Sport en bewegen in het sociale domein

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De ambities voor het thema Sport en bewegen in het sociale domein richten zich op het inzetten van sport en bewegen om eenzaamheid terug te dringen en participatie te vergroten. Een beweegvriendelijke, uitnodigende omgeving werd als cruciale voorwaarde genoemd om juist kwetsbare groepen in beweging te krijgen.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat de sportdeelname in de toekomst ongeveer gelijk zal blijven.  Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Tegelijkertijd is de verwachting dat de omgeving steeds beweegvriendelijker zal worden. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe hebben hier geen verwachtingen aan toegevoegd.

Wenselijke toekomst

Voor ‘sport als middel’ is het wenselijk dat er meer wordt doorverwezen naar leefstijlcoaches en sport- en beweegactiviteiten. Hierbij is het verhogen van sportparticipatie geen doel op zich. Een taal- of schildercursus kan in sommige gevallen beter passend zijn. Dit leidt tot een situatie waarin professionals vanuit de sport niet alleen naar sport kijken en professionals uit de zorg niet alleen naar de voor hun gebruikelijke instanties. Om beter aan te sluiten bij de vragen uit het sociaal domein is een verschuiving nodig van een situatie waarin de focus ligt op ziekte en zorg naar een situatie met meer aandacht voor gezondheid en gedrag.

Indicatoren voor succes

Voor het thema Sport en bewegen in het sociale domein richten de indicatoren zich op sportdeelname in de openbare ruimte. Er is tevens aandacht voor doelgroepen, deelname aan georganiseerde activiteiten en inzet van buurtsportcoaches op verschillende thema’s.

Sportdeelname

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD‘en, CBS en RIVM.

Beweegvriendelijke omgeving

BronDiverse bronnen bewerkt door het Mulier Instituut.

Gebruik van de openbare ruimte

Nog nader in te vullen.

Deelname aan georganiseerde activiteiten

Nog nader in te vullen.

Inzet buurtsportcoach

In het kader van het monitoren van het nationaal sportakkoord wordt informatie verzameld over de inzet van buurtsportcoaches. Domeinoverstijgende inzet en inzet specifiek ten behoeve van de gecombineerde leefstijlinterventie zijn hier onderdeel van.

In de loop van 2020 worden de eerste cijfers verwacht.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen in Noord-Nederland

Overig nieuws

Roos Jelier nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM 

Drents Panel

Geef Drentse jongeren meer stem

Wat vinden jongeren belangrijk en hoe verschilt hun mening van volwassenen? Trendbureau Drenthe zet een jeugdpanel in Drenthe op. Naast het Drents Panel voor volwassenen willen we graag weten wat er speelt onder jongeren. Zo kunnen wij jongeren een grotere stem geven bij planvorming, beleid en uitvoering van activiteiten. Over het Drents Jeugdpan

Overig nieuws

Aanzienlijke verschillen in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe

Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe. Veel regelingen die onder de Participatiewet vallen, worden uitgevoerd door gemeenten. Die uitvoering kan variëren en dus maakt een huishouden in de ene gemeente aanspr

Brede Welvaart

Toekomstdromen voor Drenthe

Inwoners van Drenthe willen dat hun provincie in 2040 groen en natuurrijk blijft, met veel aandacht voor duurzaamheid en milieubewustzijn. Ze willen dat iedereen een fijn leven kan leiden in Drenthe, met goede zorgvoorzieningen, betaalbare huizen en gelijke kansen voor alle inwoners. Het is een greep uit de idealen en dromen die inwoners van Drenth

Publicaties

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Brede Welvaart

Feitenblad Drentse toekomstdromen

Onderwijs

Rapport Voorwaarden voor kansrijke schoolmaaltijden