Schooladviezen

Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 kregen bijna 5.300 Drentse groep-8-leerlingen een advies van hun basisschool voor het voortgezet onderwijs. We kijken hier naar het definitieve schooladvies. Dat is het uiteindelijke advies dat wordt gegeven als ook de verplichte landelijke eindtoets is gemaakt. Dit definitieve advies is op basis van een door de school gegeven voorlopig advies dat al dan niet wordt bijgesteld op basis van het resultaat op de landelijke eindtoets.

De landelijke eindtoets wordt in de regel afgenomen tussen half april en half mei. De eindtoets heeft voor de leerling een toetsadvies als resultaat. Als het toetsadvies hoger is dan het voorlopige schooladvies, moet de school dit advies heroverwegen. Het advies kan (in overleg met ouders/ verzorgers) naar boven worden bijgesteld. Omgekeerd kan niet. Wanneer het toetsadvies lager uitvalt dan het oorspronkelijke schooladvies, leidt dit niet tot een aanpassing.

We zien al meerdere jaren achtereen dat in Drenthe minder vaak havo-vwo- en vwo-advies wordt gegeven dan landelijk. Dat is ook dit schooljaar weer het geval. In de visualisatie zie je de definitieve schooladviezen voor het reguliere basisonderwijs en het speciale basisonderwijs zowel voor beide typen onderwijs samen als apart (te kiezen in de tabbladen).

In het kort

  • In Drentse basisscholen is het percentage vwo-adviezen en havo-vwo-adviezen lager dan landelijk (resp. 17% tegen 20% en 8% tegen 11%).
  • Het aandeel vmbo-adviezen is in Drenthe hoger dan landelijk (respectievelijk 45% en 41%).
  • Het speciaal basisonderwijs in Drenthe adviseert in 2018-2019 vaker praktijkonderwijs en vso dan landelijk. De helft van de leerlingen in Drenthe krijgt een advies voor praktijkonderwijs.
  • Scholen in Noord- en Midden-Drenthe adviseren vaker vwo-onderwijs dan in de overige regio’s.
  • Scholen Zuidoost-Drenthe adviseren veel minder vaak vwo-onderwijs dan in de rest van Drenthe.
  • Het aandeel dubbeladviezen is na een aanvankelijke afname in 2012 en 2013 weer aan het toenemen.
  • Het aandeel dubbeladviezen is in Drenthe lager dan landelijk (resp. 26% en 29%).
  • Het aandeel dubbeladviezen is het laagst in Noord- en Midden-Drenthe (22%).
  • Het aandeel verwijzingen naar de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo is lager dan een aantal jaren geleden, iets boven de 20%.
  • In Zuidoost-Drenthe is in een kwart van de gevallen een verwijzing naar een beroepsgerichte vmbo-opleiding.

In Drenthe minder vaak havo/vwo- of vwo-advies dan landelijk

In de visualisatie zie je de schooladviezen van het Drentse basisonderwijs (er kan ook gekozen worden in de visualisatie voor speciaal onderwijs) in vergelijking met de landelijke advisering. De verschillen zijn vooral te zien bij de vwo-advisering en havo-vwo-advisering. In Drenthe wordt er minder vaak naar vwo of havo-vwo verwezen dan landelijk. Zeventien procent van de adviezen in Drenthe zijn voor het vwo, waar dat landelijk 20% is. Bij havo-vwo gaat het in Drenthe om 8% en landelijk om 11%. Daarentegen wordt er in Drenthe vaker naar het vmbo verwezen, in het bijzonder naar vmbo-kl. De visualisatie geeft ook de mogelijkheid de advisering voor andere jaren te bekijken. We zien dat ondanks dat het om andere percentages gaat, het algehele beeld ongeveer hetzelfde blijft.

Regionale verschillen in advisering zijn groot: Zuidoost-Drenthe koploper in vmbo-adviezen. In Noord- en Midden-Drenthe zijn de meeste vwo-adviezen

In de onderstaande visualisatie is te zien dat de scholen in Noord- en Midden-Drenthe vergeleken met de andere regio’s verreweg het vaakst een vwo-advies afgeven (21%) en het minst vaak een vmbo-advies (41%). In de visualisatie kun je kiezen voor welk schooljaar je de gegevens wilt zien. De percentages verschillen over de jaren maar het beeld blijft min of meer gelijk: meer vwo-adviezen en minder vmbo-adviezen in Noord- en Midden-Drenthe dan in andere regio’s.

Scholen in Noord- en Midden-Drenthe geven minder vaak dubbel adviezen dan in andere regio’s

Het schooladvies kan voor één of twee schooltypes (bijvoorbeeld havo of havo-vwo) worden gegeven. Sommige leerlingen hebben baat bij een ‘dubbel advies’. Bijvoorbeeld de leerlingen waarbij het nog niet helemaal duidelijk is welke schoolsoort het beste bij hen past, of voor leerlingen die om wat voor reden dan ook een achterstand hebben opgelopen.

In de visualisatie hieronder is onder tabblad ‘gebieden’ een vergelijking tussen de Drentse regio’s te zien voor wat betreft het aandeel dubbeladviezen en aandeel havo-plus-adviezen (havo, havo-vwo en vwo). We zien het meeste havo-plus-adviezen in Noord- en Midden-Drenthe en het minste in Zuidoost-Drenthe. Laatstgenoemde regio heeft zelfs 10 procentpunten minder havo-plus-adviezen dan landelijk. Wat betreft de dubbeladviezen staan de scholen in Noord- en Midden-Drenthe onderaan. Zuidoost-Drenthe staat hier aan kop.

Onder het tabblad ‘jaren’ kun je het verloop van de aandelen havo-plus- en dubbeladviezen over de jaren zien. In de figuur is ook het aandeel adviezen voor een beroepsgerichte vmbo-opleiding (bl en kl) toegevoegd. We zien dat het aandeel havo-plus-adviezen al jaren redelijk op hetzelfde niveau blijft. Het aandeel dubbeladviezen laat een duidelijke dip zien in 2013-14, 2014-15 en 2015-16. Daarna zien we een toename. Het aandeel vmbo-beroepsgerichte-adviezen heeft een ‘piek’ in 2014-15. Het meest recente cijfer is met 22% iets hoger dan landelijk (20%).

gerelateerd

medewerkers