Uitstroom praktijkonderwijs

Er is op dit moment niet veel eenduidige en openbare informatie beschikbaar op lokaal niveau over het aantal jongeren dat het praktijkonderwijs verlaat en waar ze terecht komen. Van een aantal scholen voor praktijkonderwijs is wel informatie ontvangen, maar dat geeft nog geen totaal beeld. We zijn bezig met de scholen hierover afspraken te maken.

In Drenthe wonen ongeveer 1.100 jongeren die naar het praktijkonderwijs gaan. Ongeveer 23% van hen stroomt jaarlijks uit, iets minder dan de helft van hen naar vervolgonderwijs en iets meer dan de helft komt buiten het onderwijs terecht (inschatting op basis van CBS cijfers Noord-Nederland).

We kijken hier naar de cijfers voor Noord-Nederland en vergelijken deze met de landelijke cijfers. Het gaat daarbij om cijfers van doorstroom: de leerling zit in een volgend schooljaar nog op het praktijkonderwijs en uitstroom: de leerling gaat ander onderwijs volgen of verdwijnt uit het bekostigde onderwijs.

Van de jongeren die het praktijkonderwijs hebben verlaten en die niet verder gaan in het onderwijs bekijken we de arbeidsmarktpositie. De meest recente cijfers die ook voor Drenthe beschikbaar zijn betreffen de arbeidsmarktpositie in 2013/2014 van de schoolverlaters 2012/2013.

In het kort

  • Jaarlijks verlaat ongeveer 23% het praktijkonderwijs. Iets minder dan de helft van hen gaat verder in het onderwijs, iets meer dan de helft van hen komt buiten het onderwijs terecht.
  • Jongeren uit Noord-Nederland die van het praktijkonderwijs komen gaan minder vaak verder in het bekostigde onderwijs dan landelijk.
  • Drentse schoolverlaters praktijkonderwijs die niet verder gaan met opleiding vaker uitkering dan landelijk.

Schoolverlaters praktijkonderwijs Noord-Nederland vaker dan landelijk niet verder in onderwijs

In 2017-2018 waren er in Noord-Nederland ruim 3.700 leerlingen op het praktijkonderwijs. Een jaar later zijn van hen 2.855 nog steeds op het praktijkonderwijs. De rest (ongeveer 23%) is uitgestroomd naar vervolgonderwijs of buiten het (bekostigde) onderwijs terecht gekomen. We zien in het tweede tabblad van de visualisatie dat landelijk, 52% van de leerlingen die in 2017-2018 het  praktijkonderwijs verlieten in 2018-2019 buiten het reguliere onderwijs terecht kwam. Iets minder dan de helft gaat verder in het onderwijs. Meestal is dit het middelbaar beroepsonderwijs. Het aandeel dat vervolgonderwijs doet na het praktijkonderwijs is de laatste jaren landelijk ongeveer gelijk gebleven. In Noord-Nederland is het aandeel dat na het praktijkonderwijs doorgaat met vervolgonderwijs lager dan landelijk.

Drentse schoolverlaters praktijkonderwijs vaker uitkering dan landelijk

In de figuur hieronder is te zien wat de arbeidsmarkt positie is van het deel van de schoolverlaters van het praktijkonderwijs die niet verder gaan in het bekostigde onderwijs. Het betreft de arbeidsmarktpositie in oktober 2013, dus vrijwel direct nadat de leerlingen eind schooljaar 2012-2013 de school hebben verlaten. Te zien is dat 38% van de Drentse schoolverlaters (25% + 13%) aan het werk is, al dan niet met (gedeeltelijk) een uitkering. Landelijk is dit percentage hoger, namelijk 42%. Het aandeel Drentse schoolverlaters met een uitkering is hoger dan landelijk. Uit landelijke cijfers weten we dat een jaar na het schoolverlaten ruim een tiende deel van de groep uit 2012 die aanvankelijk niet verder ging in het bekostigde onderwijs, daar toch weer naar terugkeerde (zie hiernaast verwijzing Onderwijs in cijfers, 2019).

De Drentse Onderwijsmonitor verzamelt momenteel cijfers van regionale scholen voor praktijkonderwijs om de gepresenteerde cijfers aan te vullen.

gerelateerd

medewerkers