Bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied veel mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit nadelig zijn voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor de leefbaarheid van een gebied.

In het kort

  • In 2016 hebben op elke 1.000 Drentse huishoudens ruim 52 een bijstandsuitkering. Landelijk is dit 57 per 1.000 huishoudens.
  • In de periode 2014-2017 nam in Drenthe het aantal bijstandsuitkeringen toe van 50,1 naar 52,2 per 1.000 huishoudens. Ook elders in Nederland nam het aantal bijstandsuitkeringen toe.

De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De nadruk ligt op arbeidsparticipatie. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe

Net als elders in Nederland nam het aantal huishoudens dat leeft van een bijstand in Drenthe toe. In de periode 2014-2017 was sprake van een toename van 50,1 naar 52,2 bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens. In Drenthe is het aantal relatief lager dan elders in Nederland. De doorstroom van de WW naar de bijstand vormt een belangrijk deel van de nieuwe bijstandsuitkeringen (UWV, Regio in beeld. Drenthe 2017)

Het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 huishoudens was in 2017 het hoogst in de gemeenten Emmen en Assen. In de gemeente De Wolden was dit aantal het laagst.

Het aandeel bijstandsuitkeringen was in de meeste gemeenten lager dan elders in Nederland. Alleen in Assen en Emmen ligt het aandeel huishoudens dat bijstand ontvangt (ruim) boven het landelijk gemiddelde.

gerelateerd

medewerkers