus). In de dagelijkse onderwijspraktijk ervaren leerkrachten namelijk veel zorg omtrent hun leerlingen. De school weet echter door haar werkwijze en met de inzet van externen veel te bereiken.

Het onderwijsresultatenmodel brengt nog veel onduidelijkheid met zich mee. Want doen we het echt zo goed, terwijl we elke dag moeten knokken om bij onze leerlingen goede resultaten te halen? Bij de tussentoetsen zien we onze leerlingen op niveau 4 en 5 scoren en dat stelt dan teleur. En bij het vaststellen van de leerwinst van de individuele leerling zien we een mooie stijgende lijn, maar gerelateerd aan het Leerling Volgsysteem en aan het landelijk gemiddelde zitten we er onder. Moet het Leerlingvolgsysteem niet veel meer rekening gaan houden met de nieuwe schoolweging? Dit zijn vragen die opkomen tijdens het gesprek het de directeur en het team van OBS Vogelvlucht in Elim.

De werkwijze in de onderbouw

Bij binnenkomst in groep 1 merken de leerkrachten dat vooral de taalontwikkeling van de kleuters veel extra inzet vraagt. Ook is er sprake van een minder goede spraakontwikkeling. Dit is frustrerend voor de kleuter, omdat daardoor de communicatie met de leerkracht en met de andere kleuters moeilijker verloopt. De dagelijkse werkwijze in groep 1 en 2 is daarop aangepast. Er is veel tijd ingeroosterd voor talige activiteiten in kleine groepjes, omdat een kringgesprek met de hele groep te lastig is voor de meeste kleuters. De hoeken lenen zich goed voor het stimuleren van spel, zoals een rollenspel, waarbij kaartjes aangeven welke rol een leerling heeft.

Begeleiding door externen

De school heeft een aantal voorzieningen georganiseerd, waardoor een aantal leerlingen, naast het reguliere talige programma in de groep, extra ondersteuning krijgt. Kentalis verzorgt twee keer per week ambulante begeleiding voor een aantal TOS-leerlingen. Daarnaast zijn er kinderen die tijdens schooltijd begeleid worden door een logopediste die verbonden is aan een buitenschoolse praktijk. De verwijzing daarnaar gaat altijd via de huisarts en niet via de school. Het voorkomt dat ouders zelf moeten reizen om elke week een logopedist te bezoeken. De leerkracht van groep 1 en 2 en de logopedist werken vaak samen in de groep. Voor zwaardere taal- en spraakproblematiek is er aanvullende logopedie. Ook in groep 3 is logopedie en ambulante begeleiding van Kentalis ingezet.

Extra aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden

De taal- en leesvaardigheid van de leerlingen krijgt in alle groepen veel aandacht met extra aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden. Met een subsidie vanuit het project Jong Hoogeveen heeft het team een aantal nieuwe boeken aangeschaft, die de leerlingen meenemen naar huis. Een bewuste keuze van het team om te kiezen voor informatieve boeken in plaats van verhalende boeken. Dit om de wereldoriëntatie van de leerlingen te vergroten en tegemoet te komen aan onderwerpen die de leerlingen interessant vinden.

Stimuleren van een positief schoolklimaat

Louise Brink, de directeur van de school, geeft aan dat het soms wel zoeken is welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor haar leerlingen. Hoe komen we tot een goede combinatie van activiteiten die de cognitieve vaardigheden van de leerlingen vergroten en het ‘werken met de handen’ sterker activeren? Daar juist liggen de talenten van veel van de leerlingen. Volgen we een traditionele vorm van onderwijs, moeten we andere materialen inzetten om tot leren uit te dagen en wat kunnen we meer of anders doen dan we al doen, wat spreekt de ouders aan? Het goede antwoord op deze vragen moet meestal door ervaring worden opgedaan. Eén ervan is dat de leerlingen veel stimulans nodig hebben en niet snel op iets nieuws afstappen. Dit vraagt een andere aanpak van de leerkrachten. Het stimuleren van een positief schoolklimaat vormt de basis van waaruit wordt gewerkt. Het team werkt met Positive Behavior Support (PBS) om dit te bereiken.

Ouderactiviteiten

De school vindt het van belang de ouders te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Vanuit het project Jong Hoogeveen heeft de school vier uur extra formatie in de week beschikbaar om ouderactiviteiten uit te voeren. Sinds vorig schooljaar is er een keer per maand een koffieochtend voor ouders. “Kom gewoon in de school” is het vertrekpunt voor deze ochtenden: ouders ontmoeten elkaar, kunnen vragen stellen en soms is er een bepaald thema. Ook op andere momenten zijn ouders in de school bezig. De ‘schilmoeders’ zorgen voor het klaarmaken en verdelen van het fruit in de onderbouw. Er zijn spelletjesmoeders en ouders die de boeken uitleen verzorgen. Bij de inloopavonden komen nagenoeg alle ouders.

Directie en team zijn zich ervan bewust dat hun leerlingen en de ouders vaak meer en een andere inzet vragen dan op veel andere scholen. Een inzet die tot resultaten leidt, zoals blijkt uit www.trendbureaudrenthe.nl/onderwijs/referentieniveaus.

Meer informatie

Mariet Thalens
coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit
06 51 55 28 02
m.thalens@gmail.com