Gezonde en actieve leefstijl

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema gezonde actieve leefstijl omvatten een breed terrein. In 2030 wordt er dusdanig meer bewogen in Drenthe dat minimaal 75% van de bevolking voldoet aan de beweegrichtlijnen en is het aandeel van de bevolking met een gezond gewicht toegenomen. Daarnaast wordt een gezonde leefstijl beloond door zorgverzekeraars. Alle Drentse basisscholen hebben een Vignet Gezonde School en tenminste 75% van de sportkantines heeft een gezond aanbod. De leefomgeving is beweegvriendelijk en goed toegankelijk.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat het percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijnen voldoet in de periode tot 2030 gelijk zal blijven. Hetzelfde geldt voor sportdeelname. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Daarnaast werd geconcludeerd dat de omgeving in de toekomst steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid de gewenste verbetering uit zal blijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we dat elke gemeente een of meerdere buurtsportcoaches in vaste dienst heeft, zodat zij vanuit deze stabiele basis een verbindende rol speelt tussen de diverse spelers in het veld. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan het betrekken van de zorgverzekeraar bij het werkveld sport en bewegen. Daarnaast blijft de samenwerking met scholen en verenigingen onverminderd belangrijk om te kunnen werken aan gezond aanbod in sportkantines, een Vignet Gezonde School voor alle basisscholen in Drenthe, een beweegvriendelijke en toegankelijke leefomgeving, meer sporten en bewegen  onder de inwoners en een toenemend percentage gezond gewicht in de regio.

Indicatoren voor succes

De indicatoren binnen het thema Gezonde en actieve leefstijl richten zich op sport en beweeggedrag en een omgeving die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt in het kader van een gezonde leefstijl iets breder gekeken dan alleen sport en bewegen en wordt ook het aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas in kaart gebracht. De indicatoren zijn op gemeenteniveau beschikbaar.

Beweegrichtlijnen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Fietsgebruik <7,5 km

Bron: CBS – Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 2015-2017.

Wandelen

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Sportdeelname wekelijks

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

Beweegvriendelijke omgeving

BronDiverse bronnen bewerkt door het Mulier Instituut.

Bron:  Gezonde School 2019, GGD GHOR. Peildatum 31 januari 2019.

Gezonde sportkantine

Bron:  Teamfit 2018. Peildatum 24 oktober 2019.

Overgewicht

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en , CBS  en RIVM.

 

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Drentse gemeente

Geen categorie

“Weten we van gekkigheid nog wat normaal is?”

Laaggeletterdheid

Nieuw landelijk expertisepunt basisvaardigheden

Eind oktober 2020 is een nieuw landelijk expertisepunt Basisvaardigheden gelanceerd, een samenwerking van L&S en Movisie in opdracht van Tel mee met taal. Het expertisepunt Basisvaardigheden faciliteert kennisuitwisseling op het gebied van (lage) basisvaardigheden. Ben je werkzaam op het gebied van basisvaardigheden voor laaggeletterden? Dan is

Onderwijs

9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Drentse leerlingen hebben over het algemeen even goede lees- en rekenvaardigheden als leerlingen in heel Nederland. Op veel onderdelen scoren ze gemiddeld genomen zelfs beter. Toch zien we op veel reken- en taalonderdelen dalende prestaties. Op de ene school moeten meer onderwijsachterstanden weggewerkt worden dan op de andere school. Wanneer doet

Leefbaarheid

Meeste jongeren blijven in Drenthe wonen

Vanuit alle plattelandsgebieden worden al jaren zorgen geuit over het grote vertrek van het aantal jongeren. Zo ook in Drenthe. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is dit maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven

Publicaties

Laaggeletterdheid

Checklist digitale toegankelijkheid

Onderwijs

Drentse scholen scoren goed, maar er zijn grote verschillen

Leefbaarheid

Publicatie Maatschappelijke effecten als gevolg van financiële tekorten bij Drentse gemeenten