Meer zicht op ouderenzorg in Drenthe met een regiobeeld!

Terug

Meer zicht op ouderenzorg in Drenthe met een regiobeeld!

Geschreven op 9 maart 2021

“Zet als samenwerkingspartners ook in op een grootscheepse bewustwordingscampagne vanuit preventie en wonen. De derde levensfase (vanaf 65 jaar) biedt veel mogelijkheden. Het gaat erom om ouderen te activeren om na te denken over het ouder worden.”

In het Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe is op basis van beschikbare cijfers en gesprekken met ouderen een beeld samengesteld over de (toekomstige) ouderenondersteuning in de regio. Waar liggen kansrijke mogelijkheden en waar worden acute of toekomstige brandhaarden gesignaleerd? Het regiobeeld is ontwikkeld door Trendbureau Drenthe en Proscoop namens de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en tot stand gekomen met een subsidie van ZonMw, onder het programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZoJP)’.

Uitdagingen in beeld

  • Uit het regiobeeld blijkt dat de groep 80 jaar en ouder naar verwachting in 2030 65,5% groter zal zijn dan in 2015. Naar verwachting zal de doelgroep 65 jaar en ouder 34,7% groter zijn in 2030, in vergelijking met 2015. Deze ‘dubbele’ vergrijzing in de komende jaren gaat gepaard met een hogere druk op de gezondheidszorg. Tegelijkertijd levert de derde levensfase (vanaf 65 jaar) ook kansen op. Het grotere aantal vitale 65-plussers kan ook een positieve bijdrage leveren aan de ondersteuning aan het groeiende aantal 80-plussers. Het is van groot belang voor een toekomstbestendige zorg om het maatschappelijk potentieel van mensen in de derde levensfase te benadrukken en te verzilveren.
  • Uit het regiobeeld blijkt dat de zorgvraag voor ouderen die gebruik maken van de (wet) langdurige zorg (Wlz) de komende 20 jaar stijgt met 83%. In 2040 moeten 3.541 extra gebruikers van verpleegzorg worden voorzien, zowel thuis, in het verpleeghuis, als in tussenvoorzieningen. Deze toenemende zorgvraag gaat gepaard met hogere zorg- en investeringskosten in de regio.
  • Wat verder opvalt in de cijfers is dat veel ouderen (92,5% van de 75-plussers) nog thuis wonen. En dat naar verwachting de mobiliteitsbeperkingen van ouderen richting 2040 toenemen. Ouderen kunnen problemen hebben met bewegen bij lopen, bij tillen van een voorwerp, zoals een tas, of bij bukken om iets van de grond op te rapen. Ook problemen met traplopen of met het zichzelf verplaatsen buitenshuis kunnen gezien worden als mobiliteitsbeperkingen. Voor de doelgroepen 75- tot 85-jarigen en 85-plussers wordt een toename verwacht van respectievelijk, 45,6% en 87,4%. Dit geeft mogelijk extra druk op de zorg en ondersteuning in de thuissituatie. Bij een toename van mobiliteitsproblemen is waarschijnlijk ook sprak van meer gebruik van een rollator of rolstoel. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de leefomgeving.

Drentse senioren geven als boodschap mee:

“Zet als samenwerkingspartners ook in op een grootscheepse bewustwordingscampagne vanuit preventie en wonen. De derde levensfase (vanaf 65 jaar) biedt veel mogelijkheden. Het gaat erom om ouderen te activeren om na te denken over het ouder worden.”

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen gericht op de beste dienstverlening voor Drentse ouderen

Om de zorg en dienstverlening in de toekomst anders in te richten is een bundeling van krachten, middelen, kennis en ervaring van partijen in de regio nodig. In Drenthe is de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen gestart om hier invulling aan te geven. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de Drentse gemeenten, Denktank 60+ Noord, welzijnsorganisaties, huisartsen, aanbieders van thuiszorg/wijkverpleging intramurale aanbieders van ouderenzorg en Zilveren Kruis. Regionale kennisorganisaties Trendbureau Drenthe en Proscoop verzorgen, vanuit hun expertise op het gebied van zorg en sociaal-maatschappelijke trends en ontwikkelingen, het netwerk van beleidsinformatie en verdiepende inzichten.

Bekijk het rapport Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020

Het regiobeeld is ook vindbaar op de website van Proscoop en op de website van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZoJP).

In de Alliantie vertegenwoordigen de onderstaande partners de verschillende domeinen in de Drentse dienstverlening aan ouderen:

logo's

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers