Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Drenthe

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. Bovendien zijn mensen die zich veilig voelen gelukkiger en tevredener met het leven.

Om een beeld te geven van de veiligheid in Drenthe, wordt op deze pagina zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid weergegeven. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk?

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten) vertoont in de provincie Drenthe al jaren een dalende trend, met een lichte stijging in 2019 en 2020. Deze daling is terug te vinden bij vrijwel alle typen misdrijven. Het aantal misdrijven is in Drenthe, op Friesland na, het laagste van Nederland. In 2020 waren er 35 geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners, ten opzichte van gemiddeld 46 landelijk

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. Assen had in 2018 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 52. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden volgen met respectievelijk 40, 39 en 35 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld. In alle De provinciale (dalende) trend is wel in alle gemeenten terug te zien. Het meest voorkomende vergrijp is diefstal van bezittingen (vermogensmisdrijven).

Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Aspecten die een rol kunnen spelen bij de (on)veiligheidsbeleving zijn onder andere de ervaren kwetsbaarheid, het gevoel ‘erbij te horen’ en de sociale samenhang in de buurt.

Drenthe is in de ogen van de inwoners een veilige provincie. Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS ervaart slechts 0,9% van de Drenten zich vaak onveilig in de buurt. Vergeleken met elders in Nederland is dit aandeel relatief laag.  Gevoelens van onveiligheid hangen negatief samen met geluk en de tevredenheid met het leven. Overigens zit er weinig dynamiek in de gevoelens van onveiligheid. Uit de figuur komt naar voren, dat het veiligheidsgevoel per jaar maar mondjesmaat schommelt.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven Sociaal Plan

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Drenten, Groningers en Friezen waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Wel zien we dat in Groningen vaker een achteruitgang van de leefbaarheid wordt ervaren dan in Frysl

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe