Brede Welvaart

Brede welvaart in Drenthe

Sinds de jaren zestig wordt er gesproken over de beperkingen van het concept Bruto Binnenlands Product (BBP) als maatstaf om het welzijn van mensen te meten. Het zou te eenzijdig zijn. Een nieuwe maatstaf in opkomst is de Monitor Brede welvaart van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Brede welvaart wordt daarin gedefinieerd als de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van Nederland en de mate waarin die invloed heeft op de welvaart van latere generaties en die van mensen elders in de wereld. De brede welvaart omvat dus niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Trendbureau Drenthe wil de komende jaren een actieve rol spelen in het duiden en verdiepen van Brede Welvaart in Drenthe.

Hoe is de brede welvaart in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 20 mei 2020 de monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2020 gepresenteerd. In deze monitor Brede Welvaart brengt het CBS ‘Brede Welvaart’ in Nederland in kaart. Die brede welvaart omvat niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Het samenvattende beeld van deze nationale monitor van het CBS is dat het wat betreft materiële welvaart, arbeid en welzijn goed ging met Nederlanders in 2019. Indicatoren die met deze thema´s te maken hebben steken gunstig af tegen zowel eerdere jaren als ontwikkelingen elders in Europa. Minder positief zijn de indicatoren die met natuur en milieu te maken hebben: fossiele energiereserves en biodiversiteit nemen af, CO2 emissies toe. Hernieuwbare energie neemt wel toe, maar toont nog een veel lager niveau dan andere Europese landen.

Het CBS heeft ook gekeken naar de verdeling van brede welvaart en daarbij vielen een aantal scheidslijnen op. De belangrijkste daarvan is die tussen hoger en lager opgeleiden. Bij lager opgeleiden vindt een stapeling van ongunstige uitkomsten plaats: bijvoorbeeld een lager inkomensniveau, een lagere tevredenheid met de woonsituatie, een kwetsbaarder gezondheid, een lager gevoel van veiligheid.

Brede welvaart in Drenthe

De Monitor Brede Welvaart van CBS is gericht op een nationaal beeld voor Nederland. Het ligt echter voor de hand om juist brede welvaart, met zijn brede blik op ontwikkeling, ook op regionaal niveau te bestuderen.

Dat is ook zeker interessant voor de provincie Drenthe, waar veel ontwikkelingen invloed hebben op de brede welvaart van inwoners. Naar verwachting zal de monitor Brede Welvaart van CBS de standaard worden om Brede Welvaart in de regio te meten. In het najaar van 2020 verschijnt de eerste geregionaliseerde variant van de monitor Brede Welvaart. Deze regionaliseringsslag is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, dat ook het Regio Deal beleid coördineert. Trendbureau Drenthe zal de monitor brede welvaart vertalen, duiden en verdiepen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo te kunnen verduidelijken hoe de brede welvaart in Drenthe zich ontwikkelt, en hoe die door middel van beleid kan worden versterkt.

 

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Yvonne Turenhout

Yvonne Turenhout

directeur-bestuurder

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Half oktober 2020 ontvangen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Drenthe, Groningen en Friesland. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te kunnen spelen op de behoeften

Leefbaarheid

Nieuwe website Trendbureau Drenthe gelanceerd door gedeputeerde Hans Kuipers

Vandaag bestaat Trendbureau Drenthe 3 jaar. Dat vieren we met de lancering van een vernieuwde website door gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe, die het Trendbureau mede mogelijk heeft gemaakt. Naast een nieuwe uitstraling en nog meer Drentse feiten en cijfers vind je nu nog sneller en beter de informatie die je zoekt.    We hebb

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Deze week vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 3 jaar is. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitort Trendbureau Drenthe tren

Publicaties

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Leefbaarheid

Cultuurmonitor Emmen