Regionale procesbegeleiding leerlingendaling basisonderwijs // Drenthe

Terug

Regionale procesbegeleiding leerlingendaling basisonderwijs // Drenthe

Geschreven op 18 september 2017


Voor een goede spreiding van het onderwijsaanbod is het belangrijk dat schoolbesturen en gemeenten samenwerken. Leraren, ouders, dorps- en wijkbewoners en andere partijen hebben hierin ook een rol. In de praktijk is het echter nog niet zo eenvoudig om samenwerking voor elkaar te krijgen. Elke partij heeft haar eigen invalshoek en belang. De stuurgroep Onderwijs & Krimp heeft CMO STAMM en Jacob Bruintjes van Bruintjes Demografisch Advies gevraagd om van 2015 t/m 2017 in Drenthe het proces van leerlingdaling in het basisonderwijs te begeleiden.

Aanpak

De regionale procesbegeleiders faciliteren onderwijsbestuurders om tot regionale plannen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod te komen, waarin aandacht is voor de onderwijskwaliteit, de bereikbaarheid van onderwijs en de diversiteit van het scholenaanbod.
De aanpak van de regionale procesbegeleiding kenmerkt zich door:

  • het geven van inzicht in relevante informatie per gemeente, zodat bestuurders in staat zijn gezamenlijk tot regionale plannen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod te komen;
  • het bieden van een laagdrempelige toegang tot de kennis van wet- en regelgeving op het ministerie, en het fungeren als aanspreekpunt voor het ministerie;
  • het waar gewenst lokaal stimuleren van samenwerking tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen, gemeenten en andere betrokkenen.

In het Plan van aanpak regionaal procesbegeleider leerlingdaling en Regionale procesbegeleiding onderwijs en krimp, tussenbalans en voorstel voor vervolg is meer te lezen over de aanpak.

Inzicht

Per gemeente is een situatieschets en kaartmateriaal gemaakt. Op kaarten werd inzichtelijk waar welke scholen staan, de denominatie van iedere school en hoeveel leerlingen zij hebben. Daarnaast zijn de prognoses van leerlingaantallen in beeld gebracht, wat inzicht geeft in welke scholen in hun voortbestaan worden bedreigd door leerlingendaling. Tot slot is op kaart gezet waar een vorm van kinderopvang is en waar mogelijkheden liggen voor samenwerking.

Resultaat

Bestuurders hebben de informatie gekregen die zij nodig hebben om tot regionale spreidingsplannen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod te komen. Deze informatie is bovendien per gemeente besproken met onderwijsbestuurders en wethouders. Er hebben verschillende themabijeenkomsten plaatsgevonden waar bestuurders meer informatie konden verkrijgen en ervaringen konden uitwisselen. Op lokaal niveau hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden om de samenwerking tussen verschillende partijen te stimuleren. Tot slot is de Handreiking regionaal spreidingsplan Toekomstbestendig onderwijs aan bestuurders aangeboden, dat hen handvatten biedt voor de onderlinge samenwerking.

Betrokken medewerkers

Imke Oosting

Imke Oosting

Onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers