Sportstimulering en vitale aanbieders

Ambities, verwachte en wenselijke toekomst

Ambities

De belangrijkste ambitie voor het thema sportstimulering en vitale aanbieders is dat sportaanbieders in Drenthe in 2030 vitaler zijn dan nu. Dit betekent vooral dat er een stevigere basis is gevormd op zowel het technische- als het bestuurlijk vlak. Vitale aanbieders zijn naar verwachting beter in staat om aan te sluiten bij sportieve en maatschappelijke ontwikkelingen.

Verwachte toekomst

De verwachting vanuit de landelijke sporttoekomstverkenning is dat sportdeelname in de periode tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven. Wel zal er een verschuiving plaatsvinden naar andere typen sport dan nu populair zijn, voornamelijk naar meer individuele sporten. Clublidmaatschap zal in de komende jaren afnemen. Deelnemers aan de RSTV-sessies in Drenthe verwachten dat zonder actief beleid het aantal vitale clubs in Drenthe zal afnemen en dat er op termijn dus minder (goed gekwalificeerd) technisch en bestuurlijk kader in verenigingen zal overblijven.

Wenselijke toekomst

In de wenselijke toekomst zien we meer sporttak-overstijgende samenwerking als het gaat om de ondersteuning van sportaanbieders. Dit leidt ertoe dat sportaanbieders de basis op orde hebben en vervolgens uit eigen kracht kiezen om wel of niet maatschappelijk betrokken te zijn.

Indicatoren voor succes

Voor het thema sportstimulering en vitale aanbieders vanuit een positieve sportcultuur zijn verschillende relevante indicatoren te noemen. Naast sportdeelname en clublidmaatschap gaat het om de vitaliteit van verenigingen, open aanbieders, de omvang van het vrijwillig kader en de samenwerking tussen sportaanbieders en de gemeente. In een aantal gevallen zijn gemeentecijfers beschikbaar. Cijfers over sportverenigingen zijn per landsdeel beschikbaar. Hier bestaat de mogelijkheid om gemeentecijfers te verzamelen door (bijvoorbeeld collectief) een verenigingsmonitor op lokale/regionale schaal uit te voeren.

Sportdeelname wekelijks

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM.

BronGezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM.

Clublidmaatschap

Bron: NOC*NSF, Kennis- en Informatiesysteem Sport

Bron: NOC*NSF, Kennis- en Informatiesysteem Sport

Vitale sportverenigingen

Een kwart van de Nederlandse sportverenigingen is vitaal. Het percentage vitale verenigingen is relatief laag in het Noorden van Nederland en in anticipeerregio’s.

Vitale sportverenigingen zijn sportverenigingen die organisatiekracht (=de mate waarin verenigingen nu en in de toekomst in staat zijn om hun sport aan te bieden aan de huidige en potentiële leden) bezitten en die zich oriënteren op de maatschappij (=de mate waarin verenigingen zich richten op maatschappelijke activiteiten of taken).

BronVerenigingsmonitor, 2018, Mulier Instituut.

Wens voor de toekomst
Vanuit de RSTV Drenthe kwam de wens naar voren om meer inzicht te hebben in de kenmerken van sportverenigingen in de Drentse gemeenten. Te denken valt aan de mate van vitaliteit en het open karakter van de verenigingen. De optie om een regionale verenigingsmonitor uit te zetten werd aangedragen als een manier om dit inzicht te verkrijgen.

Open sportaanbieders

In Nederland is 15 procent van de sportverenigingen te beschouwen als een club die grotendeels of vergaand open is. Grote verenigingen en verenigingen die een sportaccommodatie ter beschikking hebben zijn vaker grotendeels of vergaand open. In Noord-Nederland is 13% van de sportverenigingen grotendeels open. Er zijn geen vergaand open verenigingen.

Binnen de index ‘open club’ worden vier dimensies onderscheiden: open cultuur, ondernemerszin, vraaggerichtheid en samenwerking. De vier dimensies samen maken de index open club.

BronVerenigingsmonitor, 2018, Mulier Instituut.

Voldoende omvang vrijwillig kader

82% van de sportverenigingen in Nederland geeft aan over voldoende vrijwilligers te beschikken.

BronVerenigingsmonitor, 2018, Mulier Instituut.

Samenwerking sportaanbieders

In Nederland werkt 57% van de sportverenigingen samen met de gemeente. In Noord-Nederland ligt dit percentage iets lager.

BronVerenigingsmonitor, 2018, Mulier Instituut.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe

Zomerprogrammering: voor en door jongeren

Sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen in Drenthe

Zorg

Gezondheid, welbevinden en bewegen in Drenthe

Drenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden met hun gezondheid en het leven. Dit positieve beeld is niet voor iedereen in Drenthe gelijk. Met name jongeren ervaren (veel) stress en zijn minder tevreden met het leven in het algemeen. Een groot deel van de Drenten wil werken aan een betere gezondheid voor zichzelf, vaak rondom, gewicht, stress, vo

Brede Welvaart

Rijk en regio bundelen krachten voor brede welvaart

Op woensdag 9 november wordt het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’ gelanceerd tijdens het congres ‘Samenwerken aan Brede Welvaart’ in ‘s-Hertogenbosch. Dit programma helpt bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland vanuit een breed welvaartsperspectief naar regionale vraagstukken – zoals het woningtekort, mobilite

Onderwijs

Drentse Onderwijsdag op 5 april 2023

De Drentse Onderwijsdag 2023 vindt plaats op woensdagmiddag 5 april (vanaf 15:00 uur). We nodigen je namens de VDG, Provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit van harte uit. Noteer alvast de datum in je agenda. Meer informatie over het programma volgt.  

Publicaties

Laaggeletterdheid

Aanvraag energietoeslag ingewikkeld? ANBO helpt!

Laaggeletterdheid

Het journaal in makkelijke taal

Laaggeletterdheid

Straatnaamborden lezen dankzij taallessen