Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg maakt zich hard voor woonzorgopgave in Drenthe

Terug

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg maakt zich hard voor woonzorgopgave in Drenthe

Geschreven op 13 juli 2022

“De werkgroep heeft als  belangrijkste ambitie dat alle Drentse gemeenten in 2022 over een visie op wonen en zorg beschikken.”

We hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties ouderen en mensen met een zorgbehoefte veilig en comfortabel kunnen wonen in Drenthe. Deze ambitie staat echter onder druk. Onder andere door de spanning op de woningmarkt en de personeelstekorten in de zorg, tegen een achtergrond van een snel toenemende vraag. Dit zorgt voor een enorme uitdaging. Hiervoor is de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg in het leven geroepen door  Taskforce Wonen en Zorg, partners van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en Provincie Drenthe. 

De ambitie

De werkgroep heeft als belangrijkste ambitie dat alle Drentse gemeenten in 2022 over een visie op wonen en zorg beschikken. Een woonzorgvisie die is opgesteld in samenspraak met lokale partners in het fysieke en sociale/zorg domein. Een woonzorgvisie die een concrete basis vormt voor lokale uitvoeringsafspraken. De afgelopen maanden is gestart met het begeleiden en organiseren van ambtelijke startgesprekken over de ontwikkeling van een woonzorgvisie. Dit is inmiddels afgerond en de conclusie is dat de meeste gemeenten gestart zijn met het maken van een woonzorgvisies. De werkgroep heeft in deze gesprekken geadviseerd dit te doen middels een lokaal bestuurlijk startgesprek. Ook zijn er goede voorbeelden en handreikingen gedeeld en informatie gegeven over de mogelijkheid voor landelijke ondersteuning vanuit de Taskforce. Knelpunten die gemeenten ervaren zijn capaciteitstekort, expertise, gebrek aan locaties en de enorme ambitie op woningbouw. De werkgroep organiseert op basis van de gespreksronde een viertal kennissessies in een Summerschool.

Summerschool Woonzorgopgave in Drenthe

De werkgroep organiseert in juli, augustus en september een Summerschool voor bestuurders en beleidsadviseurs van gemeenten, bestuurders en staffunctionarissen van woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen. Doel is om te inspireren met goede en praktische voorbeelden en kennis te delen over specifieke thema’s en uitdagingen. De Summerschool bestaat uit vier sessies die online plaatsvinden via Microsoft Teams op dinsdagmiddagen tussen 16:00 en 17:00. We beginnen op dinsdag 19 juli met het thema Impact van het Programma Wonen en Ouderen op de aanpak van de lokale woonzorgopgave.

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) lanceerde de minister voor Langdurige Zorg op 4 juli jl. een toekomstperspectief inclusief maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dit programma hangt nauw samen met de Programmalijn Wonen en Ouderen van het ministerie van VRO dat dit najaar verschijnt. Hans Adriani en Heleen Stigter, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Taskforce Wonen en Zorg, gaan in gesprek over welke aanknopingspunten het programma bevat voor de lokale en regionale aanpak van de woonzorgopgave.

Benieuwd wat er nodig is om de woonzorgopgave in je gemeente succesvol op te pakken? Wil je je kennis vergroten of inspiratie opdoen over de woonzorgopgave in Drenthe?

Meld je dan aan voor (één van) de sessies!

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg is een samenwerking tussen de Taskforce Wonen en Zorg, partners Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en de Provincie Drenthe. Deelnemers zijn: Denktank 60+ Noord, Netwerk Welzijn Drenthe (Coevorden), VVT sector (Tangenborgh), Gemeenten Borger-Odoorn en Assen (VDG), Provincie Drenthe, Actium Wonen (Woningcorporaties Drenthe), Zorgkantoor -Zilveren Kruis, Drents Zorglandschap en de Taskforce Wonen en Zorg.  CMO STAMM/Trendbureau Drenthe is betrokken als procesbegeleider van deze werkgroep.

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers