Werk en Inkomen

Werk & inkomen

Een leefbaar Drenthe is een Drenthe  waar, onder meer, voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. Essentieel voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatief en kwalitatief goed matchend arbeidspotentieel en een vitale economie. Voor Drenten zelf vormen het hebben van een baan en zekerheid van voldoende inkomen stevige pijlers onder een gelukkig leven.

Cijfers over werk en inkomen weerspiegelen voor een belangrijk deel de economische situatie in Drenthe. Cijfers over de gevolgen van coronacrisis op werk en inkomen zijn nog maar deels bekend.

Aantal werkende Drenten neemt af

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 waren er 240.000 Drenten met een baan. Dat zijn er 8.000 minder dan een jaar geleden. Deze afname van het aantal werkenden werd al ingezet voordat de corona-crisis toesloeg. Dat het aantal werkenden vanaf het derde kwartaal afneemt is normaal. In de meeste jaren daarvoor zien we eenzelfde trend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de rol van seizoenswerk in bijvoorbeeld de toeristische sector. Wat wel anders is dan in voorgaande is dat er in het tweede kwartaal van 2020 geen hernieuwde groei was van het aantal banen. Dit zijn waarschijnlijk wel de eerste tekenen van de gevolgen van de corona-crisis.

Aantal uitkeringen voor crisis sterk afgenomen

Het aantal Drenten met een uitkering is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Eind 2019 lag het aantal uitkeringen in de provincie op ongeveer 37.000. Dit was begin 2015 nog bijna 48.000. Vooral het aantal WW-uitkeringen nam in die periode sterk af. Ook waren er minder inwoners met een WAO- of WIA-(opvolger WAO) uitkering. Het aantal Drenten met een bijstands- en Wajong-uitkering bleef ongeveer gelijk.

Werkloosheid in 2020 toegenomen

Het werkloosheidspercentage in Drenthe stond aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 op 3,7%. Dat is ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde (3,8%) en iets hoger dan in het tweede kwartaal van 2019 (3,0%). De grote vraag is uiteraard hoe de werkloosheid zich in de komende periode gaat ontwikkelen als gevolg van de corona-crisis. Die cijfers zijn nog niet voorhanden, maar terugkijken kan wel. We zien dan een vrij opvallende ontwikkeling. Tot 2018 lag het werkloosheidspercentage in Drenthe hoger dan het Nederlands gemiddelde. Vanaf 2018 is dit precies andersom, het Drents werkloosheidspercentage lag lager dan het Nederlands gemiddelde.

Aantal banen toegenomen

In 2019 waren er ruim 221.000 banen in Drenthe. Dat is een toename van ongeveer 5.000 banen in een jaar tijd. Het aantal banen in Drenthe is sinds 2016 toegenomen. Het aantal banen is door de corona-crisis zeer waarschijnlijk afgenomen. De cijfers hierover zijn nog niet bekend, maar de oplopende werkloosheid is hiervoor een goede graadmeter.

Zorg grootste banensector in Drenthe

Bijna één op de vijf banen in Drenthe is een baan in de zorg. Drenten werken ook veel in de handel (17,2%), zakelijke dienstverlening (11,7%), en industrie (11,6%). In vergelijking met Nederland is vooral het aandeel banen in de zorg groot en het aantal banen in de zakelijke dienstverlening wat kleiner.

Gemiddeld inkomen stijgt

Het inkomen in Drenthe is de afgelopen jaren toegenomen. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (waarbij alle lonen zijn teruggerekend naar een eenpersoonshuishouden) lag in 2018 op 28.600 euro. Dat is bijna 4.000 euro meer dan in 2011. Hiermee volgt het Drentse inkomen de Nederlandse trend. Het inkomen voor Nederland (29.500 euro) als geheel lag in 2018 wel hoger dan het Drentse inkomen. Dit verschil lijkt echter door de jaren heen niet groter te worden.

 

Cijfers op gemeenteniveau

Veel van bovenstaande cijfers zijn ook beschikbaar op gemeenteniveau. Neem contact op met het Trendbureau voor meer informatie over deze cijfers. De cijfers zullen spoedig ook op deze pagina gepubliceerd worden.

Medewerker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Betrokken medewerkers

Hans Elshof

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Leefbaarheid

Trendbureau gaat CBS-cijfers Brede Welvaart vertalen naar Drentse context

Brede Welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat over alles dat het leven de moeite waard maakt. De principes van Brede Welvaart worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onz

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

CBS presenteerde vandaag, 30 november 2020, de Regionale Monitor Brede Welvaart. Deze monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenlevi

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Vanuit alle plattelandsgebieden worden al jaren zorgen geuit over het grote vertrek van het aantal jongeren. Zo ook in Drenthe. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is dit maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven

Publicaties

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland