Hoe staat het met de leefbaarheid in Drenthe? Nieuwste cijfers bekend!

Terug

Hoe staat het met de leefbaarheid in Drenthe? Nieuwste cijfers bekend!

Geschreven op 23 mei 2018

“Net als in de vorige monitor zien we dat Drenten weer zeer positief zijn over de leefbaarheid van hun eigen woonbuurt. Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9.”

Op 23 mei 2018 is de tweede editie van de leefbaarheidsmonitor Drenthe gepresenteerd door Trendbureau Drenthe. De monitor is overhandigd aan Henk Jumelet, Gedeputeerde Provincie Drenthe. Het langer zelfstandig thuis blijven wonen voor de steeds ouder wordende Drentse bevolking heeft in deze uitgave specifieke aandacht gekregen.

Het is goed wonen, leven en werken in Drenthe

“Net als in de vorige monitor zien we dat Drenten weer zeer positief zijn over de leefbaarheid van hun eigen woonbuurt. Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9. Dit beeld wordt bevestigd in recente rapporten van de Rabobank en de Universiteit van Utrecht. Noord-Drenthe is het gebied met de hoogste brede welvaart (brede welvaartsindicator).”, aldus Marja Janssens, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe. “Tegelijkertijd vragen een aantal trends in de komende periode om aandacht.”

Minder jongeren, meer ouderen en vooral kleinere huishoudens

De samenstelling van de bevolking verandert snel. Deze trend is al langer aan de gang en zet onverminderd door. In Drenthe krimpt de groep jongeren, de potentiële beroepsbevolking. Op termijn daalt het aantal huishoudens terwijl het aantal ouderen toeneemt. Vooral de forse groei van de groep 80-plussers die niet in een verpleeg- of verzorgingstehuis woont (in 1997 77% en in 2017 88%) (SCP) vraagt aandacht, zo stelt Marja Janssens. In de komende periode zal er meer ingezet moeten worden op een ander type woningen – meer voor kleinere huishoudens en ouderen, en minder voor gezinnen – om een mismatch op de Drentse woningmarkt te voorkomen.

Drenten wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig

Van de 85- tot 90-jarigen woont 75 % van de Drenten nog zelfstandig, bij de 90- tot 95-jarigen nog 60 %. Dit is vergelijkbaar met de rest van Nederland. Om langer zelfstandig te kunnen wonen is naast de geschiktheid van de woning het sociale netwerk en naar elkaar omzien van groot belang. Drenten geven aan dat de toekomstige informele hulp om zelfstandig te kunnen wonen meer afhangt van familie en buurtbewoners, dan van directe buren. Echter, bij Drenten is ook sprake van vraagverlegenheid en dat levert soms een belemmering voor de zorg.

Eenzaamheid onder Drentse ouderen neemt toe

Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe rond de 40%. Voor 19- tot 65-jarigen is dit 39% en voor de 65-plussers 45%. Positief is dat eenzaamheid in Drenthe iets minder lijkt voor te komen dan in Nederland als geheel. Desalniettemin is op Drentse schaal eenzaamheid een punt van aandacht. Wij zien namelijk een sterke toename van ouderen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt. In de periode 2012-2016 steeg dat van 39% naar 45%. Ouderen hebben vaker het gevoel dat ze te weinig sociale relaties hebben (32%).

Bereikbaarheid goede zorg en spreiding onderwijs voor dunbevolkte gebieden waarborgen

Door de demografische veranderingen zal er minder behoefte komen aan voorzieningen gericht op kinderen, en juist meer aan voorzieningen voor ouderen. Waarborgen van goede zorg, bereikbaar houden van voorzieningen en een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen in dunbevolkte gebieden is een belangrijk aandachtspunt.

Complexe opgaven in delen van Drenthe

Het gaat goed in Drenthe. Tegelijkertijd zien we ook een aantal, deels samenhangende, leefbaarheidsvraagstukken in Zuidoost-Drenthe en in bepaalde mate ook stedelijke gebieden als Assen, Hoogeveen en Meppel. “Er is sprake van een relatief hoge (jeugd)werkloosheid, een laag gemiddeld opleidingsniveau, een hoog aandeel laaggeletterden en veel (langdurig) lage inkomens. Relatief meer mensen in het gebied geven aan zich niet gezond te voelen. Deze vraagstukken vragen om blijvende gerichte aandacht om te voorkomen dat verschillen in Drenthe groter worden en optimale kansen te creëren voor mensen in die regio’s”, aldus Marja Janssens.

Drenten dragen graag bij aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk

Drenthe behoort tot de provincies met de sterkste sociale onderlinge verbinding in Nederland. Uit onderzoek onder het Drents panel blijkt bovendien dat zelfs 89% van de Drenten wil bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Drenthe kent hiermee een goede voedingsbodem voor burgerinitiatieven.

 >> lees de monitor Leefbaarheid Drenthe 2018

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers