Bijstandsuitkeringen

Mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor algemene bijstand. Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied veel mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit nadelig zijn voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor de leefbaarheid van een gebied. De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. De nadruk ligt op arbeidsparticipatie. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud voorzien.

 In het kort

  • In 2018 heeft 3,3% van de inwoners van Drenthe een bijstandsuitkering. Landelijk is dit 3,5%.
  • In de periode 2015-2018 is het percentage bijstandsuitkeringen in Drenthe vrijwel gelijk gebleven. Ook landelijk blijft het percentage stabiel, rond de 3,5%.

Aandeel bijstandsuitkeringen stabiel

Net als elders in Nederland is het aandeel 15 tot 75 jarigen met een bijstandsuitkering al een aantal jaren stabiel. In 2015 was het aandeel in Drenthe 3,4% en in 2018 3,3%. Landelijk is het percentage eveneens stabiel, maar een fractie hoger dan in Drenthe (in 2015 3,4% en in 2018 3,5%). Van de bij het UWV geregistreerde bijstandsgerechtigden is ruim 40% ouder dan 50 jaar en twee derde deel laag opgeleid. Uit klantonderzoek van het UWV blijkt daarnaast dat ruim de helft van de mensen met een bijstandsuitkering aangeeft dat de lichamelijke gezondheid een belemmering vormt om werk te vinden (UWV Regio in beeld 2018 Drenthe).

De gemeenten vergeleken.

Het aandeel bijstandsuitkeringen ten opzichte van het aantal 15 tot 75 jarigen is het hoogst in de gemeenten Emmen (5,6%), Assen (5,2%), Hoogeveen (4,2%) en Coevorden (4,1%). Wanneer we naar eerdere jaren kijken is dit vrijwel hetzelfde beeld. Ook Meppel zit met 3,7% net boven het landelijke percentage. De gemeenten De Wolden (1,8%), Westerveld (2,0%), Aa en Hunze (2,7%), Midden-Drenthe (2,7%) en Tynaarlo (2,7%) blijven onder de drie procent.

gerelateerd

medewerkers