Positieve Gezondheid in Drenthe

Terug

Positieve Gezondheid in Drenthe

Geschreven op 26 september 2023

“Wat opvalt is dat Positieve Gezondheid vooral sterk verband houdt met socio-economische status (gebaseerd op inkomen of opleiding).”

Trendbureau Drenthe vroeg haar panelleden eind vorig jaar naar verschillende aspecten van gezondheid en welzijn, zoals hun leefstijl, mentaal welbevinden en gezondheidsbeleving en -vaardigheden. Ook werd gevraagd naar hun ‘Positieve Gezondheid’, een vrij nieuw perspectief op gezondheid. De resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd. Een primeur: voor het eerst wordt inzicht geboden in hoe het gesteld is met de Positieve Gezondheid van Drenten. Daarbij is ook aandacht besteed aan de verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen binnen de provincie.

Bekijk het feitenblad ‘Positieve Gezondheid in Drenthe’ voor de resultaten van dit onderzoek. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies met eerst een korte uitleg van het begrip Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid?

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is ontstaan als een alternatief op de meer ‘traditionele kijk’ op gezondheid. Van oudsher is het wegblijven van ziekte en beperkingen het uitgangspunt van gezondheid. Bij Positieve Gezondheid gaat het niet alleen om de lichamelijke kanten van gezondheid, maar staat het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren centraal. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Het concept bestaat uit zes elementen, ook wel ‘pijlers’ genoemd: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Meedoen en Dagelijks functioneren. Verdeeld over deze zes pijlers legde Trendbureau Drenthe haar panelleden 17 stellingen voor om hun Positieve Gezondheid in kaart te brengen.

Algemene beeld van de provincie

Van de zes pijlers lijken Drenten vooral goed te scoren op Dagelijks functioneren – bijna alle panelleden waren het eens met de drie stellingen die daaronder liggen. De pijler Zingeving werd het minst beoordeeld. Binnen deze pijler gaven panelleden minder vaak aan idealen te hebben die ze willen bereiken (58% was het eens met de betreffende stelling).

Hoe ervaren Drenten hun Positieve Gezondheid?

Hieronder is per pijler zichtbaar welk deel van onze panelleden het (helemaal) eens was met de bijbehorende stellingen

afbeelding

Deze cijfers krijgen meer betekenis als ze in context worden geplaatst. Dat kan door de aandacht te richten op verschillen in de provincie – bijvoorbeeld tussen bevolkingsgroepen of gemeenten – of verschillen met andere provincies. In het feitenblad ligt de focus op bevolkingsgroepen.

Wat opvalt is dat Positieve Gezondheid vooral sterk verband houdt met sociaaleconomische status (gebaseerd op inkomen of opleiding).

Sterk verband met sociaaleconomische status

Wat duidelijk uit de cijfers van het onderzoek naar voren komt is hoe hoger het inkomen, hoe beter de Positieve Gezondheid. Drenten met een hoger inkomen zijn het (veel) vaker eens met alle stellingen dan Drenten met een lager inkomen. Het gaat dan vooral om de pijlers Lichaamsfuncties (+14%), Zingeving (+15%), Kwaliteit van leven (+15%) en Meedoen (+10%). Op het gebied van Dagelijks functioneren (+6%) is het verschil het kleinst.

Qua opleidingsachtergrond zijn de verschillen wat minder groot. Alleen Zingeving springt er uit: panelleden met een hbo- of wo-opleiding zijn het 18% vaker eens met de stellingen die hieronder liggen dan Drenten zonder vervolgopleiding. Opvallend is verder dat de pijler Meedoen nauwelijks verband houdt met opleidingsachtergrond (1% verschil), terwijl er wel een sterk verband is met inkomen.

De relatie tussen sociaaleconomische status en gezondheid is al veel onderzocht en studies wijzen uit dat er diverse oorzaken zijn voor de sterke verbanden. Zo zien we dat mensen met een lagere sociaaleconomische status gemiddeld genomen wat minder gezond gedrag vertonen (vaker roken, meer overgewicht, minder bewegen). Andersom kunnen mensen met een chronische ziekte en/of beperking over het algemeen moeilijker aan een beter betaalde baan komen. Zulke verbanden zullen voor een deel ook opgaan voor Positieve Gezondheid, maar verder onderzoek is nuttig om te achterhalen waar bijvoorbeeld de koppeling met Zingeving en Kwaliteit van leven vandaan komt.

Jongvolwassenen in Drenthe ervaren minder Mentaal welbevinden, maar meer Zingeving

Naast de 17 stellingen over Positieve Gezondheid is aan het panel ook gevraagd hoe tevreden ze zijn met het leven. Op tevredenheid met het leven scoren jongvolwassenen (18-34 jaar) in Drenthe een stuk lager dan andere leeftijdsgroepen: ze geven gemiddeld genomen een 7,3 als rapportcijfer tegenover een 8 onder oudere leeftijdsgroepen.

Mogelijk hangt dit samen met de lagere scores die jongvolwassenen ook geven op Mentaal welbevinden en Kwaliteit van leven. Senioren (inwoners van 65 jaar en ouder) scoren het hoogst op deze twee pijlers. Als we deze twee groepen tegenover elkaar zetten, dan valt op dat jongvolwassenen het 6% minder eens zijn met stellingen die gaan over Mentaal welbevinden en 7% minder met stellingen die gaan over Kwaliteit van leven. Aan de andere kant ervaren jongvolwassenen wel meer Zingeving (+19%).

Verschil met Groningen

Trendbureau Drenthe keek ook naar de resultaten van het panelonderzoek in Groningen. Over het algemeen ervaren Drenten hun Positieve Gezondheid beter dan Groningers: ze zijn het wat vaker eens (+5%) met de verschillende stellingen dan Groningers en scoren wat hoger op tevredenheid met het leven (+3%). Mogelijk heeft dat te maken met het inkomensniveau, dat in Groningen over het algemeen wat lager ligt dan in Drenthe.

Meer onderzoek in Drenthe gepland

Deze cijfers geven een startschot voor verder onderzoek naar Positieve Gezondheid in Drenthe. Er blijven immers nog interessante vragen over om te beantwoorden. Zijn er ook grote verschillen in Positieve Gezondheid tussen gemeenten of regio’s? En hoe zijn de verschillen tussen inkomensniveaus, opleidingsachtergronden en provincies te verklaren? Trendbureau Drenthe geeft dit onderzoek naar Positieve Gezondheid de komende maanden dan ook een vervolg.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers