Toekomst van Drenthe, met brede welvaart als kompas

Terug

Toekomst van Drenthe, met brede welvaart als kompas

Geschreven op 14 maart 2023

“Belangrijk maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes raken de inwoners. Daarom is het belangrijk het inwonerperspectief mee te nemen.”

Drenthe wil een regio zijn waar het goed leven, wonen en werken is, met een goed toekomstperspectief voor alle inwoners. Op verschillende plekken in de regio wordt nagedacht over de toekomst van Drenthe, met brede welvaart als kompas. Brede welvaart gaat over alles wat het leven ‘de moeite waard maakt’. Het gaat over inkomen en werk, maar óók over de woonkwaliteit, gezondheid en het welbevinden van mensen. En over natuur, milieu en veiligheid.

Maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes raken de inwoners. Daarom is het belangrijk het inwonerperspectief mee te nemen. Via het Drents Panel zijn begin 2023 in totaal ruim 3.800 Drenten bevraagd over de toekomst van Drenthe. Over welke ontwikkelingen in de samenleving maken zij zich zorgen? En wat is volgens hen belangrijk voor een toekomstig fijn leven in Drenthe?

Feitenblad De toekomst van Drenthe

Kwaliteit van leven staat onder druk

De meeste Drenten zijn tevreden met het leven. Ruim 9 op de 10 Drenten geven een rapportcijfer 7 of hoger. We zien echter ook dat de kwaliteit van leven voor steeds meer Drenten onder druk staat. Zo maakt 1 op de 5 Drenten zich zorgen over zijn of haar eigen toekomst en maar liefst 60% ziet de toekomst voor de Drentse jeugd somber in.

Drenten maken zich vooral zorgen over hun pensioen (25%), hun lichamelijke gezondheid (23%) en de financiële situatie van hun huishouden (18%). Jongvolwassenen hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen zorgen over hun financiële situatie (36%). Ook zorgen over de eigen psychische gezondheid staat bij jongeren in de top 3 van zorgen; 32% maakt zich hier tamelijk tot veel zorgen om.

Zorgen om verdeeldheid, inflatie en wonen

Naast zorgen over het persoonlijke leven, zijn Drenten ook bezorgd over ontwikkelingen in de samenleving. Drenten maken zich vooral zorgen over de verdeeldheid en verharding in de samenleving, stijgende kosten voor levensonderhoud en het tekort aan woningen. Over het algemeen zijn jongeren en oudere generaties het eens over de grootste zorgen voor de samenleving, maar er zijn wel kleine verschillen. Jongvolwassenen maken zich vaker zorgen om de stijgende kosten voor levensonderhoud, terwijl 65-plussers zich relatief vaker zorgen maken over verdeeldheid en verharding in de samenleving.

Inzetten op inwonersbetrokkenheid

Voor de grote maatschappelijke opgaven zijn geen pasklare oplossingen. Het is nodig dat verschillende overheidslagen en beleidsterreinen samenwerken om de toekomst van onze provincie te garanderen. De uitgangspunten van brede welvaart helpen daarbij de juiste keuzes te maken.

Ook inwoners denken graag mee over de toekomst van hun provincie. Zij geven duidelijke richtingen aan die de komende jaren extra aandacht van bestuurders en beleidsmakers verdienen. Zo moet er volgens het panel ingezet worden op behoud van voorzieningen in Drentse dorpen en wijken en voldoende woningen voor iedereen. Ook is aandacht nodig voor de Drentse natuur en openbaar groen.

Wat is er voor Drenten nodig om ook in de toekomst fijn te kunnen leven in Drenthe?

  • Behoud voorzieningen in Drentse dorpen en wijken;
  • Aandacht voor Drentse natuur en openbaar groen;
  • Voldoende woningen voor iedereen;
  • Goede sociale omgang en veilige woonomgeving.

Het is belangrijk de grote opgaven integraal en met steun en betrokkenheid van inwoners uit te voeren. Het gaat immers om hun levens. Drenten zijn zelf ook van mening dat betrokkenheid en inspraak gewenst is. 4 op de 5 Drenten vinden dat inwoners beter weten wat er speelt dan overheden. Twee derde vindt dat inwoners meer inspraak moeten krijgen op beleid van de provincie. Er zijn verschillen in hoe Drenten betrokken willen worden bij plannen van de provincie. Voor de meeste mensen hangt dat af van het onderwerp. Jongvolwassenen geven relatief vaker aan mee te willen denken over plannen van de provincie, terwijl ouderen vaker alleen geïnformeerd willen worden.

Brede welvaart: een nieuwe manier van kijken

Welvaart staat in onze alledaagse werkelijkheid voor veel meer dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. Het wordt steeds duidelijker dat we anders moeten groeien, met meer aandacht voor het welzijn van iedereen. In het hier en nu, maar vooral ook met het oog op een goede toekomst van onze (klein)kinderen. Wonen, economie en klimaat zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met elkaar. Gezondheid, welzijn, een veilige, groene en schone leefomgeving: het zijn allemaal zaken die mede de brede welvaart bepalen.

De Monitor Brede Welvaart Drenthe geeft een actueel beeld van de brede welvaart in de provincie Drenthe. De monitor maakt helder welke maatschappelijke vraagstukken spelen in Drenthe en in welke regio’s of gemeenten interventies gewenst zijn om de brede welvaart te versterken.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers