Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Drenthe

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving.

Om een beeld te geven van de veiligheid in Drenthe, wordt op deze pagina zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid weergegeven. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk?

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. Het aantal geregistreerde veelvoorkomende misdrijven, zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten in de provincie Drenthe vertoont al jaren een dalende trend. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven. Het aantal misdrijven ligt in Drenthe fors lager dan het landelijk gemiddelde. In Drenthe werden in 2019 35 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd. In Nederland lag dat cijfer gemiddeld op 47 delicten.

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. Assen had in 2018 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 52. De gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden volgen met respectievelijk 42, 38 en 37 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld. In alle Drentse gemeenten is een dalende trend te zien. In alle gemeenten zijn vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) het meest voorkomende vergrijp.

Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Aspecten die een rol kunnen spelen bij de (on)veiligheidsbeleving zijn onder andere de ervaren kwetsbaarheid, het gevoel ‘erbij te horen’ en de sociale samenhang in de buurt.

De meeste inwoners van Drenthe voelen zich veilig. Eén op de tien mensen voelt zich in de eigen buurt wel eens onveilig (10%). Deze veiligheidsgevoelens zijn al enige jaren stabiel. In 2012 gaf 13% van de inwoners van Drenthe aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, in 2016 was dit 14%.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Bereikbaarheid & voorzieningen

Grote maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Bereikbaarheid & voorzieningen

Webinar 1 september: ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’

Corona

Stad of platteland? Dat maakt voor de woontevredenheid in Drenthe niet uit

Eind april, na ruim 4 weken leven in coronatijd, was 93% van de Drenten blij met de eigen woning en woonomstandigheden. Evenveel inwoners gaven aan voldoende privacy en ruimte voor zichzelf te hebben. 8% van de ondervraagden geeft aan dat de wens om te verhuizen in de eerste maand van de lockdown is toegenomen. Hierbij zijn geen verschillen tussen

Bereikbaarheid & voorzieningen

Reisafstand woon-werkverkeer in Zuid-Drenthe licht toegenomen

Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld steeds verder van hun werk wonen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou voornamelijk komen door het toenemende aantal auto’s en het stijgende aantal tweeverdieners. Kijken we naar de regionale cijfers voor Groningen en Drenthe zien we in de afgelopen jaren een andere trend. In Drenthe is de afs

Leefbaarheid

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

De bevolkingsontwikkelingen in Nederland zijn onevenredig verdeeld. Groei vindt vooral plaats in de Randstad en het overige stedelijke gebied in Nederland. In het landelijk gebied is sprake van bevolkingsdaling, met name aan de randen van Nederland. Tussen groeiende en krimpende gebieden bestaan inkomensverschillen. Gemiddeld zijn mensen in krimpge

Publicaties

Bereikbaarheid & voorzieningen

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Bereikbaarheid & voorzieningen

Cultuurmonitor Emmen