Uitstroom speciaal onderwijs

Leerlingen in het vso volgen sinds 2013 een van de drie uitstroomprofielen: dagbesteding, vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. De meeste leerlingen volgen het profiel voor vervolgonderwijs. In de meeste gevallen gaan de leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding na het vso niet verder met een vervolgopleiding. De kans op betaald werk is voor hen niet heel erg groot. Dit geldt vooral voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding.

In het kort

  • Landelijk volgt 45% van de vso leerlingen de opleiding met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’
  • De samenwerkingsverbanden waaronder de Drentse vso instellingen vallen verschillen behoorlijk wat betreft aandeel leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs (26%, 32%, 48% en 45%).
  • Landelijk heeft iets meer dan een kwart van de vso leerlingen het uitstroomprofiel arbeid. In de samenwerkingsverbanden waar de meeste Drentse gemeenten onder vallen is dit aandeel vrijwel hetzelfde.

Meeste vso leerlingen hebben uitstroomprofiel vervolgonderwijs

We zien in de onderstaande visualisatie de uitstroomprofielen van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) per samenwerkingsverband VO vergeleken met de landelijke cijfers. Er kan gekozen worden voor één van de peildata 1 oktober 2014 tot en met 1 oktober 2017. Op 1 oktober 2017 volgde landelijk 45% van de vso leerlingen het uitstroomprofiel onderwijs. Dit percentage is al een aantal jaren stabiel. Volgens ‘De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs 2018’ (Inspectie van het Onderwijs, 2018, zie hiernaast) ging in 2016 meer dan een kwart van de vso leerlingen met uitstroomprofiel onderwijs toch niet verder met de schoolloopbaan. Meer dan de helft van hen had direct na het schoolverlaten geen werk en geen uitkering. We zien in de visualisatie dat er behoorlijke verschillen zijn tussen de samenwerkingsverbanden wat betreft het aandeel leerlingen met het uitstroomprofiel onderwijs. Iets meer dan een kwart van de vso leerlingen heeft uitstroom profiel ‘arbeid’. In 2016 had ongeveer een kwart van hen direct na het schoolverlaten een baan (CBS, 2017). We zien in de visualisatie dat het aandeel met uitstroomprofiel arbeid in de meeste  samenwerkingsverbanden waar de leerlingen uit Drenthe onder vallen een fractie hoger is dan landelijk. Het samenwerkingsverband waar Noordenveld onder valt en dat verder bestaat uit Groninger gemeenten, heeft het hoogste aandeel met uitstroomprofiel arbeid.

gerelateerd

medewerkers