Passend onderwijs

Met de Wet Passend Onderwijs (augustus 2014) is het de verantwoordelijkheid van scholen om kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar het kan in het regulier onderwijs en daar waar het nodig is in het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. In Drenthe (en deels daarbuiten) zijn 5 samenwerkingsverbanden actief. We kijken naar de percentages in het so (cluster 3 en 4) en sbo per samenwerkingsverband en de ontwikkeling over de jaren.

In het kort

  • Het landelijke kengetal voor deelname speciaal basisonderwijs is 2,3%.
  • Alleen in het samenwerkingsverband waar Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Midden-Drenthe onder vallen is het aandeel leerlingen in het speciaal basisonderwijs lager dan landelijk.
  • In de samenwerkingsverbanden waar Coevorden en Noordenveld onder vallen is het aandeel in het speciaal basisonderwijs hoger dan landelijk.
  • In de samenwerkingsverbanden waar de Drentse gemeenten onder vallen is het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs lager dan landelijk.
  • In de samenwerkingsverbanden waar Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden en Noordenveld onder vallen is het aandeel in het speciaal basisonderwijs het hoogst.
  • De percentages in speciaal (basis) onderwijs verschillen niet heel veel over de jaren.

Percentage kinderen in het speciaal onderwijs blijft stabiel in de samenwerkingsverbanden

De Drentse gemeenten vallen onder de volgende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs: PO2201 (Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe), PO2001 (Noordenveld), PO2304 (Coevorden), PO2203 (Hoogeveen, Westerveld, De Wolden, Meppel), PO2202 (Borger-Odoorn, Emmen).

We kijken hier naar de binnen het beleidsterrein ‘Passend onderwijs’ gebruikte kengetallen (zie infobutton). In de visualisatie is voor de samenwerkingsverbanden waarbinnen de Drentse gemeenten vallen te zien welk aandeel van de kinderen naar het speciaal (basis) onderwijs gaat in de periode 2011-2012 tot en met 2017-2018. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 is landelijk het aandeel kinderen in het speciaal basisonderwijs met 1 procentpunt gezakt tot 2,3%. Dit is niet in alle Drentse samenwerkingsverbanden het geval. In swv PO2304 (waarbinnen Coevorden valt) is het aandeel in het speciaal basisonderwijs iets hoger en in PO2001 (waarbinnen Noordenveld valt) is het in 2017-2018 gelijk aan 2014. Alleen in swv PO2201 is het aandeel sbo leerlingen lager dan landelijk. Het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs is (al een aantal jaren) in alle samenwerkingsverbanden lager dan landelijk. In de samenwerkingsverbanden waar Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden en Noordenveld onder vallen is het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs het hoogst. Over de jaren heen zijn de schommelingen miniem.

gerelateerd

medewerkers