Kwaliteit

Kwaliteitszorg is een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van het Trendbureau Drenthe. We verbeteren en vernieuwen onze dienstverlening voortdurend met als doel tevreden klanten en respondenten. Trendbureau Drenthe hecht veel waarde aan kwaliteitsborging. Wij zijn geïnteresseerd in de bevindingen van onze opdrachtgevers over onze dienstverlening. Wij zullen daarom de dienstverlening (tussentijds) evalueren.

Kwaliteitsborging

Het Trendbureau Drenthe hanteert de Gedragscode voor onderzoek en statistiek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Marktonderzoek associatie (MOA). Deze gedragscode is goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Het Trendbureau Drenthe voldoet daarmee aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over onze dienstverlening of dat je als respondent van een onderzoek vindt dat het Trendbureau je privacy heeft geschonden. Laat het ons dan spoedig weten. Je kunt je klacht mondeling of schriftelijk richten aan de directeur-bestuurder. Je krijgt binnen één week een schriftelijke ontvangstbevestiging. In die brief vermelden wij de termijn waarop je van ons een reactie krijgt.

Beroepscommissie VBO, VSO, MOA

Als je als respondent van een onderzoek vindt dat het Trendbureau Drenthe zich niet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of de Gedragscode heeft gehouden en het Trendbureau Drenthe handelt je klacht niet op een bevredigende manier af, dan kan je terecht bij de beroepscommissie van VBO, VSO en MOA. Dit kan per mail via bestuur@vsonet.nl.

Klachtencommissie CMOnet

Als je een andere klacht heb die het Trendbureau Drenthe niet op een bevredigende manier afhandelt, kan je terecht bij de klachtencommissie van CMOnet, netwerk provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. De leden van het CMOnet hebben een klachtenreglement opgesteld. Klachten kunnen per mail worden ingediend info@cmonet.nl.

Meer informatie

Gedragscode VSO, VBO, MOA

Klachtenreglement CMOnet