Lokale binding en participatie

Binding en betrokkenheid van de inwoners van Drenthe

Een sterke sociale samenhang draagt bij aan positieve ontwikkelingen onder andere op het terrein van veiligheid, gezondheid, welzijn en economische productiviteit en groei (CBS, 2015). De aanwezigheid van goede sociale contacten met buurtbewoners draagt sterk bij aan de leefbaarheid van een buurt. Denk daarbij aan contact met de buren, hechting aan de woonplaats en betrokkenheid van bewoners om de directe woonomgeving leefbaar te houden.

Er zijn verschillende definities van sociale samenhang. In de leefbaarheidsmonitor gaat het over de participatie van burgers aan de samenleving door het onderhouden van contacten, zowel informeel als in georganiseerd verband.

Eenzaamheid

Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, ligt in Drenthe rond de 40%. Voor 19- tot 65-jarigen is dit 39% en voor de 65-plussers 45%. Onder 19- tot 65-jarigen zien we een verslechtering ten opzichte van 2009 (36%), maar een stabilisatie ten opzichte van 2013 (39%). Hierbij is er nog een kleine verschuiving te zien van matige eenzaamheid naar (zeer) ernstige eenzaamheid. Voor ouderen is de situatie verslechterd. In de periode 2012-2016 steeg het aandeel ouderen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt met 6%. Dit patroon is zichtbaar bij alle ouderen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau, blijkt uit onderzoek van de GGD. In Drenthe lijkt eenzaamheid iets minder voor te komen dan gemiddeld in Nederland.

Ouderen in de gemeente Coevorden zijn het vaakst eenzaam (51%) en in De Wolden het minste (40%). Onder 19- tot 65-jarigen is het percentage inwoners dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelde in 2016 het hoogste in de gemeente Assen (47%) en Hoogeveen (42%) en het laagst in Westerveld, Emmen, Coevorden en de Wolden.

Sociale contacten in de buurt

De ervaren leefbaarheid wordt beïnvloed door de mate van sociale cohesie die mensen ervaren in hun buurt. Over het algemeen zijn mensen meer tevreden over hun woonplaats als zij meer sociale contacten hebben in hun directe omgeving. Ook de kwaliteit van dit contact is uiteraard belangrijk.

De graadmeter ‘sociale cohesie’ is een score die wordt gebaseerd op vier stellingen:

  • ‘De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks’;
  • ‘De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’;
  • ‘Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen’;
  • ‘Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen’.

In Drenthe is het aandeel dat zich thuis voelt in de eigen buurt hoger dan in Nederland (68% tegen 62% in 2019). Dit percentage ligt hoger dan in de jaren ervoor, en is sinds 2013 met 5%  toegenomen (van 64% naar 68%).

Het merendeel van de inwoners van Drenthe (54% in 2019) geeft aan te wonen in een gezellige buurt met veel saamhorigheid. Een groot deel geeft aan ook veel contact te hebben met andere buurtbewoners. Met 44% ligt dit boven het landelijke gemiddelde van 37%. Driekwart van de inwoners (76%) is het er (helemaal) mee eens dat mensen in hun buurt prettig met elkaar omgaan. Ook is 72% tevreden met de samenstelling van de bevolking in hun buurt.

Drenthe scoort hoger op sociale cohesie dan het landelijk gemiddelde (een score van 6.7 tegenover een score van 6.3 in 2019). In de periode van 2017 tot 2019 is de score voor sociale cohesie in Drenthe gestegen met 0.3. Landelijk was er ook een verhoging van 0.1.

De scores voor sociale cohesie variëren tussen de verschillende gemeenten van Drenthe. Hierin valt op dat de sociale cohesie in de plattelandsgemeenten hoger is dan die in de meer stedelijke gemeenten. De plattelandsgemeenten De Wolden, Westerveld en AA en Hunze hebben de hoogste scores. De laagste scores zijn gevonden in de meer stedelijke gemeente Assen, Emmen en Meppel. De gemeente Assen is de enige gemeente in Drenthe met een lagere sociale cohesie score dan het landelijke gemiddelde.

Medewerker

Iris Holman

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Iris Holman

onderzoeker-adviseur

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Drenthe , Groningen en Friesland

Leefbaarheid

Nieuwe website Trendbureau Drenthe gelanceerd door gedeputeerde Hans Kuipers

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe bestaat 3 jaar!

Deze week vieren we dat Trendbureau Drenthe officieel 3 jaar is. Provincie Drenthe nam het initiatief voor Trendbureau Drenthe, omdat er een grote behoefte is aan toegankelijke en eenduidige Drentse data en kennis over onderwerpen als leefbaarheid, armoede, onderwijs, zorg en laaggeletterdheid. Sinds september 2017 monitort Trendbureau Drenthe tren

Corona

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

De inwoners van Drenthe worden sterk getroffen door de financiële tekorten bij de Drentse gemeenten. De oplopende tekorten dwingen Drentse gemeenten tot ingrijpende maatregelen over de volle breedte van hun takenpakket. Inwoners plukken daarvan de wrange vruchten in de vorm van een schraler voorzieningenaanbod, hogere OZB, een slecht onderho

Leefbaarheid

Webinar 1 september: ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven wij een comp

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Bereikbaarheid & voorzieningen

Cultuurmonitor Emmen