Vergrijzing

De komende jaren neemt het aantal en aandeel 80+’ers in de Drentse bevolking toe. De vergrijzing zal een groot effect hebben op de zorgvraag in de toekomst. Door de verwachte toename van ouderdomsziekten neemt de druk op de hele zorgketen toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat formele of informele zorg kan verlenen af.

In het kort

  • Tussen 2018 en 2040 zal het aantal 80+’ers in de provincie Drenthe vrijwel verdubbelen: van 27 duizend in 2018 tot bijna 53 duizend in 2040. Na 2040 zet de toename van het aantal 80+’ers door.
  • Omdat de totale bevolkingsomvang van de provincie Drenthe licht daalt, neemt ook het aandeel 80+’ers in de bevolking de komende decennia sterk toe. De leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar wordt naar verhouding juist kleiner.
  • Per 80+’er zijn er demografisch gezien steeds minder mensen beschikbaar in de leeftijdsgroepen waartoe de meeste mantelzorgers en professionele zorgverleners behoren.

Aantal 80+’ers  

De prognose voor de komende drie decennia laat zien dat de toename van het aantal 80+’ers in de Drentse bevolking tot 2029 gelijk oploopt met die in heel Nederland. Daarna vlakt de groei in de provincie Drenthe af, in vergelijking met die in het gehele land.

In bovenste deel van de figuur is het aantal 80+’ers weergegeven, per gemeente en per jaar. In het onderste deel van de figuur de verwachte toename van het aantal 80+’ers weergegeven, ten opzichte van het aantal in 2018.

Aandeel 80+’ers en vier andere leeftijdsgroepen

Onderstaande figuur geeft de prognose weer voor de bevolkingsopbouw in de periode 2018 tot 2050. In heel Drenthe zal het aandeel 80+’ers meer dan verdubbelen. Het aandeel van de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar wordt kleiner.

Gemeenten vergeleken

De sterke toename van het aantal 80+’ers doet zich in alle Drentse gemeenten voor. In 2046 is het aantal 80+’ers is alle gemeenten verdubbeld ten opzichte van 2018. Voor Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en Meppel wordt die verdubbeling al vóór 2040 verwacht.

In 2040 zal de Drentse bevolking volgens de prognose voor 32% uit 65+’ers bestaan. In Aa en Hunze, Noordenveld en Westerveld ligt dit percentage (net) boven 35%; in Assen, Hoogeveen en Meppel onder 30%.

Elders op deze website is meer informatie te vinden over bevolkingsprognoses en -ontwikkelingen in de provincie Drenthe.

Consequenties voor de zorg

De bevolkingsprognoses betreffen een periode van meer dan 30 jaar. Dat is een lange periode, waarin veel kan veranderen. Op grond van de huidige situatie in en rond de zorg is te verwachten dat de demografische ontwikkelingen de volgende consequenties hebben:

  • Grotere vraag naar zorg en hogere zorgkosten. Cijfers over het huidig zorggebruik laten zien dat 85+’ers meer beroep doen op de langdurige zorg, de wijkverpleging, de huisarts, medicijnen en hulpmiddelen en op de bijbehorende zorgbudgetten dan jongere leeftijdsgroepen (Vektis 2018).
  • Minder informele zorgverleners beschikbaar. Informele zorg voor 80+’ers wordt nu vooral geleverd door mensen in de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar, veelal (schoon)kinderen. Dit dreigt spaak te gaan lopen: terwijl het aantal 80+’ers verdubbelt, neemt de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar in omvang af.
  • Minder aanbod van zorgprofessionals. De leeftijdsgroep waartoe vrijwel de gehele beroepsbevolking behoort (20 tot 65 jaar) wordt de komende jaren kleiner. Dat maakt het lastiger de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn om te buigen.