Brede Welvaart

Brede welvaart in Drenthe

Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt.

Een nieuwe maatstaf om welzijn van mensen te meten is de Monitor Brede welvaart van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede welvaart wordt daarin gedefinieerd als de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van Nederland en de mate waarin die invloed heeft op de welvaart van latere generaties en die van mensen elders in de wereld. De brede welvaart omvat dus niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Trendbureau Drenthe wil de komende jaren een actieve rol spelen in het duiden en verdiepen van Brede Welvaart in Drenthe.

Hoe is de brede welvaart in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 20 mei 2020 de monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2020 gepresenteerd. In deze monitor Brede Welvaart brengt het CBS ‘Brede Welvaart’ in Nederland in kaart. Die brede welvaart omvat niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Het samenvattende beeld van deze nationale monitor van het CBS is dat het wat betreft materiële welvaart, arbeid en welzijn goed ging met Nederlanders in 2019. Indicatoren die met deze thema´s te maken hebben steken gunstig af tegen zowel eerdere jaren als ontwikkelingen elders in Europa. Minder positief zijn de indicatoren die met natuur en milieu te maken hebben: fossiele energiereserves en biodiversiteit nemen af, CO2 emissies toe. Hernieuwbare energie neemt wel toe, maar toont nog een veel lager niveau dan andere Europese landen.

Het CBS heeft ook gekeken naar de verdeling van brede welvaart en daarbij vielen een aantal scheidslijnen op. De belangrijkste daarvan is die tussen hoger en lager opgeleiden. Bij lager opgeleiden vindt een stapeling van ongunstige uitkomsten plaats: bijvoorbeeld een lager inkomensniveau, een lagere tevredenheid met de woonsituatie, een kwetsbaarder gezondheid, een lager gevoel van veiligheid.

Brede welvaart in Drenthe

Sinds eind 2020 is de Regionale Monitor Brede Welvaart (CBS) beschikbaar.  Deze regionaliseringsslag is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, dat ook het Regio Deal beleid coördineert.

Deze regionale monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenleving. Doordat er gekozen is voor één conceptueel kader voor alle gemeenten en regio’s in Nederland is het mogelijk te kunnen ‘benchmarken’ met andere regio’s in het land. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de krachtige aspecten van de regio, maar ook in de opgaven waar de regio voor staat.

Handelingsperspectief om brede welvaart te versterken

De regionale Monitor Brede Welvaart is bedoeld voor het onderbouwen en ondersteunen van beleid, maar ook om handelingsperspectief te bieden voor overheden, bedrijven en burgers om de brede welvaart in de regio te versterken. In Drenthe zien we al dat de provincie Brede Welvaart heeft opgenomen in haar Sociale Agenda 2020-2023 en dat de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe zich ten doel stelt de Brede Welvaart in de regio te vergroten.

Drents accent – perspectief van inwoners centraal

Trendbureau Drenthe maakt voortaan gebruik van de CBS-gegevens uit de regionale monitor Brede Welvaart. Aanvullend blijft Trendbureau Drenthe inzoomen op het perspectief van de inwoners. Hoe gaat het met de Drentse inwoners op verschillende aspecten van Brede Welvaart. Hoe is de Brede Welvaart verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen binnen de provincie? En welke aspecten van Brede Welvaart zijn volgens inwoners cruciaal voor een fijn leven?

Trendbureau Drenthe zal de komende periode de monitor Brede Welvaart vertalen, duiden en verdiepen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo te kunnen verduidelijken hoe de brede welvaart in Drenthe zich ontwikkelt, en hoe die door middel van beleid kan worden versterkt.

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Yvonne Turenhout

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

CBS presenteerde vandaag, 30 november 2020, de Regionale Monitor Brede Welvaart. Deze monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenlevi

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Vanuit alle plattelandsgebieden worden al jaren zorgen geuit over het grote vertrek van het aantal jongeren. Zo ook in Drenthe. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is dit maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven

Publicaties

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland