Ervaren leefbaarheid

Ervaren leefbaarheid in Drenthe

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Drenthe. Elke twee jaar vragen we de leden van het Drents Panel naar de waardering van de leefbaarheid in hun dorp op wijk.

Op deze pagina presenteren we hoe Drenten de leefbaarheid in hun dorp of wijk waarderen.

Tevredenheid leefbaarheid onverminderd hoog

Het Drents Panel is positief over de leefbaarheid in hun woonomgeving. In termen van een rapportcijfer geven Drentse panelleden de leefbaarheid van hun woonbuurt gemiddeld een 7,9. Dit is gelijk aan 2016. Ook in de twee andere Noordelijke provincies waarderen de inwoners de leefbaarheid in hun dorp of wijk vergelijkbaar.

De tevredenheid van inwoners is ook afhankelijk van persoonlijke factoren, zoals hun sociaal economische situatie en gezondheid. Uit leefbaarheidsonderzoek in Borger-Odoorn is gebleken dat mensen met een betaalde baan tevredener zijn over hun dorp dan werklozen. Ook zijn mensen met een goede gezondheid vaker tevreden over hun woonplaats dan mensen met een slechtere gezondheid (CMO STAMM, 2012). In Oost-Drenthe stapelt de sociaal economische problematiek zich op. De inwoners zijn lager geschoold, vaker werkloos en zijn minder positief over de eigen gezondheid (GGD, 2016). Lage inkomens en risico op armoede, gaan vaak samen met andere problemen zoals werkloosheid en slechte gezondheid. Het lijkt nauwelijks van invloed op de beleving van de inwoners in Oost-Drenthe. Zij waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt ook hoog, gemiddeld met een 7,8.

Leefbaarheid buurt grotendeels stabiel

Aan de panelleden is gevraagd of de leefbaarheid in hun dorp of wijk de afgelopen 12 maanden vooruit of achteruit is gegaan. Volgens het merendeel van het burgerpanel is de leefbaarheid in het afgelopen jaar gelijk gebleven (70%). 15% ziet een vooruitgang en 14% van de mensen ziet de afgelopen 12 maanden een achteruitgang in de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Het aandeel panelleden dat een vooruitgang in de leefbaarheid ervaart (15%) is in vergelijking met 2016 vijf procentpunten hoger.

Vooruitgang leefbaarheid vooral om …

Het onderhoud van wegen, verlichting en groenvoorziening in de woonomgeving en het opknappen van het (winkel)centrum zijn de belangrijkste aspecten die naar voren komen. Andere aspecten zijn onder meer de bouw van nieuwe woningen en het organiseren van meer initiatieven en activiteiten. Onderstaande woordenwolk geeft in meer detail aan waarom het Drents Panel de leefbaarheid vooruit ziet gaan.

Achteruitgang leefbaarheid vooral om …

Een van de redenen voor de achteruitgang in leefbaarheid is het onderhoud van groenstroken, straten en wegen. Een aantal bewoners valt op dat dit het laatste jaar een stuk minder is geworden. Dit is opvallend, omdat dit punt hierboven juist vaak genoemd werd als vooruitgang. Een andere aspect dat bijdraagt aan een achteruitgang van leefbaarheid is het sluiten van één of meerdere voorzieningen. Vooral het sluiten van winkels, verdwijnen van pinautomaat en buslijn worden genoemd. Overlast zorgt tevens voor een achteruitgang van de leefbaarheid. Het gaat dan om geluidsoverlast, stank, zwerfvuil en lawaai veroorzaakt door bedrijvigheid en verkeer.

Maken Drenten zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk?

Drentse panelleden zien de toekomst van de eigen woonomgeving steeds vaker zonnig in. In 2018 ziet 46% de toekomst zonnig tegemoet, in 2016 was dit 33% met daarnaast een groot aandeel dat de toekomst ‘neutraal’ zag. Net als twee jaar geleden zijn het vooral de prettige woonomgeving, de goede sfeer en de beschikbaarheid van voorzieningen die maken dat de panelleden de toekomst positief zien. Ook zijn panelleden nu vooral positief over bouwplannen in de omgeving. Inwoners buiten de anticipeerregio zien de toekomst vaak iets zonniger (49%) in dan inwoners woonachtig in de anticipeerregio Oost-Drenthe (42%).

Brede agenda voor toekomst leefbaarheid dorpen en wijken

Een op de veertien Drentse panelleden maakt zich zorgen over de toekomst in hun dorp of wijk. De voornaamste zorgen hebben betrekking op het verdwijnen van voorzieningen uit de dorpen en wijken. Daarnaast worden de leegloop van dorpen, het gebrek aan starterswoningen en de komst van windmolens genoemd. Eerder zagen we ook dat de tevredenheid van panelleden over de energiezuinigheid van hun woning afneemt. We hebben het Drents Panel gevraagd wat er nodig is om hun dorp of wijk in de toekomst leefbaar te houden. Vooral het behoud van voorzieningen is voor veel panelleden belangrijk. Daarnaast worden ook het onderhoud van openbare ruimte, geschikte en betaalbare woningen voor starters, goede (bereikbaarheid van) werkgelegenheid en de sociale cohesie in dorpen en wijken genoemd. Veel van de door de inwoners genoemde opgaven voor de toekomst worden in de regio Zuid- en Oost Drenthe opgepakt onder de Regio Deal.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Nieuwe website Trendbureau Drenthe gelanceerd door gedeputeerde Hans Kuipers

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Bereikbaarheid & voorzieningen

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De oplopende tekorten dwingen Drentse gemeenten tot ingrijpende maatregelen over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een slecht onderho

Bereikbaarheid & voorzieningen

Webinar 1 september: ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven wij een comp

Corona

Stad of platteland? Dat maakt voor de woontevredenheid in Drenthe niet uit

Eind april, na ruim 4 weken leven in coronatijd, was 93% van de Drenten blij met de eigen woning en woonomstandigheden. Evenveel inwoners gaven aan voldoende privacy en ruimte voor zichzelf te hebben. 8% van de ondervraagden geeft aan dat de wens om te verhuizen in de eerste maand van de lockdown is toegenomen. Hierbij zijn geen verschillen tussen

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Bereikbaarheid & voorzieningen

Cultuurmonitor Emmen