Leefbaarheid in Drenthe van alle kanten belicht

Terug

Leefbaarheid in Drenthe van alle kanten belicht

Geschreven op 20 september 2017

“Panelleden geven de leefbaarheid in hun woonomgeving een mooi rapportcijfer: 7,9.”

In de provincie Drenthe spelen verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Zo heeft de provincie te maken met veranderingen in de bevolkingssamenstelling; het aantal ouderen neemt toe, het aantal jongeren daalt en daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking krimp. De algemene gedachte is dat krimp leidt tot verminderde leefbaarheid. Maar is dit ook zo? In opdracht van de provincie volgen wij deze ontwikkelingen en maken we inzichtelijk welke gevolgen ze hebben op de ervaren leefbaarheid in de dorpen en wijken in Drenthe. Dit doen wij met de leefbaarheidsmonitor Drenthe.

Rapport leefbaarheid in Drenthe

Tweejaarlijks brengen wij een rapport uit, ‘Leefbaarheid in Drenthe’. Het rapport laat zien welke vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in Drenthe spelen en waar dit het geval is. De monitor geeft informatie over allerlei aspecten die de leefbaarheid beïnvloeden, van gezondheid tot de bereikbaarheid van voorzieningen. Gedeputeerde Staten geven hiermee gehoor aan de vraag van de Noordelijke Rekenkamer om de leefbaarheid op het platteland beter te duiden en de regionale verschillen per thema inzichtelijk te maken, om zo gericht in te kunnen zetten op het versterken van de leefbaarheid.
In 2015 kwam het eerste rapport uit.
Lees de publicatie Leefbaarheid Drenthe #01, 2015

Stem van de inwoners

Een integraal onderdeel van de leefbaarheidsmonitor Drenthe is het in beeld brengen van de ervaringen en belevingen van inwoners. In 2016 heeft CMO STAMM het Drents panel gevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving. Hoe tevreden zijn zij over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de leefbaarheid? In totaal hebben 1.000 panelleden deelgenomen.
Hieruit bleek dat het Drents panel optimistisch tot neutraal is over de toekomst. Panelleden geven de leefbaarheid in hun woonomgeving een mooi rapportcijfer: 7,9. Een klein deel maakt zich zorgen over de toekomst en dit gaat voornamelijk over het verdwijnen van voorzieningen. In de publicatie is te lezen wat voor het Drents panel belangrijke factoren zijn om hun leefomgeving leefbaar te houden.
Lees de publicatie Leefbaarheid Drenthe, september 2016
Ook in Groningen en Friesland zijn de burgerpanels gevraagd hun mening te geven over de leefbaarheid in eigen dorp of wijk en de relatie met krimp. In totaal hebben bijna 4.000 Noordelijke panelleden hun mening gegeven. De meest opvallend uitkomsten voor heel Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe) zijn beschreven in een overzichtelijk feitenblad. Eén van de uitkomsten is dat een kwart van de Noorderlingen die in een krimpregio woont, vindt dat de leefbaarheid het afgelopen jaar achteruit is gegaan, dit is hoger dan in regio’s waar geen krimp is.
Lees het feitenblad Leefbaarheid en Krimp Noord-Nederland 2016

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers