Wonen

Woningen en woontevredenheid in Drenthe

Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Woontevredenheid vormt een belangrijk aspect van de brede welvaart. Waar en hoe mensen wonen is belangrijk voor de gezondheid en voor allerlei sociale aspecten. Zo wordt het woon- en leefklimaat bepaald door in welke buurt iemand woont en de nabijheid van voorzieningen.

Woningvoorraad

Gebieden met een kwalitatief ondermaatse woningvoorraad hebben over het algemeen een zwakke leefbaarheidssituatie. De kwaliteit van de woningvoorraad kenmerkt zich onder andere door de verdeling huur- en koopwoningen.

Drenthe telt op 1 januari 2020 223.251 woningen, verspreid over 180 kernen en het platteland. Drenthe kent een iets groter aandeel koopwoningen dan gemiddeld in Nederland (66% tegen 57%). Ongeveer 34% van de woningen in Drenthe is geen eigendom, maar wordt gehuurd van een woningcorporatie (25%) of een particuliere verhuurder (9%). Het aandeel particuliere huurwoningen ligt in de provincie Drenthe (9%) iets lager dan in Nederland (13%). De gemeenten Assen en Meppel hebben het hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad.

Het bezitten van een koopwoning is in Drenthe minder duur dan gemiddeld in Nederland. De gemiddelde WOZ-waarde in Drenthe was in 2020 €214.000. Tussen 2011 en 2016 zagen we een daling van de WOZ-waarde van 14,7%. Vanaf 2016 is er weer een stijging te zien (19%), al stijgt de landelijke WOZ-waarde sneller, met een stijging van 30% tussen 2016 en 2020.

Sloop en nieuwbouw van woningen

Krimp laat zich op vele manieren meten. Eén van de duidelijkste meetwijzes is de sloop en nieuwbouw van woningen; waar groeit en stijgt de woningvoorraad? Tussen 2011 en 2019 zijn er in de provincie Drenthe veel woningen gebouwd en gesloopt. De nieuwbouw concentreert zich vooral in Assen, Hoogeveen, Meppel en de Drentse dorpen nabij de stad Groningen. Ook in andere delen van de provincie is woningvoorraad toegenomen, behalve in de Drentse Monden, daar is meer gesloopt dan gebouwd.

Woningbehoefte verandert

De bevolkingssamenstelling in Drenthe verandert. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal jongeren daalt. Deze verandering vraagt om een woningaanbod passend bij een veranderende behoefte. De verwachting is dat er de komende jaren sprake zal zijn van een druk op de woningmarkt, zowel onder huur- als koopwoningen. Dit komt vooral door de groei van het aantal huishoudens en heel specifiek van de eenpersoonshuishoudens in de regio. Met de forse groei van de groep 80-plussers die niet in een verpleeg- of verzorgingshuis woont en van het aantal eenpersoonshuishoudens van 80-plussers in Drenthe, zal er vooral meer behoefte komen aan andere woningen: meer voor kleinere huishoudens en ouderen, en minder voor gezinnen.

Tevredenheid met eigen woning hoog

Drenten zijn erg tevreden met hun woning. De huidige woning wordt door het Drents panel gemiddeld met een rapportcijfer 8,3 gewaardeerd. Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS is 87% van de Drenten tevreden met de huidige woning. Van alle provincies staat Drenthe daarmee op plek 5.

Het Drents Panel is in 2018 gevraagd hoe tevreden zij zijn met een aantal aspecten van de eigen woning. De meeste Drentse panelleden vinden hun woning aantrekkelijk. Het aandeel inwoners dat tevreden is met de waardeontwikkeling van de woning is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2016 gaven vier op de tien panelleden dat aan, in 2018 is dat meer dan de helft. Mogelijk speelt het herstel van de economie hier een rol in. De verwachting is dat er de komende jaren sprake zal zijn van druk op de woningmarkt. Met de forse groei aan ouderen die langer thuis blijven wonen, en de toename aan eenpersoonshuishoudens van 80-plussers, zal er vooral een behoefte komen aan andere woningen: meer voor kleinere huishoudens en ouderen.

Twee derde van de leden geeft aan tevreden te zijn over de mogelijkheden om in de woning langer zelfstandig thuis te blijven wonen. We zien hierin een toename tussen 2016 en 2018. Vrijwel alle leden van het Drents panel ouder dan 45 jaar vonden dat hun woning op dat moment geschikt was om in te wonen. Echter, voor ongeveer de helft van het panel zal hun woning geschikt gemaakt moeten worden om er in de toekomst te kunnen blijven wonen.

De panelleden zijn in het licht van de verduurzaming van het woningbezit in Drenthe, steeds minder tevreden over de energiezuinigheid van hun woning. Dit betreft in grote mate het particulier woningbezit, aangezien bijna zeven op de tien woningen in Drenthe particulier woningbezit is. Het is te verwachten dat duurzame renovatie voor woningeigenaren met lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen en de waarde van hun woning vaak niet in verhouding staat tot de hoge kosten voor verduurzaming.

Aantrekkelijke woonomgeving met veel groen

Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de woonomgeving. In termen van een rapportcijfer geeft het Drents Panel de leefbaarheid in de woonbuurt in 2018 gemiddeld een 7,9. Dit is vergelijkbaar met 2016. De panelleden in Groningen en Friesland geven een vergelijkbaar cijfer voor de leefbaarheid (7,6 en 7,8).

Inwoners van Drenthe zijn het vaakst van alle Nederlanders tevreden met de omgeving waarin ze wonen. 87% geeft  volgens het CBS aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de huidige woonomgeving.

De buitenvoorzieningen in de woonomgeving, zoals onderhoud van wandel- en fietspaden, het groen en de buitenverlichting, zijn van invloed op de tevredenheid met de woonomgeving (Van Beuningen, 2018). De tevredenheid met het onderhoud van fiets- en wandelpaden en perken en plantsoenen in de woonomgeving wordt wisselend beoordeeld. Bijna de helft van de panelleden is tevreden. Eén op de vier inwoners is ontevreden. De tevredenheid met het onderhoud van fiets- en wandelpaden is in de afgelopen twee jaar iets afgenomen.

Wat betreft de afstand tot sportterreinen (1,1 km), basisscholen (1km) en cafés (2,4 km) staat de provincie laag in de rangschikking. In Borger-Odoorn en Midden-Drenthe moet over het algemeen de langste afstand worden afgelegd. De afstand die Drenten moeten afleggen naar basisscholen en cafés is het verste van Nederland.

De beschikbaarheid van voorzieningen in eigen dorp of wijk wordt door het Drents Panel gemiddeld met een 7,3 beoordeeld. Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Respondenten uit Borger-Odoorn en Westerveld zijn het minst tevreden, en geven respectievelijk een rapportcijfer van 6,8 en 6,9. Het meest tevreden is men in De Wolden (7,7), Assen, Meppel (7,6) en Midden-Drenthe (7,5).

Relatief geringe wens en noodzaak tot verhuizen

In de afgelopen jaren was landelijk een toename te zien van het aantal huishoudens met een verhuiswens (WoOn, 2019). Wat zijn in Drenthe de belangrijkste redenen om te willen verhuizen?

Ruim een kwart van de Drentse panelleden wil binnen 2 jaar (misschien) verhuizen (28%). Dat is lager dan het landelijke gemiddelde. In 2018 gaf 34% van de Nederlanders aan binnen 2 jaar (misschien) te willen verhuizen. Onder Drentse jongvolwassenen (18-34 jaar) bestaat een grotere verhuiswens; 54% zegt binnen 2 jaar zeker of misschien te willen verhuizen. Dit is al enige jaren stabiel. Dit komt ook overeen met landelijk onderzoek: jongeren tot aan de leeftijd van 35 jaar hebben een hogere verhuisgeneigdheid dan oudere leeftijdsgroepen. Ook gezinnen met kinderen hebben relatief vaker een verhuiswens. Dit betreft veelal eigenaren-bewoners die willen doorstromen naar een andere koopwoning (WoOn, 2019). Meer dan 70% van de panelleden zegt in de komende 2 jaar niet te willen verhuizen. Ze zijn tevreden met hun huidige woning en woonomgeving.

Wat zijn de redenen om te willen verhuizen?

Zoals gezegd wil 28% misschien of zeker verhuizen. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de eigen gezondheid en persoonlijke omstandigheden (huwelijk, samenwonen, scheiding, etc.). De top 3 is tussen 2016 en 2018 ongewijzigd. Voor jongeren tot 35 jaar bestaat de top 3 van verhuisredenen uit persoonlijke omstandigheden, onvrede huidige woning en studie/werk. De belangrijkste verhuisreden (gezondheid) sluit aan bij het onderzoek naar langer zelfstandig wonen in Drenthe (2018). Hieruit blijkt dat 16% van de 45-plussers in de toekomst zal moeten verhuizen naar een andere woning omdat ze geen mogelijkheid zien om lang zelfstandig in de eigen woning te kunnen blijven. De vraag naar ander type woningen neemt daarmee toe. Zoals naar kleinere woningen die geschikt zijn om er ook op oudere leeftijd zelfstandig in te kunnen blijven wonen.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter
Marja Janssens

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Brede Welvaart: waar gaat het over?

Leefbaarheid

Monitor Brede Welvaart Drenthe binnenkort van start

Leefbaarheid

Trendbureau Drenthe brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Drenthe, Groningen en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planb

Leefbaarheid

Hoe functioneert de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-Drenthe. Dat is het doel van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best samen opgepakt ku

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe