Vraag en aanbod mantelzorg uit balans in Drenthe?

Terug

Vraag en aanbod mantelzorg uit balans in Drenthe?

Geschreven op 25 april 2018

“Iets meer niet-helpers geven aan dat zij door gezondheidsproblemen of gebrek aan tijd niet optimaal inzetbaar zijn.”

Vanwege demografische ontwikkelingen neemt de behoefte aan mantelzorg de komende jaren fors toe. De bereidheid om te zorgen, groeit nog niet mee. En de leeftijdsgroep die vooral mantelzorg verleent, neemt in omvang met een kwart af. Op dit landelijke beeld vormt de provincie Drenthe geen uitzondering.

Het landelijke beeld is geschetst in het rapport Voor elkaar? Stand van de informele hulp in 2016 (SCP, dec 2017). Hierin komt onder meer naar voren dat een derde van alle 16-plussers mantelzorg verleent. In de leeftijdsgroep 45-64-jarigen is het aandeel mantelzorgers het grootst; zij verzorgen vooral hulpbehoevende (schoon)ouders. Van degenen die geen informele hulp verlenen, zegt ruim twee derde bereid te zijn om dat wel te doen. Dit is tussen 2014 en 2016 niet veranderd. Wel geven in 2016 iets meer niet-helpers aan dat zij door gezondheidsproblemen of gebrek aan tijd niet optimaal inzetbaar zijn.

Meer vraag naar mantelzorg, vermoedelijk minder aanbod

Kijken we naar de bevolkingsprognoses voor de provincie Drenthe, dan lijkt sprake van een toenemende mismatch: terwijl de leeftijdsgroep die een groot beroep doet op mantelzorg (80+) verdubbelt, neemt de leeftijdsgroep die vooral mantelzorg verleent met een kwart af. Zie figuur 1.

Figuur 1:

Informele zorg anders inrichten?

Figuur 2 geeft net een andere kijk op de zaak: ondanks de sterke toename van het aantal 80’plussers is hun aandeel in de bevolking de komende decennia niet groter dan 11,4%. In de jongere leeftijdsgroepen zou in principe voldoende mantelzorgpotentieel moeten zijn om de 80-plussers te ondersteunen. Maar dat veronderstelt wel dat jongere generaties tijd beschikbaar hebben voor het  verlenen van mantelzorg en bereid zijn te helpen. Het lijkt ons verstandig tijdig inzicht te verkrijgen in wat daar voor nodig is.

Figuur 2:

Meer weten of de informele zorg anders inrichten?

De toekomstbestendigheid van de mantelzorg is één van de vraagstukken waarmee het Trendbureau Drenthe zich bezighoudt.

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers