9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Terug

9 van de 10 scholen in Drenthe brengt voldoende leerlingen op goed niveau taal en rekenen

Geschreven op 27 oktober 2020

“Een mooi resultaat dat 9 van de 10 Drentse scholen goed scoren. Met de goede samenwerking en de onderwijsmonitor op Drents niveau hopen we dat de scores nog beter worden. Wat zou het mooi zijn als alle scholen zo’n mooi resultaat zouden halen!”

Drentse leerlingen hebben over het algemeen even goede lees- en rekenvaardigheden als leerlingen in heel Nederland. Op veel onderdelen scoren ze gemiddeld genomen zelfs beter. Toch zien we op veel reken- en taalonderdelen dalende prestaties. Op de ene school moeten meer onderwijsachterstanden weggewerkt worden dan op de andere school. Wanneer doet een school het dan goed? Dat en meer blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor die op 30 september en 7 oktober werd gepresenteerd via een webinar voor genodigden, betrokken bij het onderwijs.

Gemiddelde taal- en rekenprestaties voldoende maar nemen af

De Drentse Onderwijsmonitor analyseert ieder jaar de toetsresultaten van taal en rekenen op Drentse basisscholen in de groepen 4, 6, 7 en 8. In Drenthe scoren leerlingen gemiddeld genomen even goed of beter dan landelijke cijfers. Wel nemen prestaties op praktisch alle onderdelen af.

De verschillen tussen Drentse gemeenten zijn groot. Kijken we bijvoorbeeld naar de prestaties in groep 8 voor begrijpend lezen en rekenen, dan scoren De Wolden, Noordenveld en Tynaarlo op beide onderdelen beter dan de rest van Drenthe en Nederland.

6% Drentse leerlingen verlaat basisschool zonder dat ze goed genoeg kunnen rekenen

Het streven is dat alle leerlingen in groep 8 het basisniveau halen (1F) Dat lukt bij 6% van de kinderen niet, blijkt uit de eindtoets van 2018-19. De meeste leerlingen halen meer dan het minimale basisniveau. 77% haalt een hoger niveau op leesvaardigheid. Op taal- en rekenvaardigheid lukt dit respectievelijk 59% en 46%. Drentse leerlingen scoren hiermee vergelijkbaar met de landelijke cijfers. Tussen de Drentse gemeenten zijn wel verschillen te zien. Zo verlaat in Borger-Odoorn bijna 1 op de 10 leerlingen de basisschool met onvoldoende rekenvaardigheden. In Westerveld is dit veel minder, 1 op de 50 leerlingen.

Het voortgezet onderwijs geeft een aantal tips om de taal- en leesvaardigheid te vergroten, leerlingen uit te dagen en plezier in lezen te geven. Zo wordt bijvoorbeeld leestijd ingeroosterd en worden uitdagende boeken aangeboden. ’In de onderbouw lezen leerlingen bij ons 2x per week een half uur in de klas. Eerst een zelf gekozen boek, maar later wordt onder begeleiding een boek op eigen niveau gezocht.’. Vooral het leesplezier is bij veel leerlingen (en dat is een landelijk probleem) ver te zoeken. Zij vinden lezen over het algemeen ‘tijdverspilling’ en lezen alleen ‘omdat het moet of om dingen op te zoeken’.

Met de nieuwe beoordeling van taal- en rekenprestaties doet de Inspectie meer recht aan de uitdaging waarvoor scholen staan

Het merendeel van de leerlingen haalt het basisniveau, of hoger, voor taal en rekenen. Maar wat zegt dat over de scholen? Wat mag je van een school verwachten als het gaat om het bereikte taal en rekenniveau van hun leerlingen vlak voor de overstap naar het voortgezet onderwijs?

Sommige scholen hebben een complexe leerlingenpopulatie. De Inspectie van het Onderwijs houdt daar vanaf dit schooljaar rekening mee. Op deze scholen hoeven minder leerlingen een hoger taal- en rekenniveau te halen. Deze manier van kijken naar taal- en rekenprestaties door de Inspectie is nieuw. Zij kijkt bij de achtergrond van leerlingen niet alleen meer naar het opleidingsniveau van ouders, maar naar meer kenmerken. Scholen kunnen hun prestaties direct vergelijken met scholen die, wat de achtergrond van leerlingen betreft, vergelijkbaar zijn. Verschillen tussen scholen komen beter tot uiting waarmee aan de prestaties van scholen meer recht wordt gedaan.

Dat levert soms nieuwe inzichten op. Een school die dagelijks veel leerlingen extra zorg en aandacht geeft en waar veel leerlingen bij de tussentoetsen op de laagste niveaus scoren, maar die volgens de nieuwe beoordelingssystematiek goed uit de bus komt, kan zich dan afvragen ‘doen we het echt zo goed?’

In Drenthe brengen 9 van de 10 scholen voldoende leerlingen op het hogere streefniveau voor taal en rekenen. 24 Drentse scholen lukt dit niet. De verschillen tussen de Drentse gemeenten zijn groot. Noordenveld komt in dit opzicht veruit als beste uit de bus; alle scholen halen de inspectienorm. Mieke Damsma, voorzitter van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit: “een mooi resultaat dat 9 van de 10 Drentse scholen goed scoren. Met de goede samenwerking en de onderwijsmonitor op Drents niveau hopen we dat de scores nog beter worden. Wat zou het mooi zijn als alle scholen zo’n mooi resultaat zouden halen!”

De Drentse Onderwijsmonitor bestaat 15 jaar en is sinds 2 jaar als online versie te vinden op www.trendbureaudrenthe.nl/drentse-onderwijsmonitor. De monitor geeft een uitgebreide verzameling trendgegevens over de stand van zaken in het Drentse onderwijs, met als doel de Drentse onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Trendbureau Drenthe is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan, in opdracht van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit, provincie Drenthe en de Vereniging Drentse Gemeenten.

Logo's partners Drentse Onderwijsmonitor: Regiegroep Onderwijskwaliteit Drenthe, VDG, Provincie Drenthe ne Trendbureau Drenthe

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers