Zorgmonitor Drenthe van start

Terug

Zorgmonitor Drenthe van start

Geschreven op 26 april 2018

“Vraagstukken in de ouderenzorg zijn het speerpunt van de Zorgmonitor in 2018. Dit is het resultaat uit de eerste bestuurlijke begeleidingscommissie van de Drentse zorgmonitor.”

De Zorgmonitor Drenthe gaat van start! Vraagstukken in de ouderenzorg in Drenthe zijn het speerpunt van de Zorgmonitor in 2018. Dit is het resultaat uit de eerste bestuurlijke begeleidingscommissie van de Drentse zorgmonitor. In dit artikel wordt het speerpunt Ouderenzorg alvast toegelicht.
De Zorgmonitor Drenthe is het instrument dat vanuit Trendbureau Drenthe wordt ingezet met als doel om onafhankelijke beleidsinformatie te bieden over het Drentse zorglandschap, knelpunten daarin te signaleren en te agenderen en het debat hierover te voeden. Hiermee vergroot de Zorgmonitor de sturingsmogelijkheden van overheden (provincie en gemeenten), zorgpartners en andere belanghebbende partijen.

Bijeenkomst begeleidingscommissie

Op 24 april is de eerste bijeenkomst van de bestuurlijke begeleidingscommissie geweest. In deze begeleidingscommissie zijn gemeenten, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners vertegenwoordigd (zie onder). De deelnemers geven advies over de richting en prioritering van de zorgvraagstukken waarvoor de Zorgmonitor wordt ingezet. In deze succesvolle en levendige bijeenkomst hebben alle partijen de urgentie van vraagstukken in de ouderenzorg in Drenthe onderstreept. De Zorgmonitor Drenthe zal in 2018 een bijdrage leveren aan inzichten in de ouderenzorg door het zorggebruik van ouderen en hun ervaringen te monitoren en de knelpunten in de zorg, samen met inwoners, overheden en maatschappelijk partijen, te duiden. De werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ is daarmee een belangrijk speerpunt van de Zorgmonitor Drenthe in 2018.

Werkplaats 'Zorg voor thuiswonende ouderen'

In de Zorgmonitor Drenthe willen we in 2018 laten zien waar het wringt in de zorg en ondersteuning voor ouderen die langer zelfstandig thuis wonen in onze regio. In ons onderzoek zetten we het perspectief van 75’plussers zelf centraal. Deze leeftijdscategorie neemt de komende jaren relatief toe. En dat gaat gepaard met meer kwetsbaarheid.

Wij gaan op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 1. Hoe beleven zelfstandig wonende ouderen (75+) en hun mantelzorgers de zorg en ondersteuning die zij (willen) ontvangen? Komen zij grote knelpunten tegen en welke dan?
 2. Welke (grote) knelpunten onderkennen en verwachten zorgaanbieders, gemeenten, belangenorganisaties in de zorg en ondersteuning die zij zelfstandig wonende ouderen (willen) bieden? Wat is nodig om deze knelpunten aan te pakken of te voorkomen?
 3. Welke voorstellen en plannen zijn ontwikkeld om de knelpunten te verkleinen of weg te nemen en het zorglandschap te vernieuwen? In hoeverre zijn deze al geïmplementeerd in Drenthe?
 4. Wat zijn de komende jaren de belangrijkste opgaven als we willen bereiken dat 75+’ers de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk positief gezond te kunnen blijven en waardig oud te worden?

Deze activiteiten voeren we uit:

1. Wij gaan gericht ophalen van wat al bekend is over de vraagstukken in de ouderenzorg, aangevuld met enkele interviews met deskundigen die vanuit het perspectief van gemeenten, zorgaanbieders of belangenorganisaties informatie kunnen leveren.
2. Wij gaan de verhalen van ouders en mantelzorgers ‘ophalen’. Ouderen gaan in eigen woorden vertellen wat hun belangrijkste ervaring met zorg en/of ondersteuning is en geven – door beantwoording van een aantal algemene vragen – er zelf een duiding bij. Hiervoor benaderen we specifiek ouderen uit kwetsbare wijken/kernen. De resultaten worden in een multimedia product samengebracht (een combinatie van video/fotomateriaal, storytelling en/of klantreizen).
3. Wij gaan een Werkplaats organiseren met gemeenten, provincie, zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners en academische experts e.a., gericht op duiding van de resultaten en het vergroten van inzicht in de belangrijkste opgaven als we willen bereiken dat 75+’ers de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zo lang mogelijk positief gezond te kunnen blijven.

Website Trendbureau Drenthe

Alle resultaten van de Werkplaats ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ worden via de website van Trendbureau Drenthe en via nieuwsbrieven gepresenteerd. We werken volgens een groeimodel: beschikbare informatie wordt al op de website geplaatst voor het hele traject is afgerond. Houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten. Meer nieuws volgt!

Leden van de bestuurlijke begeleidingscommissie:

 • Gert-Jan Bent, Gemeente Midden Drenthe (voorzitter)
 • Henk Jumelet, Provincie Drenthe
 • Ida Grasdijk, ZorgpleinNoord
 • Ina Kuipers, Ambiq
 • Johan Brongers, Welzijnsgroep Tinten
 • Jan van Loenen, Zorgbelang Drenthe
 • Hans Derks, Sport Drenthe/Drenthe Beweegt
 • Trees Galama, GGD Drenthe
 • Lieke Ruijgers, Cosis
 • Ron Wissink, HZD
 • Arie Jongejan, Proscoop
 • Jochen Mierau, RUG/UMCG

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers