Materiële welvaart

Materiële welvaart

De financiële situatie van mensen vormt een onderdeel van brede welvaart dat dicht aanligt tegen de traditionele opvattingen van welvaart. Wanneer iemands financiële positie voldoende of goed op orde is, geeft dat meer zekerheid in het leven en vergroot dit voor een deel de tevredenheid in het leven.

Besteedbaar inkomen

Het mediaan besteedbaar inkomen van de inwoners van Drenthe was in 2018 €25.300. Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart komt de provincie daarmee op een 8e plek van alle twaalf provincies. Met een mediaan besteedbaar inkomen van €25.600 in heel Nederland, ligt dit in Drenthe dus net iets onder de landelijke mediaan. Het mediaan besteedbaar inkomen van Drenthe volgt de landelijke (iets stijgende) trend nagenoeg precies, waardoor het kleine verschil sinds 2015 gelijk gebleven is.

Op gemeentelijk niveau zijn er wel een aantal regionale verschillen te zien. Zo is het mediaan besteedbaar inkomen in Tynaarlo het hoogst met €28.900, waarmee de gemeente tot de bovenste 25% van alle gemeenten behoort. Het laagst is het mediaan besteedbaar inkomen in de oostelijke gemeenten, zoals Emmen (€23.500), en ook in Assen (€24.900).

Bruto Binnenlands Product

Het bruto binnenlands product (bbp), de maat voor de omvang van de economie, was in 2019 in Drenthe €29.100, ten opzichte van €43.600 landelijk. Dit is het laagste van alle provincies en ligt, samen met Friesland (€29.500), ver onder het landelijke bbp. Daarnaast blijft de groei sinds 2014 achter bij de landelijke groei van het bruto binnenlands product. Dit komt volgens het CBS (2018) deels door de afname van de delfstoffenwinning, die de groei remt.

Kunnen rondkomen

Niet alleen het besteedbaar jaarinkomen van mensen zegt iets over de materiële welvaart. Ook de mate waarin mensen zelf aangeven te kunnen rondkomen, biedt aanknopingspunten om de materiële welvaart te duiden. We hebben in 2020 voor het eerst aan het Drents Panel gevraagd of zij moeite hebben met rondkomen. Van alle respondenten geeft 9% aan dat zij enige moeite hebben en 2% geeft aan grote moeite te hebben met rondkomen.

Lage inkomens

Mensen met een laag inkomen lopen een hoger risico op armoede en problematische schulden, zeker als deze situatie langere tijd voortduurt. Ook voor kinderen heeft opgroeien in een gezin met armoede veel gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld ten koste gaan van onder meer kansen in onderwijs en werk op latere leeftijd. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (2018) hebben alleenstaanden en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen het hoogste risico op armoede. In Drenthe wonen relatief gezien minder mensen met een laag inkomen dan in de rest van Nederland, namelijk 6,9% ten opzichte van 7,7%.

In de gemeente Assen en Emmen was het aantal huishoudens met een laag inkomen het hoogst in 2019 (respectievelijk 12,6% en 12,4%). Dit is in lijn met dat vooral in grotere gemeenten relatief veel huishoudens met een laag inkomen wonen. De jaren voor de coronacrisis (vanaf 2013) is het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen toegenomen.

De coronapandemie in Drenthe

De coronacrisis raakt alle inwoners van Drenthe. Uit recent onderzoek komt naar voren dat door de coronapandemie nieuwe groepen Drenten in financiële moeilijkheden komen (Trendbureau  Drenthe, 2021). Zo blijken zzp’ers tot de zwaarst geraakte groep te horen. Zij hebben het vaakst te maken met een afname in inkomen en maken zich zorgen over de toekomst. De leeftijdsgroep 50- tot 64-jarigen maakt zich het meest zorgen om financiën, terwijl jongvolwassenen (18-34 jaar) het vaakst te maken krijgen met een afname van het inkomen (12%). Jongvolwassenen hebben over het algemeen vaker een flexibel contract en daarmee minder baanzekerheid (UWV , 2020) een kleinere financiële buffer.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe