Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Drenthe

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Bovendien zijn mensen die zich veilig voelen gelukkiger en tevredener met het leven.

Om een beeld te geven van de veiligheid in Drenthe, wordt op deze pagina zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid weergegeven. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk?

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. In 2020 registreerde de politie in Drenthe ruim 17.600 misdrijven. Dat komt overeen met 36 misdrijven per 1000 inwoners, tegenover 46 misdrijven per 1000 inwoners landelijk. Het aantal misdrijven is in Drenthe, op Friesland na, het laagste van Nederland.

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. Assen had in 2020 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 52. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden volgen met respectievelijk 40, 39 en 35 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld.

De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren. Sinds 2010 is de geregistreerde criminaliteit in Drenthe met 32% afgenomen. Landelijk is in dezelfde periode sprake van een daling van 33%. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven. Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Zowel het feitelijke risico op slachtofferschap als ook het gevoel van (on)veiligheid doen er dus toe. Het aantal ondervonden delicten in Drenthe (20,8 delicten per 100 inwoners) ligt onder het landelijk gemiddelde (23,7). We zien net als bij de geregistreerde misdrijven een dalende trend als het gaat om de ondervonden delicten, zowel in Drenthe als landelijk.

Tegelijkertijd ligt het aandeel inwoners dat zich in 2020 vaak onveilig voelt in Drenthe laag. Volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS ervaart slechts 0,9% van de inwoners van Drenthe zich vaak onveilig in de buurt. Alleen in Groningen (0,6%) en Zeeland (0,8%) voelen nog minder mensen zich vaak onveilig. Landelijk voelt 1,4% van de inwoners zich vaak onveilig in hun eigen buurt. Het veiligheidsgevoel schommelt per jaar maar mondjesmaat. Er zijn vanuit de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS voor deze indicatoren geen cijfers beschikbaar voor de Drentse regio’s en de afzonderlijke gemeenten.

Indicatoren thema Veiligheid – monitor Brede Welvaart Drenthe

Vanuit de Regionale Monitor Brede Welvaart (RMBW) van CBS wordt het thema veiligheid met drie indicatoren in beeld gebracht, namelijk het vaak onveilig voelen in de buurt, het aantal ondervonden delicten en het aantal geregistreerde misdrijven. De veiligheidsbeleving is in de RMBW niet voor alle gemeenten beschikbaar. Deze vraag wordt ook aan het Drents Panel gesteld. Daarnaast vullen we de monitor aan met de perceptie van inwoners van Drenthe op de ontwikkeling van criminaliteit in de eigen omgeving.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe