Leerlingen in het speciaal onderwijs

De verwachting is dat met de invoering van de Wet Passend Onderwijs (augustus 2014) meer kinderen een plek vinden in het regulier onderwijs. We zien dit terug in de deelnamepercentages van het speciaal onderwijs per 1 oktober 2014 en 2015. Die verschuiving vindt met name plaats vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs. Dat er ook in absolute zin minder leerlingen naar het speciaal basisonderwijs gaan, wordt echter met name veroorzaakt doordat er minder kinderen in deze leeftijdscategorie zijn (bevolkingsdaling).

In het kort

  • Meer kinderen vinden plek in regulier basisonderwijs dan het jaar daarvoor.
  • In Drenthe gaan relatief minder leerlingen naar het speciaal basisonderwijs dan landelijk.
  • Kinderen in Drenthe iets vaker naar speciaal basisonderwijs dan gemiddeld in Nederland.
  • Assen, Hoogeveen, Borger-Odoorn: meer kinderen naar speciaal basisonderwijs dan gemiddeld in Drenthe en Nederland. In Tynaarlo, Westerveld en Midden-Drenthe juist minder.
  • Aa en Hunze, Coevorden en Midden-Drenthe: laagste deelnamepercentages speciaal onderwijs. Meppel, Westerveld en Hoogeveen hoogste aandeel in speciaal onderwijs.

In Drenthe minder leerlingen naar speciaal onderwijs dan landelijk. En iets vaker naar speciaal basisonderwijs

In de volgende figuur staat per woongemeente welk deel van de kinderen naar het speciaal (basis) onderwijs gaat. Er zijn verschillen per gemeente. In Assen, Hoogeveen en Borger-Odoorn gaan relatief meer kinderen naar het speciaal basisonderwijs dan gemiddeld in Drenthe en Nederland. In de gemeenten Tynaarlo, Westerveld en Midden-Drenthe wonen relatief weinig kinderen die deze onderwijsvorm bezoeken. Kinderen uit Meppel, Westerveld en Hoogeveen gaan vaker dan gemiddeld in Drenthe naar het speciaal onderwijs. Kinderen uit Aa en Hunze, Coevorden en Midden-Drenthe gaan hier nog het minst vaak naar toe.

Sinds invoering Passend Onderwijs meer kinderen naar regulier basisonderwijs.

Onderstaande figuur schetst de ontwikkeling in het aandeel leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs sinds 2014. Zowel voor de samenwerkingsverbanden en gemeenten als Drenthe en Nederland. Binnen de vijf samenwerkingsverbanden waaronder de 12 Drentse gemeenten vallen zien we dat het percentage leerlingen dat naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, is afgenomen of gelijk gebleven. Kijken we naar de gemeenten afzonderlijk, dan zien we dat in sommige gemeenten het percentage kinderen dat naar het speciaal (basis)onderwijs gaat is toegenomen.

gerelateerd

medewerkers