Laten we alle kinderen bereiken die het nodig hebben!

Terug

Laten we alle kinderen bereiken die het nodig hebben!

Geschreven op 25 november 2022

“Hoe bereik je de kinderen, die nu vaak op straat lopen en zich vervelen en die het juist nodig hebben?”

Het programma “School en omgeving”, dat door het Ministerie van OCW is gestart, wil alle kinderen de mogelijkheid geven zich optimaal te ontwikkelen en te laten ontdekken waar hun sterke kanten liggen. Ontdekken waar je goed in bent, geeft een stimulans om verder te werken aan een goede toekomst. Met activiteiten waardoor kinderen hun talenten ontdekken, vergroot je de kansengelijkheid. Verschillende organisaties werken daarin samen om een aantrekkelijk aanbod te doen. De gemeente Emmen heeft een subsidie aangevraagd om met de Brede School Emmen deel te nemen aan het programma “School en omgeving”. Ze is hiermee één van de 45 voorlopers in het programma. Maandag 31 oktober j.l. was in Rotterdam de kick off. Het leren van elkaar, is een van de centrale thema’s waar de voorlopers mee aan de slag gaan. Wat werkt goed, waar lopen de deelnemers tegenaan en hoe bereik je de kinderen, die je wil bereiken?

Brede School Emmen: opschudden en versterken na meer dan 10 jaar

Beleidsmedewerker Jeugdparticipatie Brenda Jeurissen is binnen de gemeente Emmen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Brede School. Ria Hulshof is strategisch adviseur kwaliteit bij het Openbaar Onderwijs Emmen en allebei hebben ze veel ervaring binnen de Brede School Emmen. Brenda is onder andere buurtsportcoach geweest en Ria was één van de enthousiaste voortrekkers van de Brede School in Klazienaveen als één van de directeuren basisonderwijs in dat dorp. De Brede School Emmen bestaat al meer dan 10 jaar en dan is het goed om te bekijken waar het een en ander moet veranderen, worden opgeschud of versterkt. Door de verstrekte subsidie als voorloper van “School en omgeving” kan hierop ingezet worden.

Dorps- en wijkgericht werken

Eén van de sterke kanten van de Brede School is het dorps- en wijkgericht werken. Bij de buitenschoolse activiteiten ontmoeten de kinderen van de verschillende scholen elkaar en doen ze samen gezellige, maar ook leerzame ervaringen op. Per wijk of dorp is een kerngroep actief die zorgt voor de coördinatie van de activiteiten. Meestal bestaat een kerngroep uit de schooldirecteuren, de buurtsportcoach en de cultuurcoach, de buurtwerker of het schoolmaatschappelijk werk. De samenstelling van de kerngroep kan verschillen. Soms is er ook een uitvoeringsgroep actief. De aansturing was aanvankelijk vanuit het gemeentehuis geregeld, maar werd later overgeheveld naar de welzijnsorganisatie Sedna. Nu werken de kerngroepen zelfstandig. De ervaring is echter wel dat wanneer je de professional wegbezuinigt de vrijwilligers het lastiger hebben of zelfs verdwijnen.

Brenda gaat opnieuw naar de huidige structuur kijken en met alle betrokken partijen daarover in gesprek met de vraag: “Wat is er nodig om meer uit de Brede School te halen”.

De activiteiten op de activiteitenladder

De kernteams bepalen voor hun eigen dorp of wijk welke activiteiten ze gaan aanbieden. Ze zijn afgestemd op de eigen leerlingen en op de eigen omgeving. Ria vertelt hoe ze in Klazienaveen jaarlijks het programma vaststellen, waar ook het voortgezet onderwijs in het dorp bij is betrokken. Elk jaar komen twee onderdelen uit het aanbod cultuur, sport, burgerschap, erfgoed, dans en theater op de zogenoemde activiteitenladder te staan: een overzicht van het aanbod in een bepaalde periode. Kinderen kunnen zich aanmelden wanneer ze mee willen doen aan een activiteit. De activiteitenladders zijn inmiddels digitaal beschikbaar en kinderen moeten zich ook digitaal aanmelden. De ervaring leert dat dat niet voor alle gezinnen een goede werkwijze is, zo vertelt Brenda. Niet iedereen is even digitaal vaardig. Wanneer kinderen zelf de aanmelding moeten verzorgen, gaat dit soms ten koste van de betrokkenheid van de ouders. Ook is minder duidelijk waarom een leerling niet meedoet. Hoewel de bijdrage aan activiteiten gering is, kunnen toch financiële problemen de oorzaak zijn.

Wanneer de fysieke activiteitenladder in de groep wordt besproken, spreekt het de kinderen meer aan. Een sterk punt daarbij is, zo geeft Ria aan, dat de leerkracht een binnenschoolse activiteit kan verbinden met een buitenschoolse activiteit. Het is soms moeilijk die kinderen te betrekken bij een activiteit die juist een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Wanneer de leerkracht een les op school verbindt met een buitenschoolse activiteit, krijg je ook die kinderen gemotiveerd en zullen ze eerder meedoen met een buitenschoolse activiteit. Zo werkte het ook goed wanneer een buurtsportcoach een gymles op school had gegeven. De leerlingen gaan daarna makkelijker naar een buitenschoolse sportactiviteit, omdat ze de sportcoach al kennen. Bij de afronding van een onderdeel kunnen de ouders via de school worden uitgenodigd om te komen kijken naar een presentatie door de leerlingen of naar de producten die zijn gemaakt.

Wensen

Zowel Brenda als Ria geven aan welke verbeteringen de Brede School Emmen sterker kunnen maken en wat ze als voorloper van het programma “School en omgeving” willen delen met anderen of willen leren van anderen. Een stevige structuur op dorps- en wijkniveau ziet Brenda als een voorwaarde met daarin een goede betrokkenheid van de scholen. De fysieke activiteitenladder zal daar zeker bij helpen. Ria doet de suggestie om een slag te maken door ook op Facebook actief te zijn. Veel ouders zitten op Facebook en worden dan langs die weg ook goed op de hoogte gehouden wat er te doen is. Ria is benieuwd naar activiteiten die bij de andere voorlopers worden gedaan om te horen wat wel of niet werkt. Maar het meest belangrijke leerpunt is toch wel ‘hoe bereik je de kinderen, die nu vaak op straat lopen en zich vervelen en die het juist nodig hebben’.

 

Tekst: Mariet Thalens, coördinator Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit